ОБЩИНА ТРОЯН СТАРТИРА СЪБИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Считано от 12.01.2023 г. Община Троян стартира събирането на местните данъци и такси за настоящата година. Сроковете за внасяне на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци са следните: 1. Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове:
 • До 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.
2. Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:
 • До 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
3. Патентен данък се плаща на четири вноски:
 • за първо тримесечие – до 31 януари;
 • за второ тримесечие – до 30 април;
 • за трето тримесечие – до 31 юли;
 • за четвърто тримесечие – до 31 октомври
 • На предплатилите до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
4. Туристически данък
 • дължимия данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Заплащането може да се извърши:
 • на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/,
 • в кметствата в селата на община Троян,
 • в касите на ИЗИПЕЙ АД
 • онлайн на www.ePay.bg
 • чрез пощенски запис
 • по банков път по следната сметка:
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108 BIC – RZBBBGSF Код за вид плащане:
 • патентен данък – 44 14 00
 • данък недвижими имоти – 44 21 00
 • данък върху превозните средства – 44 23 00
 • такса битови отпадъци – 44 24 00
 • туристически данък – 44 28 00
Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение. Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да го направят по посочените начини. Неплатените задължения се събират принудително в съответствие с чл. 4, ал.2 от Закона за местните данъци и такси. На сайта на Община Троян в раздел „Информация – Местни данъци и такси – Електронни услуги предоставяни от отдел Местни приходи“ задължените лица могат да правят справка за задълженията си за местни данъци и такси администрирани от отдел „Местни приходи“.  След като бъдат генерирани годишните съобщения за дължими данъци и такси за 2023г. има   възможност за получаването им посредством клиентски идентификационен номер (КИН), който се издава лично на лицето, след подаване на заявление по образец на място в отдел „Местни приходи“, чрез квалифициран електронен подпис  и чрез ПИК (персонален идентификационен код), издаден от НАП. Линк: https://troyan.imeon.bg/
Публикувано в Акценти с етикети . Постоянна връзка.