Комисия провери проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги в 25 участъка в област Ловеч

Контролна проверка на проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги в 25 участъка на територията на област Ловеч извърши комисия, назначена със заповед на областния управител. Председател на комисията е зам. областният управител Росен Веселинов, а членове – представители на РДПБЗН – Ловеч, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, РДГ – Ловеч, РИОСВ – Плевен, и на областната администрация.

Проверените участъци на речните корита са извън границите на урбанизираната територия. Те са 9 в община Ловеч – от р. Осъм в землищата на с. Деветаки, с. Йоглав, с. Александрово, участък в непосредствена близост до пътя Ловеч – Троян, 6 в община Луковит по течението на р. Вит в землищата на с. Торос и с. Дерманци, 6 в община Тетевен – отводящото дере на язовир „Малка Желязна“, участъци от р. Вит от махала Асен до местността Боаза (път I-4) и в землището на с. Гложене, участък от р. Черни Вит в землището на с. Черни Вит, от р. Бели Вит в землището на гр. Тетевен, 3 в община Троян – р. Ръждавец в землището на с. Горно Трапе, р. Команска в землището на с. Калейца, р. Калник в землището на с. Старо село, и един в община Ябланица – отводящото дере на язовир „Витина лъка“.

Навсякъде в участъците е установена намалена проводимост на речните легла поради наличието на храстовидна и дървесна растителност и наносни отложения. На някои места е нарушена целостта на предпазните диги и има опасност при задълбочаване на ерозията да се стигне до скъсването им и наводняване на земеделски площи, стопански сгради и техническа инфраструктура.

Проверките са извършени в периода 9-17 март, резултатите от тях са обобщени в констативен протокол. Основната препоръка е да започне работа на терен по подобряване проводимостта на речните участъци.

Съгласно Закона за водите дейностите по почистване на речните легла се организират и координират от областния управител, но той няма друг финансов инструмент за това освен финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Затова комисията предлага дейностите по изземане на наносните отложения и отстраняване на растителността да се включат в областната програма за планово почистване на речните участъци за 2023 г., която да бъде изпратена на министъра на вътрешните работи за приоритетно включване в годишния план за изпълнение на националната програма за намаляване на риска от бедствия с цел отпускане на необходимите средства от Междуведомствената комисия.

Контролна проверка на проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги в 25 участъка на територията на област Ловеч извърши комисия, назначена със заповед на областния управител. Председател на комисията е зам. областният управител Росен Веселинов, а членове – представители на РДПБЗН – Ловеч, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, РДГ – Ловеч, РИОСВ – Плевен, и на областната администрация.

Проверените участъци на речните корита са извън границите на урбанизираната територия. Те са 9 в община Ловеч – от р. Осъм в землищата на с. Деветаки, с. Йоглав, с. Александрово, участък в непосредствена близост до пътя Ловеч – Троян, 6 в община Луковит по течението на р. Вит в землищата на с. Торос и с. Дерманци, 6 в община Тетевен – отводящото дере на язовир „Малка Желязна“, участъци от р. Вит от махала Асен до местността Боаза (път I-4) и в землището на с. Гложене, участък от р. Черни Вит в землището на с. Черни Вит, от р. Бели Вит в землището на гр. Тетевен, 3 в община Троян – р. Ръждавец в землището на с. Горно Трапе, р. Команска в землището на с. Калейца, р. Калник в землището на с. Старо село, и един в община Ябланица – отводящото дере на язовир „Витина лъка“.

Навсякъде в участъците е установена намалена проводимост на речните легла поради наличието на храстовидна и дървесна растителност и наносни отложения. На някои места е нарушена целостта на предпазните диги и има опасност при задълбочаване на ерозията да се стигне до скъсването им и наводняване на земеделски площи, стопански сгради и техническа инфраструктура.

Проверките са извършени в периода 9-17 март, резултатите от тях са обобщени в констативен протокол. Основната препоръка е да започне работа на терен по подобряване проводимостта на речните участъци.

Съгласно Закона за водите дейностите по почистване на речните легла се организират и координират от областния управител, но той няма друг финансов инструмент за това освен финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Затова комисията предлага дейностите по изземане на наносните отложения и отстраняване на растителността да се включат в областната програма за планово почистване на речните участъци за 2023 г., която да бъде изпратена на министъра на вътрешните работи за приоритетно включване в годишния план за изпълнение на националната програма за намаляване на риска от бедствия с цел отпускане на необходимите средства от Междуведомствената комисия.