Удължаваме срока за водния цикъл до 30 юни

Донка Михайлова„ОТ ВЧЕРА, 5 ноември, имаме разрешение от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за анексиране (промяна) на договора с изпълнителя (строителния консорциум ДЗЗД „Траянус”) със срок до 30 юни 2015 г. Въпреки изоставането, това е един срок, в който напълно реално проектът ще може да бъде реализиран. Проявено беше разбиране, получихме разрешение и от Агенцията за обществени поръчки (АОП), и от МОСВ за анекс на договора.” Това заяви на пресконференция с местните медии миналия четвъртък (6 ноември) кметът Донка Михайлова. А казаното бе в отговор на питането на Т21 дали тя е оптимист за приключването на проекта за интегрирания воден цикъл на Троян, втори етап, чиято реализация върви в момента и проблемите не са никак малко.

Г-ЖА МИХАЙЛОВА уточни, че към анексиране отиват и договорите в голям брой от общините, които „трябва да изпълняват подобни проекти в такъв катастрофално кратък срок”. Друго важно уточнение бе, че ще бъде анексиран и договорът на бенефициента Община Троян с управляващия орган (МОСВ), което „ще даде възможност в един спокоен срок да приключим проекта”. И ще позволи да се работи в едно нормално темпо, не като досегашното „крайно интензивно темпо”, което налагаше да се действа на 14-18 места едновременно и бе причина за сериозните затруднения в организацията на движението в града. Остава ни малко повече от 25% от работата, обобщи кметът, изразявайки оптимизъм в успешния завършек на проекта.

*****

На скорошната сесия на Общинския съвет (30 октомври) кметът Донка Михайлова внесе информация за хода на изпълнението на проекта за интегрирания воден цикъл на Троян, втори етап. Ето някои извадки от тази от тази официална информация, цитираме дословно.
• ИЗПЪЛНЕНИЕТО на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” (№DIR-51011116-32-87) безспорно е едно от най-големите предизвикателства както пред местната власт, така и пред гражданите на Троян, предвид на което общинската администрация периодично представя информация за хода на неговото изпълнение. Информация вече се предоставя и посредством създадения специален подсайт в сайта на Община Троян – www.troyan.bg/waterproject, в който е описана цялата история на проекта и включените в него основни дейности. Сайтът дава също информация за предстоящите ремонтни дейности и промени в движението, даден е и e-mail адрес, на който всеки може да задава въпроси, да изпраща сигнали и да дава предложения по всичко, свързано с водния цикъл на град Троян.

• КЪМ НАЧАЛОТО на м. октомври 2014 г. изпълнението на проекта е следното. При предвидено изграждане и реконструкция на 20 897 м канализационна мрежа са изпълнени 15 684 м (75,05%), а при предвидено изграждане и реконструкция на 7061 м водопроводна мрежа са изпълнени 4167 м (59,01%). Общото изпълнение на строително-монтажните работи е 70%. С приоритет се работи на улиците, предвидени за ремонт и реконструкция по друг проект („Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на град Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“), финансиран от националната Публична инвестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

• ВСЕИЗВЕСТЕН ФАКТ е, че през настоящата година паднаха значителни количества валежи, които многократно поставяха строителя в невъзможност да изпълнява задълженията си. В повечето случаи се налагаше незабавно почистване на наводнени изкопи, което е свързано с изваждане на вече положени тръби и повторното им полагане; това попречи на ритмичния ход на строителните работи и водеше до многократно спиране и възобновяване на строителството. Дъждовете се изливаха непредсказуемо и в голям обем, което изискваше скоростно организиране на работния процес след поредния порой. Целият процес на строителството бе съпътстван от попадането на големи скални маси, което забави темповете на работа.

• СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ създадоха спрените плащания по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Постъпилите до момента средства по проекта са в размер на 5 597 366 лв. и представляват авансово плащане до договора за безвъзмездна финансова помощ; а разплатените от Община Троян средства към изпълнителите на проекта са в размер 7 469 741 лв. Липсата на оборотни средства принуди общинската администрация да търси финансов ресурс за разплащанията с изпълнителите преди да постъпят парите от ОПОС. За целта на 12 май 2014 г. беше отправено искане за отпускане на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД (ФЛАГ). Одобрен е кредит в размер на 5 000 000 лв. и се очаква покана за подписване на договор. В тази връзка – създалата се несигурност допринесе за значително демотивиране на изпълнителя на строително-монтажните работи и затруднения с разплащанията.

• ДРУГ СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ, който забавя хода на изпълнение на проекта, е липсата на становище от Управляващия орган (УО) на ОПОС за извършен последващ контрол със заключение за законосъобразност на съответната проведена процедура за избор на изпълнител – въпреки че документите от проведените обществени поръчки, подлежащи на последващ контрол, са изпратени още през м. октомври 2013 г., т. е. преди една година. Ръководството на Общината проведе множество срещи със зам.-министри и с ръководството на Управляващия орган, но без резултат; причината за драстичното забавяне бе от административен характер. Едва преди една седмица постъпи писмо от ОПОС за извършен последващ контрол по процедурата за одит на проекта – становището е, че процедурата е проведена законосъобразно. Липсата на становище по останалите процедури възпрепятства разглеждането на депозираните от Община Троян вече три искания за междинно плащане на обща стойност 6 961 221 лв., защото съгласно изискванията на ОПОС тяхното разглеждане е възможно едва след получаване на становището от УО за извършен последващ контрол.

• СЛЕДВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ и съществени слабости в работата на строителя, които с напредване на проекта стават все по-сериозни. Значително се забавя изграждането на сградните отклонения в участъци, в които вече е изградена линейната инфраструктура. Бави се видеонаблюдението на изградената канализация и изпитването на изградените водопроводи, което води до забавяне на възстановяването на пътните настилки. Лоша е организацията на довършителните дейности в участъци с голям процент на завършеност, което възпрепятства възстановяването на пътните настилки и цялостното приключване на строителството в тези участъци. Твърде дълъг е срокъг на слягане на обратните изкопи в някои строителни участъци и възстановяването на пътната настилка в изцяло завършени участъци. С натрупване на проблемите беше създадено нова по-ефективна организация на взаимоотношения и контрол върху работата на строителя, което не винаги води до достатъчна ефективност в работата.

• НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, важно е да се знае, че проектът се изпълнява с ограничен човешки ресурс в частта на звеното за изпълнение на проекта (ЗИП), външната техническа помощ и строителния надзор, което се наложи от изискванията на ОПОС общият размер на разходите за проучвания и проектиране, ЗИП и техническа помощ, публичност и авторски и строителен надзор да не надвишават 10% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. Изключително високата стойност, усвоена в рамките на проекта „Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” (реализиран в периода 15.02.2008 г. – 15.04.2011 г.) и възлизаща на 3 092 599 лв. (от които 764 101 лв. финансова корекция), представлява 6,37% от тези разходи. Това води до твърде ограничен обем от средства, които могат да бъдат бъдат ползвани за строителен надзор, авторски надзор, управление на проекта, техническа помощ и публичност. Възникват и системни проблеми, предизвикани от проектирането, които се коригират в хода на изпълнението на проекта и бавят строителния процес.

Източник: Т21

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.