Община Дряново промени изискванията за кандидатстване за еднократна помощ от дърва за огрев

От услугата ще могат да се възползват: -самотно живеещи пенсионери с доход до 700 лв.; -самотни родители (майка/баща) на деца до 18 години, посещаващи учебни заведения, редовна форма на обучение, с доход до 1000 лв.; Други изисквания на които трябва да отговарят кандидатите са: -Да не ползват социално подпомагане чрез социални помощи – средства в пари и/или натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности; -Да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Дряново за последните пет години; Одобрените кандидати ще получат еднократно до 5 куб.м. дърва за огрев съгласно заявеното от тях количество. Цената за куб.м е 108 лв, с включено ДДС и доставка до заявен адрес. Всеки желаещ да се възползва от услугата трябва в срок до 17:00 ч. на 24.11.2022г. да предостави в „Център за услуги и информация на гражданите“ на Община Дряново лично или чрез упълномощено лице следните документи:
  1. Заявление – по образец;

  2. Копие на лична карта;

За самотно живеещи пенсионери:

  1. Разпореждане за отпускане на пенсия, издадено от териториално поделение на НОИ – с отразена актуализация към 01.07.2022 г.;
За самотни родители:
  1. Копие от акт за раждане на дете или друг документ удостоверяващ, че лицето е самотен родител;

  2. Удостоверение, издадено от учебното заведение, че детето посещава редовна форма на обучение;

Подадените заявления ще бъдат разгледани и класирани от комисия до 30.11.2022 г. Няма да бъдат класирани заявления които съдържат неверни данни, или не са окомплектовани с пълния набор документи. Предоставянето на преференциални цени на дърва за огрев, добити от гори общинска собственост ще се извършва до изчерпване на количеството. Образци на изискваните документи: https://www.dryanovo.bg/…/darva-za-ogrev-na-preferencialni…

Публикувано в Дряново. Постоянна връзка.