Архив за етитет: Интегриран план

41 проекта в Интегрирания план

41 проекта в Интегрирания план● Един от най-важните документи за развитието на града ни до 2020 г. бе подложен на публична дискусия

На 20 декември 2013 г. между Министерството на регионалното развитие и Община Троян беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

След проведена обществена поръчка беше избран изпълнител – Обединение „Зелени хоризонти“. Екипът извърши всички предвидени по проекта дейности, проведени бяха социологично проучване, фокус-групи, обществено обсъждане на аналитичната част и визията на плана. Продължете да четете 41 проекта в Интегрирания план