Честит Ден на будителите!

На учителите в общината, на читалищните дейци, на музейните и библиотечните работници, на дейците в сферата на културата, на журналистите  и на всички, които правят така, че пламъкът на духовността и на българщината  в малкия град и селата в Троянско да е жив, честит празник! Много успехи в трудната мисия!

12 thoughts on “Честит Ден на будителите!”

 1. Те будителите са с ясен статут, но за мен не е ясен статутът на тези, които така прецизно ни приспаха, та чак не можем да се освестим вече 20 години, че и по – вече ще станат и все тая.
  Боже Господи, какви будители на заспалия ни статус честваме, не мога да си обясня.

 2. Ако сме заспали ARVi,има начин да бъдем събудени.Това не е толкова страшно.Страшното е,че може би изпадаме в будна кома!

 3. А някой „будител“ от общината няма ли да издърпа ушите на хлебарите? Пак са вдигнали цената на хляба!

 4. Защо се захващате все с хляба??? Че е скъп е вярно, но защо не мрънкате поне един път за нещо друго,като олиото например???

 5. Защото ако ти можеш само на олио, аз без хляб не мога…

 6. И защото разликата в цената на хляба тук и например в Ловеч е толкова фрапиращата, докато при олиото не е така!!!

 7. Спокойно, вдигнаха цената на хляба, за да може Акимов да издейства да бъде намален по Коледа. Както стана миналата година.

 8. Любимата тема на много от пишещите тук е да се плюе по Кмета. Аз не съм му адвокат , нито той ми е работодател, но считам за несправедливо да се оплюва за нещо за което няма отношение и в тая връзка ще предоставя на тези които искат разбира се, да се запознаят с правомощията на Кмета по чл. 44 от ЗМСМА. После (ако имат търпението да се запознаят) нека сами си отговорят дали той може да вдига(не става въпрос за оная му работа) и намалява цени на каквото и да било (хляб, олио, услуги, горива и т.н.).
  ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
  Чл. 44. (1) Кметът на общината:
  1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
  2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
  3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
  4. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
  5. организира изпълнението на общинския бюджет;
  6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
  7. (доп. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
  8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
  9. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 85 от 2000 г., изм., бр. 14 от 2009 г.) възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
  10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
  11. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 19 от 2005 г., отм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.);
  12. (нова – ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) председателства съвета по сигурност;
  13. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 1 от 2001 г., предишна т. 12, бр. 19 от 2005 г.) възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
  14. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 85 от 2000 г., предишна т. 13, бр. 19 от 2005 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
  15. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 14, бр. 19 от 2005 г.) представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
  16. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 15, бр. 19 от 2005 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
  17. (нова – ДВ, бр. 69 от 2003 г., предишна т. 16, бр. 19 от 2005 г.) утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
  18. (нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
  19. (нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 1.05.2009 г.) оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.
  (2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
  (3) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.
  (4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
  (5) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

  Дано някой да се е поограмотил, ако не-а със здраве както вика АРВИ-то.

 9. Че кой пък малоумник е казал, че кмета вдига цените и влияе на пазара?
  А сега видях – даскалицата.
  Ето за това народа е на такова дередже сега – заради такива даскали, дето и основно образование нямат. Пък и да имат – като гледам как коментират, тия дето са им го дали са за съд !
  О, свещенна простота !
  Как може да кажеш, че Акимов ще издейства сваляне на хляба…боже боже..
  Цените на пазара в Троян в момента са високи само поради една единствена причина – ЛИПСАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ !
  Троянските фирми са се събрали в един кръг и не допускат външни инвеститори. Което ни кара да приемем и техните високи цени
  (аз не ги приемам – ходя да си пазарувам в Плевен два пъти в месеца)
  Там всичко е по-евтино от тук.
  Задайте си въпроса защо в Троян няма голяма хранителна верига или бензиностанция Лукойл, например. Отговора далеч не е равен на научно откритие 🙂

 10. На въпроса на Темплар за големите вериги…дали не е свързано с общината?

 11. П Р О Т О К О Л
  № 28
  ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
  СЪВЕТ ТРОЯН НА 26 ноември 2009 г.

  Т О Ч К А Ш Е С Т Н А Д Е С Е Т А
  Питане от инж.Илиян Пеевски, относно цената на хляба на територията на Община Троян. (Питането от общинския съветник и отговора от кмета на общината са приложени към протокола)

  Инж.Илиян Пеевски: Аз съм доволен и не съм доволен разбира се от отговора, който г-н кмета ни представи тук. Срещи и разговори при такъв казус се правят с ултимативен характер от страна на едно административно ръководство. Това, че общината не можела да влияе – извинявате това са балоните които надуваха едни измислени демократи в началото на 90-те и още по-зле в началото на 2000-та година. За лошия стопанин държавата и че тя не можела с нищо да влияе на пазара. Точно обратното при демокрацията. Общините и държавата имат регулативен характер. Имат и съответните органи и всеки ден четем в България и извън нея за едни солени глоби за т.н. картелни споразумения за тези далавери, които въртят определени производители. Не съм съгласен, че хляба е близък… напротив хляба тук е минимум с 30–40% по–висока цена. Не искам да дам пример с хлебната война която се води в Търново и хляба е паднал на 35-40 ст. Няма да ви дам примери с Ловеч, където хляба е 44 ст. В Пени маркет хляба добруджа се кара на 44 ст. Тук е 1,05 лв. Отидете, ето го Ловеч къде е и вижте. Има начин една община да се намеси. Троян е един от най-скъпите градове в България. Това е и месо и зеленчуци – всичко. Троян с най-голямата безработица е най-скъпия град. Това е форма на самоубийство. Точно при тази формула с взрив ще затворят магазините. Покупателната способност след два три месеца тук ще спадне драстично. Те тогава ще предлагат хляб по 45 ст., но няма да има кой да го купи. Защото няма да има с какво. Аз реших въпроса и спрях да ям хляб. Няма от тази трибуна да давам съвети какво да направи администрацията. Но факт е – в Троян няма свободен пазар. Това не е вярно, че не са притискани външни фирми. Притискани са и то много здраво. Вие помните имаше тук хляб от Севлиево, хляб от Ловеч. Да, не беше 1,05, така че има начин и общината трябва да влезе в ролята си, защото това е бич за голяма част от обществото. Понеже хората ми поставят въпрос, аз го поставям тук пред вас.
  Инж.Ангел Балев: Изчерпахме дневния ред и закривам заседанието. Следващото ще бъде на 17.12.2009 г.

 12. Ок. И как тогава бе намалена цената, макар и само с 10 ст.? След като не е в общинските правомощия може би Б.Борисов се е обадил в хлебозавода…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.