Покана за участие в общо отчетно събрание на училищното настоятелство

Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „Васил Левски” – град Троян, с ЕИК 110568333, на основание чл.21/1/ от Устава на Сдружението, СВИКВА редовно Общо събрание на сдружението, както следва: Време на провеждане : 27 февруари 2023 г./ понеделник / от 17.30 часа. Място на провеждане : Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, ул.” 34-и Троянски полк” № 43, учителската стая. Дневен ред :
  1. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г. на Сдружение  „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян.

  2. Приемане на бюджет за 2023 г. на Сдружение  „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян.

  3. Разни.

Откриването на общото събрание ще бъде в 17.30 часа, при спадащ кворум по чл.22/2/ от Устава на сдружението в 18.30 часа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в електронния сайт на СУ „Васил Левски” Троян и е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението. Троян, 25 януари 2023 г.                                     Мая Гавраилова                                     Председател на Съвета на настоятелите на сдружение                                     „Училищно настоятелство при СУ „Васил Левски“ – град Троян

Публикувано в Новини, отчет, покана, Училищно настоятелство. Постоянна връзка.