Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Дряново

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл.14 и чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващи три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2020 година, което ще се проведе на 09.08.2021 г. /понеделник/ от 17.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане /до 06.08.2021 г., петък/.

ТОДОР ГЕОРГИЕВ
Председател на Общински съвет Дряново