Готови ли са Троянци за борбата с тютюна

На 19 декември изтича гратисният период,  който бе даден на собствениците на заведения да ги преведат според изискванията на Закона за здравето и Наредба  на МС на РБ за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места. Малцина знаят текстовете от гореспоменатите документи, за останалите ще акцентираме основните неща. Изискванията в наредбата за условията, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места са изцяло в синхрон със Закона за здравето. Места, в които може да се пуши ще могат да се разкриват в хотели, хижи, ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове, кораби, гари, летища, в офисите. Тези помещения обаче трябва да са по-малки от частите, в които не се пуши. Освен това в тях трябва да има постоянно работеща добра механична вентилация отговаряща на определени показатели. Помещенията за пушачи, които се обособяват в обекти над 50 кв.м.  трябва да са отделени и с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати от тези за непушачи. На вратите им трябва да има и специални табели, които да показват, че са помещения за пушачи, както и че пребиваването на лица до 18 години в тях е забранено. В заведенията, които са с площ по-малка от 50 кв. м.,  собственикът трябва да избере дали ще се пуши или не, и да постави съответната табела на входната врата, като отново в тези, в които се пуши е забранено за лица до 18 години, дори когато са с родители.

Санкциите за нарушителите са регламентирани в Закона за здравето.  Глобите за едноличните търговци са от 300 до 1500 лв., а за юридически лица от 500 до 10000 лв. Със санкция от 50 до 300 лв. се наказват физическите лица.

Контролът по изпълнението  се осъществява от РИОКОЗ, като във всяко заведение трябва да бъде поставен телефона на здравният инспектор.

Готови ли са троянските заведения да покрият тези изисквания? Всеки сам може да направи този извод, като погледне заведенията, които посещава.

13 thoughts on “Готови ли са Троянци за борбата с тютюна”

 1. Лошо е когато не се спазват законите….., а после се сърдим на държавата, че била такава…..или онакава. Промяната започва от самите нас!!!

 2. Cvetelin, Вие сте абсолютно прав.
  Не се затрудних да открия тази наредба в интернет предоставям я на собствениците на заведения в които днес се пушеше, а по вратите нямаше никакви надписи.

  Н А Р Е Д Б А
  за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в
  сградите с обособени работни места

  Раздел І
  Общи положения
  Чл. 1. С наредбата се определят условията и реда, при които се допуска
  тютюнопушене в закрити обществени места и сгради с обособени работни места,
  съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща
  площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начина за
  обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и ал. 7 и заведенията по чл. 56, ал. 4 от Закона
  за здравето.
  Чл. 2. (1) Обособени самостоятелни помещения, в които се допуска по изключение
  тютюнопушене, могат да се разкриват:
  1. в местата за настаняване и средствата за подслон;
  2. към залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и
  развлечение – ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове;
  3. в сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;
  4. в плавателните съдове;
  5. в сградите, в които има помещения с обособени работни места.
  (2) В сградите, в които има обособени работни места, тютюнопушене се допуска само
  в определените от работодателите обособени самостоятелни помещения.
  (3) Общата площ, на базата на която се изчислява площта на обособените
  самостоятелни помещения, включва площта на:
  1. помещенията, в които пребивават посетителите на местата за настаняване,
  средствата за подслон и плавателните съдове, с изключение площта на коридорите, стълбите,
  асансьорите, гаражите, общите санитарни и сервизни помещения;
  2. залите за консумация в заведенията за хранене и развлечение;
  3. залите, до които имат достъп гражданите в сградите на железопътни гари, летища,
  морски гари и автогари;
  4. помещенията, в които има обособени работни места.
  (4) В случай, че лицата, които отговарят за управлението или ползването на обектите
  по ал. 1 обособят самостоятелни помещения за тютюнопушене, определят със заповед:
  помещението, правилата за използването му, лицето, което контролира изпълнението на
  заповедта и отговорността при неспазване на заповедта.
  (5) В заведение за хранене и развлечение с площ по-малка от 50 кв. м., когато е
  разположено в обща сграда, заедно с обект/обекти с друго предназначение и не е изолирано с
  въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати, не се допуска тютюнопушене.

  Раздел ІІ
  Изисквания, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения и
  обектите, в които се допуска тютюнопушене
  Чл. 3. Общата площ на обособените самостоятелни помещения, в които се допуска
  тютюнопушене, е по-малка от половината от общата площ, посочена в чл. 2, ал. 3.
  Чл. 4. (1) Механична (нагнетателна и смукателна) вентилация, която отговаря на
  изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране,
  изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и
  разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.), се изгражда в:
  1. обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене;
  2. залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и
  развлечение – ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове, които са с
  площ по-малка от 50 кв. м. и в които собственикът е избрал да се допуска тютюнопушене;
  3. в заведенията за хранене и развлечение с изцяло нощен режим на работа.
  (2) Механичната вентилация по ал. 1 работи през цялото работно време на обекта.
  (3) В помещенията и обектите по ал. 1 се поставя светещ знак, предназначен за
  посетителите. Знакът се изработва от прозрачни или полупрозрачни материали, които са
  осветени отвътре или отзад така, че светещата повърхност да е видима. Върху нея се изписва
  текст „Вентилацията работи”. Надписът трябва да е с удебелен (bold) шрифт „Хелветика”, с
  размер на шрифта не по-малък от 40 пункта.
  (4) Светлинната сигнализация се включва и работи по време на работа на механичната
  вентилация.
  (5) Лицата, които отговарят за управлението или ползването на помещенията и
  обектите по ал. 1, осигуряват ефективното функциониране и поддържане на механичната
  вентилация и светлинната сигнализация.
  (6) В протоколите от измерванията по чл. 56б, ал. 1 от Закона за здравето се посочват
  конкретните данни, съгласно Приложение № 18, към чл. 305 от Наредба № 15 от 2005 г. за
  технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и
  съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
  Чл. 5. (1) Обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене,
  се отделят с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати.
  (2) На вратата на помещенията по ал. 1 се поставя трайна маркировка с надпис
  „Помещение за пушене. Забранено за лица до 18-годишна възраст”, изобразен с червен
  удебелен (bold) шрифт „Хелветика”, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен
  знак с формата на кръг, с диаметър не по-малък от 90 мм на бял или прозрачен фон, с
  гранична червена ивица с ширина 10 мм и със символа на запалена цигара в черен цвят,
  разположен в центъра.
  (3) На една от стените в помещението по ал. 1 се поставя на видимо място надпис с
  удебелен (bold) червен шрифт „Хелветика”, с минимален размер на шрифта 50 пункта, със
  следния текст: „При неработеща вентилация сигнализирайте управителя на обекта или
  дежурния здравен инспектор на телефон …………………”, като се изписва телефонния номер
  на дежурния здравен инспектор.
  Чл. 6. (1) В заведенията за хранене и развлечения, в които залите за консумация са с
  площ по-малка от 50 кв. м. и собственикът е избрал в заведението да се пуши, както и в
  заведенията с изцяло нощен режим на работа, на видимо място на входната врата се поставя
  трайна маркировка със следния текст: „В заведението се допуска тютюнопушене. Забранено
  за лица до 18-годишна възраст!”. Текстът се изписва с червен удебелен (bold) шрифт
  „Хелветика”, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с формата на кръг, с
  диаметър не по-малък от 90 мм на бял или прозрачен фон, с гранична червена ивица с
  ширина 10 мм и със символа на запалена цигара в черен цвят, разположен в центъра.
  (2) В залите на заведенията по ал. 1 се поставя на видимо място надпис с удебелен
  (bold) червен шрифт „Хелветика”, с минимален размер на шрифта 50 пункта, със следния
  текст: „При неработеща вентилация сигнализирайте управителя на обекта или дежурния
  здравен инспектор на телефон …………………”, като се изписва телефонния номер на
  дежурния здравен инспектор.
  Чл. 7. В заведенията за хранене и развлечения, в които залите за консумация са с
  площ по-малка от 50 кв. м. и собственикът е избрал в заведението да не се пуши, на видимо
  място на входната врата се поставя трайна маркировка със следния текст: „Заведение без
  тютюнев дим”. Текстът се изписва със зелен удебелен (bold) шрифт „Хелветика”, с
  минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с формата на кръг, с диаметър не
  по-малък от 90 мм на бял или прозрачен фон, с гранична червена ивица с ширина 10 мм и със
  символа на запалена цигара в черен цвят, разположен хоризонтално в центъра, пресечен с
  червена ивица с ширина 10 мм в посока от горния ляв квадрант към долния десен квадрант.
  Чл. 8. В закритите обществени места, обществения транспорт и закритите работни
  помещения, в които е забранено тютюнопушенето, се поставя надпис със следния текст
  „Пушенето забранено! При нарушение звънете на телефон……………”, като се изписва
  телефонния номер на дежурния здравен инспектор. Текстът се изписва с червен удебелен
  (bold) шрифт „Хелветика”, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с
  формата на кръг, с диаметър не по-малък от 90 мм на бял или прозрачен фон, с гранична
  червена ивица с ширина 10 мм и със символа на запалена цигара в черен цвят, разположен
  хоризонтално в центъра, пресечен с червена ивица, с ширина 10 мм в посока от горния ляв
  квадрант към долния десен квадрант.
  Чл. 9. Надписите по чл. 4, ал. 3, чл. 5, 6, 7 и 8 могат да се изписват, освен на
  български език, и на други езици.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Самостоятелните помещения, в които се допуска тютюнопушене, обособени в
  обектите по чл. 2, ал. 1, заведенията за хранене и развлечение по чл. 6 и 7 и обектите по чл. 8
  се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането й
  в сила.
  § 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на
  държавния здравен контрол.
  § 3. Министърът на здравеопазването дава указания за прилагане на наредбата.
  § 4. Наредбата се приема на основание чл. 56а, ал. 3 от Закона за здравето.

 3. Първият европейски държавник, който въвежда забрана за тютюнопушенето се нарича …. Адолф Хитлер.
  С благородната цел да опази живота и здравето на германците. Загрижени за здравето на германците, милиони хора бяха избити в газовите камери, а самият германски народ бе докаран до пълна мизерия и разруха в края на ВСВ. Гладни и мизерстващи, ама непушачи. Обикновен цинизъм? Сигурно!
  Днес цинизмът е не по-малък. При 1,5 евро на ден за 80% от пенсионерите и 4 евро на ден за 50% от българите, които хранят и семейство с тези пари – на тях им се обяснява колко вредно е тютюнопушенето и колко много са загрижени евро и бг чиновниците за целокупното население.
  Така де, ако видите два трупа на умрели от глад и мизерия, ама единия пушач, а другия непушач – при умрелия от нищетата непушач ще може да възкликнете… „ама тоз като жив, бе“
  Цинизъм не, ами цинизъм та дрънка.
  И при Хитлер е имало ентусиасти, които са призовавали да се спазва закона….

 4. цинизъм
  1. Нагло поведение или отношение, изразяващо пренебрежение към моралните норми.
  2. Груби, безсрамни думи.
  /справка: Уикиречник/

 5. Уикипедия не е благонадежден източник според изискванията, защото е пълна с глупости писнани от пишман-преводачи, редактори и администратори. Вервай ми!

 6. Цинизъм – учение на киниците; безсрамие, нахалство, груба откровенност; предизвикателно презрително отношение към обществените правила на нравственост и приличие.
  Киници – последователи на философска школа, основана в началото на 4-ти век пр.Хр. от Сократовия ученик Антисфен, който смяташе за най-голяма мъдрост презрението към богатството, отхвърляше обществената и политическата дейност, господстващия морал и обществените условности.
  *
  Енциклопедичен речник на чуждите думи
  Георги Бакалов
  Издателство Хемус, 1939 г.
  *
  Българино, учи и знай свой роден език, издатели и автори. Гугъл и Уикипедия са за посредствените, мързеливите и неуките.

 7. От 01.01.2010 г. ще заработи Телефон на дежурния здравен инспектор в РИОКОЗ – Ловеч, на който може да съобщавате за неизпълнение от страна на заведенията на наредбата за пушене на обществени места.

  Телефона е: 068 / 601518

  Звънете – не ги жалете!!!

 8. Прочетете „Присъдата“ на Дж. Гришам. Тук става въпрос за мноооого пари. И не мога да разбера това ограничение по какъв начин ще промени нещата. Дето е текло пак ще тече, който е пушил – пак ще си пуши. Ами те направиха цените безбожно високи и… брат ми се отказа…за 2 месеца. Помислете колко от вашите познати и близки са спрели цигарите заради увеличението или ограниченията (процентно). Защо наложиха задължението, който продава тютюн да се регистрира по ДДС ??! money, money, money… ABBA 😉

 9. В Ирландския и Китайския тази вечер не се пушеше. Народа пушеше пред вратите.

 10. „В заведенията, които са с площ по-малка от 50 кв. м., собственикът трябва да избере дали ще се пуши или не, и да постави съответната табела на входната врата, като отново в тези, в които се пуши е забранено за лица до 18 години, ДОРИ КОГАТО СА С РОДИТЕЛИ.“
  Много ми е любопитно ако родител реши да пие кафе с детето си, къде трябва да го прати да седи, след като няма право да е в залата

 11. В Китайския не се пуши от 29 май 2010 г. и няма никакви проблеми. Моето мнение е това, че трябваше да се остави първоначалния вариант на закона, а именно пушенето в закритите площи да бъде забранено без изключения. Но и това ще стане, защото Европейската здравна комисия обмисля документ, с който да се забрани пушенето на територията на целия Европейски съюз, за да не могат държави като България , Гърция и др. да намират вратички за измъкване.

  Vendetta – отговора е много прост: Просто отиват с децата си в кафе за не пушачи, например в „Тифани“ където вече не се пуши. Мисля, че всеки родител може да направи тази „жертва“ за децата си, като изпие едно кафе без цигара, защото жертвата сега я правят децата като стоят с родителите си в задимени заведения.

  Поздравявам тези колеги, които също са решили да спазват закона, а останалите ще ги поздравят от ….РИОКОЗ. ;))))))

 12. Всеки делничен ден, в рамките на работното време/от 08 ч. до 17 ч./ на тел: 068 / 601518 , може да съобщавате за нарушения на Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.