Община Троян започва кампания за подобряване на облика на търговски обекти

Троян, 16 април /Даниела Балабанова, БТА/

Ñîôèÿ (11 þíè 2013) Â íàöèîíàëíèÿ ïðåñêëóá íà ÁÒÀ ñå ñúñòîÿ ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà Îáùèíà Òðîÿí ïî ïîâîä íà çàêðèâàíåòî íà Áúëãàðñêèÿ ôåñòèâàë íà ñëèâàòà. Íà ñíèìêàòà: Äîíêà Ìèõàéëîâà - êìåò íà îáùèíà Òðîÿí. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ

Община Троян започва кампания за подобряване на облика на търговските обекти в града. Инициативата е на кмета Донка Михайлова. „Призоваваме търговците да оформят по много по-красив начин и витрините, и самите магазини“, заяви Михайлова.
Тя добави, че през този месец собствениците и ползватели на търговски обекти и заведения ще получават информационни брошури, чрез които ще се запознаят с инициативата на общината. В края на месеца ще бъде обявен конкурс за най-красива витрина на търговски обект по предварително зададена тема – „Пролет“. Конкурсът ще бъде в две категории – за търговски обекти и за заведения. Търговците в града, които желаят да се включат в инициативата, ще бъдат безплатно консултирани от професионален аранжор.
Призьорите ще получат материална награда, както и грамота за най-добре аранжирана витрина на търговски обект.
Кампанията започва от 18 април /понеделник/, а магазините, които се включат в нея, ще бъдат обозначени със специални стикери.
/ПП/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.