Готова ли е Община Троян за зимата?

Зимното поддържане и снегопочистване в града се осъществява от ОП „Комунални услуги“. Предприятието разполага с 6 бр. машини, осигурени са 140 тона техническа сол за третиране против обледяване на уличната настилка и тротоарните площи. За изпълнение на дейностите по зимно поддържане в населените места са сключени договори с три фирми и четири земеделски производители. Наличната техника е 12 броя. Изключение правят кметствата Черни Осъм и Бели Осъм, където кметовете разполагат с налична техника и сами организират дейностите по снегопочистване на населените места. За зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Троян е сключен договор с фирма „Пътприбор“ ООД гр. София. Фирмата разполага с 5 снегопочистващи автомобила, оборудвани със снегоринна дъска и пясъкоразпръсквач. Осигурени са материали срещу заледяване, 650 м3 пясък и сол, в базите на фирмата в гр. Троян, Беров мост и гара Добродан. Отговорни за поддържането на общинските пътища са кметовете и кметските наместници на населените места. След подаден от тях сигнал за необходимост, съгласно изискванията за състоянието на пътя, се възлага на фирмата изпълнител да изпълни задълженията си по договора. На 24.11.2022 г. в салона на Община Троян беше проведена среща на Щаба за действие при бедствия и аварии. Всички организации включени в щаба докладваха за своята готовност за действие при зимни условия.