Комисия провери язовир „Скокът“ и Продимчешката бара заради наводняването на обекти в Северната индустриална зона

Комисия, назначена със заповед на областния управител инж. Светослав Славчев, извърши проверка на язовир „Скокът“ в землището на с. Скобелево и барата, тръгваща от селото и вливаща се в Продимчешката бара. В работата на комисията участваха представители на областната администрация, РДПБЗН и община Ловеч, присъства и служител на ОДМВР. Проверката бе извършена в понеделник, а протоколът с резултатите бе представен на областния управител вчера.

Поводът за проверката са наводнените обекти в Северната индустриална зона на Ловеч вследствие на интензивните валежи на 10 и 11 юни т.г.

Язовир „Скокът“ е собственост на община Ловеч, която има сключен договор с оператор на язовирната стена и съоръженията за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация.

При извършения оглед комисията е установила, че водното ниво на язовира е на кота преливен ръб. В момента на проверката язовирът е преливал неконтролируемо през преливника. По въздушния откос е констатирана висока тревна растителност и единични храсти, като това е установено и при извършена през септември м. г. проверка на междуведомствена комисия, назначена от областния управител. Тогава на собственика община Ловеч са дадени предписания за почистване със срок 31 май 2021 г., които до момента не са изпълнени.

При огледа на Продимчешката бара, тръгваща от територията на с. Скобелево, е установено, че коритото е обрасло с гъста тревна и храстовидна растителност, има и единични дървета и надвиснали клони. Констатирани са и битови отпадъци при мостовото съоръжение в кв. Продимчец. При преминаване на високи води през речното легло на този участък би се създала значителна опасност от наводняване на прилежащите терени.

Комисията дава предписания в най-спешен порядък да се предприемат дейности по почистване на руслата на Скобелевската и Продимчешката бара чрез премахване на тревната и храстовидната растителност, както и единични дървета и надвиснали клони. Да се предприемат действия по спазване на дадените вече на общините предписания (28 май 2021 г. и 14 юни 2021 г.) за спазване на мерки при усложнена метеорологична обстановка от локални краткотрайни и интензивни валежи на територията на област Ловеч, като се регулират и поддържат водните нива в язовирите до коти, гарантиращи безопасната им експлоатация и позволяващи безпрепятствено поемане на високи вълни с цел недопускане на аварийни ситуации и повишен риск от наводнения.

Всички тези дейности да бъдат извършени при спазване на разпоредбите на Закона за водите и нормативните актове към него, като предварително се съгласуват с Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен.

На община Ловеч е даден срок до 22 юни да предостави становище какви дейности са предприети до момента във връзка с осигуряване на необходимата проводимост на речните легла на Продимчешка и Скобелевска бара в регулацията на гр. Ловеч, както и уведомявани ли са арендатори и ползватели на язовири, попадащи в териториалния обхват на общината, за дадените указания за предприемане на действия в усложнена метеорологична обстановка от собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях.

Констативният протокол е изпратен вчера на община Ловеч за предприемане на действия по направените предписания.

Публикувано в Акценти с етикети . Постоянна връзка.