Вече и в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Ловеч ще се приемат заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС

Във връзка с промяна в Правилника за издаване на български лични документи (в сила от 01.09.2021 г.) сектор „Български документи за самоличност“  при ОДМВР – Ловеч започва прием на заявления за подмяна на Свидетелства за управление на моторни превозни средства (СУМПС), с обикновена услуга. До сега заявления се приемаха само в звената БДС при РУ – Троян, Тетевен и Луковит.

Тези заявления ще се приемат при изтичане срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на постоянния адрес, или смяна  на фамилия и транслитерация.
Водачи на МПС, които имат неплатени глоби или невръчени наказателни постановления и електронни фишове  по ЗДвП  и са изгубили свидетелствата си за управление ще бъдат насочвани към служител на сектор „Пътна полиция“ при  ОДМВР – Ловеч.

Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси

Свидетелство за управление на моторно превозно средство(СУМПС)Обикновена услуга до 30 дни/лв./
Издаване на СУМПС на лица от 18 до 58 г.25 лв.
Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.11 лв.
Издаване на лична карта на лица над 70г.Без такса
Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто с валиден ТЕЛК 3лв.
Контролен талон2лв.

Областна дирекция на МВР – Ловеч UNCR BGSF УниКредит Булбанк – клон Ловеч
BG64 UNCR 9660 3185 2667 10

Таксата за издаване на СУМПС  може да бъде платена и чрез картово разплащане на ПОС терминално устройство, на гише в сектор „Български документи за самоличност“.