Обсъдили стартиралата схема „Развитие“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – за безработни

Областният управител на Ловеч Николай Нанков обсъди вчера при посещението си в Регионалната служба по заетостта в Ловеч с директора Минчо Диков стартиралата схема „Развитие“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, насочена предимно към хора, загубили работното си място вследствие на икономическата криза. Двамата разговаряха за възможностите, които тя предоставя както за безработните лица, така и за бизнеса.
Целта на схема „Развитие“ е извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда с цел тяхното последващо включване в заетост. Обученията ще се реализират чрез предоставяне на ваучери на представителите на целевата група.
Приоритетно в дейностите по операцията ще бъдат включвани хора, които са освободени от работа след 1 ноември 2008 г. в следствие на преструктуриране или закриване на предприятия, намаляване обема на работа или закриване на част от дадено производство, регистрирани безработни над 50-годишна възраст, безработни младежи до 29-годишна възраст, както и продължителни безработни хора.
Структурите на Агенцията по заетостта, тоест бюрата по труда, ще подпомагат включването на хората от уязвимите групи в дейностите по схемата чрез консултиране и насочване, съобразно техния индивидуален профил.
Важно е да се отбележи, че от бюджета на проекта на работодателя се предоставят средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице в размер на установената за страната минимална месечна работна заплата за период от 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца. Работодателят от своя страна осигурява допълнителни средства над минималната заплата в общ размер не по-малко от предоставяното от бюджета на проекта възнаграждение, за дължими средства за годишен платен отпуск по КТ, за допълнителни възнаграждения по КТ, за дължими осигуровки и други дължими средства, както и средства над минималната работна заплата, коментира губернаторът и допълни, че очаква и безработни, и работодатели да бъдат активни при усвояването на възможностите на проекта.
По схема „Развитие“ могат да кандидатстват и общински администрации и общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост, както и други структури на държавната администрация.
За включване в проекта е необходимо работодателят да подаде в Бюрото по труда заявка за разкриване на работно място по Проекта с описание на изискванията за заемането му, професията или специалността, по които да бъде обучено безработното лице в съответствие със заявеното работно място и изискванията за заемането му, начина на подбор на безработни лица от целевата група, придружена с изискуемите от работодателя документи, които са публикувани и на разположение вече в страницата на Агенцията по заетостта.
Проектът по схема „Развитие“, който е в помощ на работодателите, е „Нов избор – развитие и реализация“. В него могат да се включат  физически или юридически лица, както и техните поделения – работодатели, осъществяващи осъществяващи дейности в сферата на реалния сектор на икономиката, и общини – директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост(ЗОС), както и други структури на държавната администрация, работодатели, които не са извършвали масови уволнения след 1 юли 2008г., които нямат изискуеми публични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове. Важно условие е те да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство за обявяване в несъстоятелност и да не се намират в процедура на  ликвидация.
По схемата могат да заявяват работни места работодатели от реалния сектор във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.
Схема „Развитие“ е отворена и за работодатели от общински администрации /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост/. Структури на държавната администрация могат да заявяват работни места по проекта в сферата на осъществявани от тях дейности, с изключение на административно обслужване на населението, комунално-битови дейности, физическа охрана, физическо обгрижване на хора с увреждания, самотно живеещи болни хора и др., както и в дейности, за които се предвижда извършване на обучение за професионална квалификация по професионално направление с код 62 от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – тоест тези в селското, горското и рибно стопанство, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката.
Работодателят посочва професията/специалността, в съответствие със заявеното работно място, по която безработното лице да бъде обучено преди наемането му на работа, както и вида документ /свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение/, който безработното лице да представи след завършване на обучението. Работодателят наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето професионална квалификация по Проекта, в съответствие със заявеното от работодателя работно място и посочената от него  професия/специалност и извършва подбор измежду насочените от дирекции „Бюро по труда“ безработни лица от целевата група за включване в квалификационно обучение по посочената в заявката професия/специалност и последващо заемане на заявеното работно място след успешно завършено квалификационно обучение по придобитата професия/специалност, с оглед удовлетворяване специфичните потребности на работодателите от квалифицирана работна ръка.
За всяко работно място работодателят има възможност да одобри повече от едно безработно лице за включване в обучение, посочено в подадената заявка. След успешното завършване на обучението на одобрените лица той може да направи окончателен подбор измежду тях за включването им в заетост, в съответствие със заявения брой работни места.
По време на срещата с Минчо Диков Николай Нанков коментира, че схемата е един от механизмите на социалното министерство за облекчаване на последиците от финансовата и икономически криза и нарастващата в страната безработица. Разбира се, трудностите, пред които е изправено и обществото, и правителството са много, но всеки трябва да поеме своята част от тях. Лошото на всяка криза е, че засяга много, на практика всички хора, тя не е само за едни или други. Най-хубавото е, че тя не е вечна дори и в България и в един момент се излиза от нея. Трябва да дочакаме този момент като от една страна подпомагаме най-засегнатите, от друга спазваме строга финансова дисциплина, коментира още Николай Нанков.

Елка Баръмова, Връзки с обществеността на Областиня управител
Публикувано в ИКОНОМИКА, ОБЩИНА с етикети , , , , . Постоянна връзка.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.