Мащабен строителен сезон за Община Троян! Вижте какво ще се строи …

Вече стартира работата по голяма част от строителните обекти, заложени в програмата на Община Троян за 2023 г. През месец март ще започне работа по два от най-мащабните обекти, които предстои да бъдат реализирани на територията на Община Троян. Първият обект е „Многофункционална спортната зала“ – гр. Троян – етап 3. След проведена процедура по ЗОП през 2022 г. е сключен договор  за строителство с фирма „Строймонтаж“ ЕООД, гр. Пазарджик. Беше проведена предварителна среща с изпълнителя, на която бяха уточнени въпроси, свързани с подготовката и започване на строителството на обекта. На 23.03.2023 г. от 17.30 ч. официално ще бъде открита строителната площадка, с което ще започнат строителните работи на терен. ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“ включва изпълнение на строителството на залата, включително всички довършителни работи,  офис обзавеждане, спортно оборудване, ел. инсталациите- сградни и площадкови, пожароизвестителна система, слаботокови инсталации- компютърна мрежа, информационни табла, сигнално-охранителна система, система за видеонаблюдение, ВиК – сградно и площадково, ГАЗ-сградна инсталация и ГРТ, ОВК –климатизация, вентилация, отопление, вертикална планировка на имота. Срокът за изпълнение на СМР за ЕТАП 3  е 540 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Проекта за многофункционална спортна зала предвижда изграждане на двуетажна сграда с разположени в нея основна зала за провеждане на мероприятия (спортни, културни и др.) с капацитет 618 места, обслужващи помещения, съблекални, фитнес зала, зала за източни бойни изкуства, самбо, борба и бокс, зала с работилница и склад за колоездачи, складови помещения, санитарни възли, котелно и др. Осигурени са два вход- изхода за автомобили и са предвидени общо 77 паркоместа, в т.ч. 7 бр. за хора в неравностойно положение и 4 бр. паркоместа за автобуси. Застроената площ на залата е 1710 м2. Разгънатата застроена площ е 3190 м. Вторият  мащабен проект е „Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV1140 през с. Орешак (ул. „Стара планина“). На 07.03.2023 г. беше проведена работна среща на терен с участието на строителя, строителния надзор и  представители на общинска администрация, на която бяха обсъдени редица въпроси, свързани с изпълнението на обекта. На 20.03.2023 г.  в 10:30 ч. предстои откриване на строителната площадка и започване на работа. Съгласно сключения договор,  срокът за изпълнение на обекта е 730 календарни дни.  Фирмата изпълнител е „Пътприбор“ ЕООД – гр. София. Улица „Стара планина“ е част от общински път LOV1140 Орешак – Троянски манастир – Черни Осъм – м. Смесито – мах. Нешковци, участъкът предвиден за ремонт е 3,796 км. Площта на пътната настилка, която ще се ремонтира е 45 909 м². При ремонта на пътя ще се изградят две платна за движение и едно платно за паркиране с променлива ширина в зависимост от съществуващата ширина на пътя. Ще се ремонтира и тротоарната настилка с площ 17 537 м². Ще бъде изградена вело алея в зоната на тротоара с широчина от 1.20 м оформена с червени бетонови плочи и жълта маркировка. При ремонта в участъка от ул. „Данчо Василешки“ до Троянския манастир ще се подменят кабелите на уличното осветление и ще бъде изградена подземна тръбна мрежа. За изпълнител на строително монтажните работи е избрана фирма „Пътприбор“ ООД – гр. София. Проектът за участък от км 0+000 до км 0+920 е изработен от фирма „Мости България“ ЕООД – гр. София, а проекта за участък от км 0+920 до км 3+796 е изработен от фирма „Лалев-ЛСЛ“ ЕООД – гр. Троян. За упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително монтажните работи е избрана фирма „Макрисия“ ЕООД –  гр. Варна. Друг дългоочакван проект в града е „Изграждане паркинг в кв. 513 ( зад АИР)“. Община Троян има сключен договор за строителство с фирма „Парсек груп“ ЕООД.  През месец март започна разчистването на строителната площадка като първо беше премахната сграда – общинска собственост, попадаща в терена. С реализирането на проекта, ще бъдат осигурени нови 46 паркоместа в централната градска част. Срокът за реализиране на проекта е 240 календарни дни. От 06.03.2023 г. започна работа по договора за ремонт на тротоарните настилки на територията на гр. Троян. Фирмата „Пътприбор“ ЕООД – гр. София, с която има сключен договор, стартира работа по ул. „Ангел Кънчев‘ и ул. „Симеон Велики“.  Следващите улици, по които ще продължи работата са ул. „Ген. Карцов“ и други по-малки участъци в града. Същата фирма ще започне работа по изпълнение на текущите ремонти по улиците в града. Планираните обекти за годината са преасфалтиране на част от ул. „34-ти Троянски полк“, улица в кв. „Лъгът“, улица в мах. „Райковска“, част от улица Минко Радковски“ и други по-малки участъци в града.