Отпадъците в Троян – бизнес в полза за кого?

„С Донка се караме само 1 месец преди изборите, а след това работим добре. Виждате кмета е от БСП, на Априлци е от ГЕРБ, но тава не пречи на Донка да се справя фантастично с всички проекти“ Б. Борисов
Плеснаха с ръце, прегърнаха се и правителството отпусна  2,56 млн. лeвa зa oбщинa Трoян, зa трeтa клeткa зa дeпoтo, защото 1 и 2 клетка вече са запълнени.

Идиличната среда, която се стараете да изграждате около всичко свързано с живота и кметуването Ви, няма нищо общо с реалните факти. Това в пълна сила важи и за депото за неопасни отпадъци на гр. Троян. Ако продължите да управлявате сметището както досега, тези пари, които Ви отпуснаха, и които ще похарчите, ще са пари хвърлени на вятъра.

Разделно сепариране на отпадъци в община Троян

Разрешителното за комплексна експлоатация издадено от РИОСВ-Плевен изисква ежедневно да се извършва уплътняване на отпадъците със специализиран транспорт – компактор, запръстяване и оросяване с инфилтрат. Ежедневно измерване на приетите количества отпадъци на електронна везна и данните да се съхраняват в електронен вариант. Да се изградят газоотвеждащи кладенци и участък от открита охранителна канавка за отвеждане на дъждовни води.

Действащото депо за неопасни отпадъци е сред първите в страната, изградени по новите изисквания. Състои се от три клетки, като третата не е изградена, а към 2018 г. капацитетът на клетки 1 и 2 е изчерпан. То е на края на града, като до там се стига по най-лошият общински път. Няма такъв в общината. А там минават основно камионите на „Комунални услуги. За да не се разпиляват боклуците от друсащите се бордови камиони трябва да се слага отгоре предпазваща мрежа или да се сложат по- високи бордове.

След аферата с „Италианския боклук”, Министърът на околната среда  и водите предложи създаването на специална дирекция, която да следи вноса на отпадъци от чужбина и да контролира депата.

След поставяне на камери от РИОСВ за контрол на характера и количеството на отчетените отпадъци се установява, че заявяваните от администрацията депонирани отпадъци е почти двойно по-малко от действително депонираните. Което означава, че община Троян е излъгала и ощетила държавата по чл.60 и чл.67 от Закона за управление на отпадъците в таксите, които трябва да отчислява за всеки тон депонирани отпадъци.

Кметът Михайлова наблюдава

В доклада за „Преглед на установените значими проблеми за управлението на водите в Дунавски район” на БДУВДР към Министерството на околната среда и водите, приложение 3.2.2.2  под № 29, депото в Троян е посочено като съоръжение, което не отговаря на националните екологични законови изисквания: ”За определянето на депата/сметища, които не отговарят на екологичните законови изисквания е обработена и анализирана информация от РИОСВ в териториалния обхват на БДУВДР.”

В сметище е изградена дренажна система, която събира инфилтрата (дъждовната и подпочвена вода, която е попаднала в сметището), отвежда го до помпената станция, която го връща обратно в сметището за оросяване и уплътняване  на боклука. За съжаление помпената станция не работи.

 

Взето е „гениалното” решение от експлоатиращото общинско предприятие „Комунални услуги”-Троян (да напомним, че общинските фирми са под прякото управление на Кмета на общината) да бъде изграден канал за отвеждане и заустване на инфилтрираните води в градския колектор и от там в пречиствателната станция за отпадни води, което от своя страна води до допълнително натоварване на  ПСОВ.

Г-жо Михайлова, допустимо ли е във времената на пандемия,  тази силно замърсена вода да се смесва с  отпадната вода, при условие, че в издаденото разрешително за ползване на сметището изрично е записано, че ,,не се допуска изнасяне на инфилтрата извън тялото ма сметището“? 

Съгласно издаденото разрешително на РИОСВ боклука трябва да се разстила на пластове на около 60 см, да се уплътнява, оросява (овлажнява) и засипва с пръст. Заради липсата на компактор за уплътняване и най-вероятно поради желание за намаляването на разходите, това не се прави. Резултатът е прекомерно запълване и намаляване на експлоатационния живот на клетките.

За сравнение плътността на депонираният боклук  в депото в гр. Троян е 280 кг/куб.м, а плътността  на боклука в сметището на гр. Ловеч е 1100 кг/куб.м

РИОСВ задължава експлоатиращата фирма да отделя от депонирания боклук  стъклото, хартията, пластмасата и дървения строителен отпадък за рециклиране и намаляване обема за депониране, което също не се извършва на депото.

„Комунални услуги” упорито  не изпълнява и задължителното камионите на излизане да минават през дезинфекционна вана което, е предпоставка за разнасяне на зарази по уличната мрежа.

 Г-жо Михайлова, това ли Ви е високата експертиза  при управление на отпадъците и фантастичното справяне с всички проекти?

Това, което се опитваме, е  да бъдем коректив за едни или други действия или бездействия на властимащите. Действия, които смятаме за неправилни от гледна точка на полезността им за обществото. И няма да се откажем да го правим.

Материалът Отпадъците в Троян – бизнес в полза за кого? е публикуван за пръв път на Промени Троян.