Какво ще се случи в Троян до 2020 г.

Какво ще се случи в Троян до 2020 г.Общинските съветници гласуваха списък с проекти за градско възстановяване и развитие до 2020 година. Ето какво включва той:  

Приоритет 1: Качество на живот

Мярка 1.1.:Благоустрояване на градската среда и превенция на риска от природни бедствия

Група проекти: „Превенция на риска и опазване здравето и живота на общността”

Проект 1 „Корекция на р. Бели Осъм в централна градска част на гр. Троян за предотвратяване ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения – втори етап“

Проект 2 „Проектиране във фаза „Работен проект“ за корекция на река Бели Осъм“:

Обект 1: Инвестиционен проект по протежение на десния бряг на река Бели Осъм в участъка от Марковския мост до комплекс „Нунки“

Обект 2. Инвестиционен проект по протежение на левия бряг от ул. „Шипка“ до вливането на р. Черни Осъм до ВЕЦ 1

Група проекти: „Свързаност и достъпност”

Проект 3 „Поетапно изграждане на алтернативно трасе на път ІІ-35“

Проект 4 „Изграждане на пътна връзка между ж.к. „Лъгът“ и  ул. „Македония““

Проект 5 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа за достъп до обектите, включени в ИПГВР – Троян“

Проект 6 „Направа на паркинг на ул. Раковска №55“

Проект 7 „Паркинг към СОУ “Васил Левски”, гр.Троян“

Група проекти: „Градски градини и паркове”

Проект 8 „Благоустрояване на съществуващи зелени площи в централна градска част”.

Проект 9 „Изграждане на нови зелени площи в жк. „Черногор“”

Проект 10 „Изграждане на зелена площ в кв.Велчевско“

Мярка 1.2.: Младежки политики

Група проекти: „Мерки за подобрение на средата в детски градини и училища, гр. Троян”

Проект 11 „Ремонт, обновяване, реконструкция и облагородяване на сградния фонд и на прилежащи дворни пространства на детски градини в гр. Троян“

Проект 12 „Ремонт, обновяване, реконструкция и облагородяване на сградния фонд и на прилежащи дворни пространства на училища в гр. Троян“

Проект 13 „Ремонт, обновяване, реконструкция и облагородяване на сградния фонд и на прилежащи дворни пространства на Национална гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“, вкл. общежитие към нея“

Група проекти: „Създаване на условия за спорт и отдих”

Проект 14 „Реконструкция на стадион „Чавдар““.

Проект 15 „Изграждане на многофункционални спортни площадки“:

Oбект 1: Многофункционална спортна площадка в кв. „Василевски“

Обект 2: Многофункционална спортна площадка на стадион „Чавдар“

Проект 16 „Изграждане на нова многофункционална спортна зала до стадион „Чавдар“ с прилежащата инфраструктура“.

Проект 17 „В подкрепа на спортните клубове в общината за развитие на детско-юношеския спорт и високото спортно майсторство“

Проект 18 „Изграждане на детски площадки“:

Обект 1. Детска площадка в ж.к. „Буковец“

Обект 2. Детска площадка в ж.к. „Черногор“

Обект 3. Детска площадка в ж.к. „Лъгът“

Мярка 1.3.: Развитие и повишаване качеството на социалните услуги

Група проекти: „Социално включване”

Проект 19 „Изграждане на Дневен център за лица с увреждания в гр. Троян“

Проект 20 „Изграждане на Център за обществена подкрепа в гр. Троян“

Проект 21 „Изграждане на социални жилища за лица от маргинализираните групи“

Проект 22 „Извършване на комплексно  обследване за функционалност на сградата на бивша поликлиника“

Мярка 1.4.: Ефективно използване на ресурсите и опазване на околната среда

Група проекти: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и благоустрояване на сградния фонд”

Проект 23 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния сектор“

Проект 24 „Обновяване на сградния фонд на общинска администрация“:

Обект 1. Сграда 1 на община Троян на пл. „Възраждане“

Обект 2. Сграда 2 на община Троян на ул. „Раковски“ №55

Обект 3. Сграда 3 на община Троян на ул. „Любен Каравелов“ №42

Проект 25 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“

Група проекти: „Управление на отпадъците”

Проект 26 „Информационна компания за повишаване на общественото съзнание и ангажираност за предотвратяване образуването на битови отпадъци“

 

Приоритет 2: Развитие на конкурентоспособна местна икономика

Мярка 2.1.: Подобряване на достъпа на бизнеса до здравословна и качествена среда за инвестиции и икономическа активност

Група проекти: „Интервенции за подобряване на инфраструктурата в индустриалните зони на града”

Проект 27 „Проектиране и изграждане/ реконструкция на търговската  зона  в  квартал  313,  град  Троян – „Малкия  пазар”

Мярка 2.2.: Създаване на механизми за подкрепа на МСП и науката

Група проекти: „Подобряване на достъпа на бизнеса до качествени обществени услуги”

Проект 28 „Създаване на необходимите условия за предлагане на местни услуги за бизнеса”

Проект 29 „Изготвяне на инвеститорски профил на общината“

Проект 30 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика“

Група проекти: „Укрепване на научноизследователската инфраструктура и капацитет”

Проект 31 „Развитие на Института за планинско животновъдство и земеделие“

Мярка 2.3.: Подкрепа на инвестициите в човешкия капитал

Група проекти: „Социален капитал”

Проект 32 „Преобразуване на общински педагогически център в център за подкрепа на личностното развитие “

Проект 33 „Изготвяне на програма за ранно професионално ориентиране“

Проект 34 „Инвестиции в човешките ресурси на местни предприятия“

Източник:  Инфо Троян

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.