Община Троян: Запазващ се ръст в инвестиционна активност за деветте месеца на 2022 г.

Запазващ се ръст в инвестиционна активност в община Троян за деветте месеца на 2022 г. бе отчетена след приключването му. Увеличеният брой на издадените визи за проектиране (170 за 2021 г. – 206 за 2022 г.), както и издадените разрешения за изработване на ПУП (86 за 2021 г. – 101 за 2022г.), показват, че повишената инвестиционна активност ще запази своя темп до края на 2022 г. За периода са издадени 123 бр. разрешения за строеж, като от тях:
  1. За общински обекти са 7бр.
  2. За производствени обекти – 7бр.
  3. За обществено обслужване – 4бр.
  4. За техническа инфраструктура на ЧЕЗ – 7бр. и 4бр. на мобилни оператори
  5. Фотоволтаични инсталации 32 бр.
  6. Жилищни сгради 17 бр.
  7. Реконструкции, преустройства, допълващо застрояване и други – 52 бр.
По значимите обекти са: „ФИТОФАРМА“ ЕООД – „Склад“, „БАЛКАНТРЕЙД” ЕООД  – „Производствена сграда за фурнировани плоскости”, „СОЛИД – 85“ ЕООД – Търговска сграда с обществено-обслужващи функции „Ритейл парк – Троян“ Община Троян е инвеститор в изграждането на паркинг в кв. 513, „Реконструкция на участък от ул. „Г. С. Раковски“, Обновяване на парково пространство кв. 149, Обновяване на паркова площ за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение”  в кв. 46, „Център за грижа за лица с различни форми на деменция” , с.  Добродан и изграждане на част от ул. „МИР“.