Архив на категория: Без категория

Към м. май 2022 г. е налице значително преизпълнение на плана за общинските приходи  

Последните няколко години поставиха сериозни предизвикателства пред планирането и изпълнението на местните бюджети. Негативните тенденции в национален план поставят на изпитание общинските бюджети.  Община Троян системно поддържа нива на приходите над средните за страната.

На 03 май изтече срока за заплащане с отстъпка от 5% на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, както и на таксата за битови отпадъци.

В приход на бюджета постъпиха 3 996 хил.лв. данъци и такси, като спрямо същия период на предходната година те са с 385 хил.лв. повече.

Към 13 май събраните приходи от Община Троян са в размер на 4 121 хил. лв., което е с 422 хил. лв. повече от приходите за същия период на 2021г. Очакваните приходи в частта им  данъци и такси е изпълнена на 62% спрямо годишния план.

Относно събираемостта на текущия облог са постигнати по-добри резултати спрямо същия период на 2021г. При данък върху недвижимите имоти събираемостта на текущия данък е 60 % при 56 % за 2021г., при данък върху превозните средства  събираемостта на текущия данък е 48 % при 45 % за 2021г. Събираемостта на приходите от такса за битови отпадъци за текущ облог са 52% при 50% за предходната година.

Напомняме на всички задължени лица, които не са платили старите си  задължения, че Община Троян предприема всички законово установени възможности за събиране на просрочените задължения.

„Има Такъв Народ“ регистрираха листата за 11 МИР-Ловеч

Вижте листата на Има Такъв Народ за Ловеч:

  1. Любомир Каримански
  2. Цветелина Георгиева
  3. Галина Генова
  4. Христинка Христов
  5. Борислав Борисов
  6. Цветан Георгиев