Шесто заседание на Общинския съвет днес

Шесто заседание на Общинския съвет днесОт 13.30  ч. в салона на Общината ще се проведе 6-ото заседание на Общинския съвет в Троян. Ето проекта за дневен ред, в който 17 т. са предложения на кмета.
Предложения ОТ Донка Михайлова – кмет на община Троян:

1. Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, Глава втора „Местни такси“, Раздел 3- „Такси за детски ясли, детски градини, общежития и социални услуги“.
2. Приемане проектобюджета на община Троян за 2012 г.
3. Календарен план на културните събития в Община Троян през 2012 г.
4. Спортен календар на Община Троян за 2012 г.

5. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Троян през 2012 г.
6. Предварително съгласие за преминаване по и през имоти – общинска собственост, на трасета на отклоненията от мрежите на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/
7. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м от фоайето на сградата на Община Троян.
8. Учредяване на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.503 по кадастралната карта на Троян, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ 6 – „За гаражи“ в кв.152 по регулационния план на  жк.“Лъгът“ /жк.Лъгът, между бл.14 и бл.15/
9. Преразглеждане на решение 218-2/23.12.2004 год. на Общинския съвет – Троян, касаещо учредяване на безвъзмездно право на строеж на СОУ „Васил Левски“, Черни Осъм, за изграждане на Православен параклис в двора на училището.
10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост 53707.69.93, находящ се в м.Хасъмското по кадастралната карта на Орешак, заедно с построената в имота триетажна масивна сграда /почивна станция „Липака“/
11. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – общинска  собственост на „Сдружение „Ловно – рибарско дружество – Троян“.
12. Избиране на управител на еднолично търговско дружество с ограничена  отговорност „Б К С“, Троян.
13. Даване на разрешение на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ за отдаване под наем на терен от 2 кв.м за монтиране на банкомат.
14. Учредяване в полза на Община Троян нa ограничени вещни права от собственици на поземлени имоти за осигуряване на трасето на Главен събирателен колектор „А“ по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян“ по Оперативна програма „Околна среда 2007 г. – 2013 г.“
15. Даване на съгласие Община Троян да участва като партньор в проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ на Оперативната програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
16. Закриване на населени места в община Троян, които имат статут на махали.
17. Актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане.

От т.1 до т.17 вкл.
Докл. Донка Михайлова
Кмет на Община Троян.

18. Възлагане на Постоянната комисия по „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите“ на ОбС – Троян на функциите по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Докл. Минко Акимов,
Председател на ОбС.

19. Питане от Йордан Данков, общински съветник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.