Приключиха ремонтните дейности по улиците „Васил Левски“ и „Стефан Лафчиев“ в град Дряново

Завърши изпълнението на един от важните проекти на Община Дряново тази година – „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“. Финансиране за неговото реализиране на стойност 318 140 лв е спечелено по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020. Положена е нова пътна настилка с три пласта: – трошен камък с дебелина 45 см; – неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; – плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. Изцяло са обновени тротоарите по двете улици – нови бетонови бордюри и бетонови плочи с дебелина 5 см. Изпълнена е вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, съгласно одобрения проект. Относно отводняването на улиците са почистени и рекордирани съществуващите дъждоприемни и ревизионни шахти, изградени са и нови на предвидените места. Преди това от ВиК дружеството е извършена смяна на водопроводните тръби, а от кабелния оператор е прокарано ново трасе. Така се минимизира вероятността от нужда да бъдат извършвани изкопни дейности в близко бъдеще.