Установени са потенциално опасни дървета и храсти по пътя Микре – Сопот, предстои премахването им

Комисията, назначена със заповед на областния управител, за проверка на потенциално опасни прораснали и изсъхнали дървета по път I-4 в участъка Микре – Сопот, оповести своите констатации. И в двете посоки на пътния участък има наличие на дървета със силно развити корони, ограничаващи видимостта и застрашаващи безопасността на движението. Храстите и дървесните видове топола, върба, смърч са на голяма възраст и с влошена жизнена функция. Предложението на комисията е да се отстрани дървесната и храстовата растителност в обхвата на пътя, представляваща реална заплаха за движението, и да се премахнат част от дърветата, които пречат на видимостта и има опасност от привеждането им, счупване и попадане на пътното платно.

Комисията бе назначена от областния управител инж. Светослав Славчев в средата на юни, за председател бе определен директорът на Областното пътно управление инж. Георги Грозданов, а за членове – представители на Регионалната дирекция по горите, на Държавно горско стопанство –  Лесидрен, и на РДПБЗН. Обхождането на обекта трябваше да установи на терен има ли дървесна или храстова растителност, която ще се наложи да се премахне с цел поддържане на пътя и осигуряване на необходимите условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение през цялата година.

Един от основните елементи на пътищата съгласно Закона за пътищата са пътните принадлежности. Към тях се отнасят и крайпътните насаждения, които трябва да се поддържат в състояние, което да не затруднява видимостта и движението по пътя. А разпоредбите на Закона за горите не се прилагат за площи, заети с горскодървесна растителност в обхвата на републиканските, местните и железните пътища, към които попада и растителността за премахване.