Трифон Панчев със становище до ВСС във връзка с евентуално закриване на РС-Дряново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,


Така представеният доклад, според който в един бъдещ момент Районен съд-Дряново следва да бъде трансформиран в териториално отделение към Районен съд-Габрово не е в полза за гражданите на общината, тъй като ще бъде затруднен достъпа до правосъдие и отдалечаване на гражданите от съда, както и ще повлияе съществено на социално-икономическите и демографски фактори на местно ниво. Закриването на Районния съд в гр. Дряново ще доведе до намаляване на ефективната защита на гражданските права и интереси на местното население, засягане на социалната и лична сигурност и права на гражданите и юридическите лица.

Към районните съдилища са учредени служби по вписванията, функционират и държавни съдебни изпълнители и бюра съдимост, те осъществяват общия контрол за поведението на условно осъдените по местоживеене и др. При създаване на териториално отделение трябва да се вземат предвид и социалните фактори, които имат значение за функционирането на местната общност като наличието на действаща социална институция, осъществяваща грижи за деца или психично болни; преобладаващо възрастно и социално слабо население, което няма възможност да ползва услуги с отдалечен достъп, електронни и интернет услуги и др. Взаимодействието на районните съдилища с наблюдателните комисии които се създават към общинските съвети имат значителна роля в дейността на превенцията на престъпността. Значението на районните съдилища следва да се преценява и относно възпитателните мерки и поведението на условно осъдените. Съществена за районните съдилища е и дейността на местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Установеното в Конституцията право на защита на гражданите не би могло да бъде упражнявано ефективно от тях, ако достъпът до това правосъдие е затруднен по каквито и да било причини. Част от съществените последици ще бъдат и обезличаване и сриване на утвърдения авторитет на вече създадената съдебна структура, и не на последно място, силно затрудняване, а дори и ограничаване на гражданите живеещи в по-слабо населени места с по-специфичен и сложен географски релеф и социален живот, които поради своята възраст, социално развитие и култура и обективни комуникативни ограничения ще бъдат реално лишени от бърз и реален достъп до правосъдие и качествено правораздаване.

В дългите години на своята работа Районен съд- Дряново се е доказал като един качествено работещ съд с компетентни и можещи магистрати и съдебни служители. Закриването на съда ще доведе до неизпълнение на основната функция на съдилищата – правораздаването, което на практика означава да се защитават правата и законните интереси на гражданите. В тази връзка от изключително значение за всеки един човек и организация е да има осигурен бърз и лесен достъп до правосъдие, и то не просто формално прокламиран в нормативните документи и труден за реализиране на практика, а ефективен и облекчаващ ги!

С оглед на изложеното по-горе категорично възразявам против предвидената в Доклад 4 оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури!
С уважение,
ТРИФОН ПАНЧЕВ
кмет на Община Дряново

Публикувано в Дряново. Постоянна връзка.