Над 2700 нарушения на трудовото законодателство констатирани в област Ловеч за деветмесечието

През 9-те месеца на 2022 г. инспекторите от дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) със седалище Ловеч са извършили 691 проверки в 552 предприятия с общ нает персонал от 13 846 души. 198 от проверките са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от ДИТ – Ловеч, а 80 са за проучване на сигнали за нарушения на трудовото законодателство, като 59 от тях са по сигнали на граждани. В резултат на извършените проверки са констатирани 2791 нарушения, от които 1627 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 1117 са по осъществяване на трудовите правоотношения и 47 по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Това бе обявено днес на заседание на областния съвет за тристранно сътрудничество. В областта на осъществяване на контрол на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, свързани със заплащане на труда – 283, от които 105 за неизплащане на уговореното трудово възнаграждение. Констатирани са 133 нарушения по неизплащане на допълнителни трудови възнаграждения – за положен нощен труд, извънреден труд, за работа на официални празници и за трудов стаж и професионален опит. Установено е неизплащане на трудови възнаграждения в 9 предприятия в размер общо на 147 030 лева. През периода е установено, че след намесата на ДИТ – Ловеч, в изпълнение на дадени задължителни предписания са изплатени трудови възнаграждения на обща стойност 40 431 лева. Констатирани са 43 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор, за което са съставени актове и издадени наказателни постановления. За периода 1 януари – 1 октомври тази година ДИТ – Ловеч, е предоставила общо 4771 образеца на еднодневни трудови договори на 80 земеделски стопани. Извършени са 79 проверки по спазване на противоепидемичните мерки и 31 проверки във връзка с изплащане на компенсации на работодатели за запазване на заетостта на работниците и служителите и за намаляване на негативните икономически последствия в резултат на епидемична обстановка в страната. Дирекцията се е включила и в обявените национални тематични кампании, по които са направени 63 проверки. За констатираните през 9-те месеца на 2022 г. нарушения инспекторите от ДИТ – Ловеч, са приложили 2649 принудителни административни мерки. Съставени са 177 акта за установяване на административни нарушения. Издадените наказателни постановления са 137, а влезлите в сила – 123, с общ размер на санкциите 164 040 лева. Освен осъществяване на контролната дейност се извършват и административни услуги и консултации на фирми и граждани. Издадени са 180 разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, по искания от работодатели. Разгледани са 4 искания за даване на предварително разрешение за уволнение по реда на чл. 333 от КТ,  като 3 от тях са удовлетворени. Издадени са 23 разрешения за извършване на взривни работи. Вписани са в регистъра 22 колективни трудови договора на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях. За деветмесечието инспекторите в ДИТ – Ловеч, са извършили повече от планираните за периода проверки, като акцентът е върху превенцията, а не върху санкциите.