Дайте мнение за проект №2 – пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“

Дайте мнение чрез гласуване в анкетата за проект №2 – пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“ Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура №BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, …

Материалът Дайте мнение за проект №2 – пешеходната алея до ул. „Васил Спасов“ е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.