Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН (Приета с решение № 391/25.07.2013г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769/27.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 47/21.01.2016 г.)

liwan troyanРАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота на населените места на територията на община Троян.
(2) Наредбата се прилага по отношение на:
1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на община Троян;
2. собствениците и наемателите на жилищни сгради;
3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;
4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на територията на община Троян;.
(3) Отговорност за нарушения на Наредбата носят:
1. Всички пълнолетни лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Троян.
2. За действията на малолетни и непълнолетни лица и лица, поставени под пълно запрещение, нарушаващи Наредбата, отговарят техните законни представители-родители, попечители или настойници.
(4) Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на санкции при неизпълнението им.

РАЗДЕЛ ІІ
ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 2. За осигуряване на условия за спокойно обитаване, труд и отдих на гражданите и осигуряване на обществения ред в населените места се забранява:
1. Вдигането на шум над обичайния при движението, товаренето и разтоварването на превозните средства през всяко време на денонощието;
2. Високото говорене, пеене, свирене, сбиване и други скандални действия, пускане на висок тон на аудиовизуални средства на обществени места и в жилищните домове, курортни и вилни зони, когато това смущава спокойствието на гражданите, особено през времето, определено за почивки – от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 7.00 часа и през предпразнични, празнични и почивни дни от 23.00 до 9.00ч.;
3. Използването на озвучителна техника, ако озвучителните тела са разположени на открито, когато не е получено разрешение от Кмета на Община Троян;
4. Държането и складирането на вещества, отделящи неприятна миризма, както и паленето на вещества, които при горенето си отделят такива миризми и дим;
5. (Изм. Решение № 769/27.11.2014 г.) Забавления и игри, които създават опасност за околните и за самите играещи, които не отговарят на изискванията за туристически обект, определени в чл. 3, ал. 2, т. 16 от Закона за туризма;
6. Къпане в неохраняеми водоеми.
7. Просия, гледачество лично или чрез малолетни и непълнолетни лица.
Чл. 3. За осигуряване на обществен ред в населените места на общината се забранява:
1. Непристойното поведение и действия, оронващи достойнството и засягащи честта на гражданите;
2. Явяването на обществени места на лица в явно нетрезво състояние. Такива лица не се обслужват в търговските заведения, заведенията за обществено хранене, учрежденията и обществените институции и не се допускат да пътуват с обществения транспорт;
3. Пускането свободно по улиците, градините, парковете и други обществени места на кучета и други домашни и селскостопански животни;
Чл. 4. (1) При провеждането на семейни и други чествания, придружени с шум и силна музика и със заемане на улични платна и други обществени площи, се иска предварително разрешение от кмета на селото, кметския наместник или кмета на Общината. За разрешението се информира РУП–Троян.
(2) Организаторите на тържеството отговарят за нарушенията на обществения ред по време на провеждането му.
(3) Кметът на населеното място или Общината може да разреши със заповед тържеството да продължи и след 22.00 часа.
Чл.5. (Изм. Решение № 769/27.11.2014 г.) (1) Не се разрешава консумация на спиртни напитки по улиците, парковете и градините, спортните съоръжения и културните средища, училища и детски градини, освен на предназначени за това места.
(2) (нова Решение № 769/27.11.2014 г.) Консумацията на спиртни напитки при провеждане на масови мероприятия (сборове, фестивали и др. подобни) може да се разреши със Заповедта на Кмета по чл.34, при спазване задълженият на организаторите на мероприятието по чл.35, ал.1, т.9.

РАЗДЕЛ IIІ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И МЕСТАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 6. Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, ръководителите на предприятия, учреждения и организации са длъжни да опазват от повреди общинската собственост.
Чл. 7. Забранява се:
1. Използването на питейна вода за непитейни нужди – поливане на зелени площи, насаждения или за измиване на улици, площади, балкони, превозни средства, пране на килими и др., при обявено ограничение на водоподаването.
2. Отвеждането на битови, отпадни и фекални води извън септичните ями или канализационната мрежа.
3. Замърсяването, повреждането и унищожаването на агитационни и рекламни материали /обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни съоръжения, информационни табла и др. подобни/, поставени с разрешение на Кмета на Община Троян.
4. Разполагането на агитационни и/или рекламни материали, съобщения и некролози на  дървета, фасади на сгради, огради, пътни съоръжения и др. подобни, без издадено разрешение от компетентен орган, като отговорност за нарушението носят лицата, извършващи разполагането или техните възложители.
5. Повреждане, разместване, унищожаване, замърсяване или увреждане по друг начин паметници на културата, други паметници, паметни плочи, барелефи и други подобни.
6. Складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари, амбалаж, изкопни маси около сгради, по улици, площади, паркове, междублокови пространства и тротоари за повече от 24 часа, без предварително разрешение от техническите органи на общината. При разрешени строителни работи площадката задължително се огражда, снабдява се с необходимата предупредителна маркировка, а нощно време се осветява. При затваряне на улици, извършващият строителни работи предварително уведомява писмено Община Троян, РУП-Троян и РСПБЗН-Троян.
7. Паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит и други огнеопасни предмети в контейнери или други съоръжения за отпадъци, както и извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности, извън определените за целта места.
8. Изхвърлянето и/или изгарянето на гуми, пластмаси, смоли и други вещи и материали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда.
9. Събиране, рязане, чупене, повреждане, изкорняване на лечебни, декоративни или защитени растителни видове без разрешение.
10. Повреждането, отсичането и изкореняването на дървета и храсти от територията на парковете, градините, зелените площи, край пътищата и улиците, без разрешение на кмета на Община Троян.
11. Разместването и повреждането на декоративни съоръжения и скулптурни елементи, чешми, пейки, маси, мостчета, беседки, осветителни тела, съоръжения за детски и спортни игри, указателни и информационни табели.
12. Организирането, провеждането и участието в нерегламентирани от държавата и общината хазартни игри на обществени места.
13. Рисуването, писането и драскането по фасади, градински и паркови настилки, парковата мебел, съоръженията и други публични и частни обекти, освен на определените за целта места.
14. Ползването на съоръженията по детските площадки от лица, чиято възраст не съответства на максималната допустима възраст, посочена на указателните табели, разположени в непосредствена близост до съответното съоръжение;
15. Достъпа до преносни съоръжения на неоправомощени за това лица.
16. Търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без полицейско разрешение за търговия, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).
17. Търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица на места, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на тези изделия, съгласно ЗОБВВПИ и останалите нормативни актове.
18. Продажбата на пиротехнически изделия в нестандартни опаковки, без сертификат за качество, издаден от производителя и инструкция на български език за безопасна работа с изделието.
19. Хвърлянето и възпламеняването на бомби, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки и предмети на обществени места: здравни, учебни заведения и детски градини, приюти, църкви и други молитвени домове, улици, площади, паркове, детски площадки, дискотеки, пазари, питейни заведения, обществени превозни средства, спирки на градския транспорт, стадиони и спортни зали, закрити помещения и места, както и на места, които са в близост до леснозапалими материали и течности, включително и по време на Коледни, Новогодишни и други празници и тържества.
20. (Изм. Решение № 769/27.11.2014 г.) Употребата и носенето на огнестрелни, газ-сигнални, пневматични и други оръжия и устройства, както и на взривни вещества, по начин, застрашаващ безопасността, спокойствието, здравето и живота на гражданите.
21. Уринирането извън определените за това места.
Чл. 8. Посетителите на средища на културата, хотели, ж.п.гари, автогара и други места за обществено ползване са длъжни да спазват установените правила за вътрешния им ред.
РАЗДЕЛ ІV
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

Чл. 9. (1) Поддържането на добър естетичен вид и чистота на сгради, складове, гаражи и др.имоти, както и прилежащите им пространства се осигурява от собствениците на имотите или наемателите които ги стопанисват, управляват или ползват.
(2) Собствениците или ползвателите на недвижими имоти са длъжни да извършват за своя сметка необходимите работи по ремонта, възстановяването или премахването на неподходящи по външен вид, местонахождение или разположение второстепенни, стопански, временни и преместваеми постройки, павилиони, будки, щандове, както и да извършват необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката и чистотата в населеното място и спокойствието на гражданите.
(3) Собствениците или ползвателите на недвижими имоти са длъжни да почистват граничещите с имота улични тротоари.
(4) Строителите и възложителите на строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и техника за своя сметка за измиване и почистване на излизащите от строителната площадка МПС.
(5) Забранява се полагането на кабели и други линейни проводи върху тротоари, пътни платна, фасади на сгради без съгласието на собствениците, дървета, стълбове на градската осветителна мрежа и пътните знаци, освен ако не са резрешени по ЗУТ.
Чл.10. Поддържането и чистотата около жилищните сгради, в междублоковите пространства, паркинги и търговски обекти е задължение на:
1. Гражданите, съгласно график от председателя на етажната собственост.
2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащи към тях територии.
Чл. 11. Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, кооперации, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти непосредствено след снеговалежа, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на пешеходци натрупвания от сняг.
Чл. 12. Забранява се разкопаването в имоти от публичната улична инфраструктура и тези, предназначени за публично обществено ползване, без издадено надлежно разрешение.
Чл. 13. Собствениците или ползвателите на недвижими имоти се задължават да оказват съдействие на общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения.

РАЗДЕЛ V
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
И В УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Чл. 14. В жилищните сгради, в урегулираните поземлени имоти и дворове се забранява в часовете в интервала от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 07.00 ч. и през почивни и празнични дни от 23.00 до 9.00ч.:
1. Извършването на строително-монтажни или ремонтни дейности създаващи силен шум смущаващ обитателите на други жилища.
2. Извършването на производствени или други дейности, нарушаващи спокойствието или застрашаващи безопасността на гражданите.
3. Използването на озвучителна техника с висока звукова мощност, репетициите на музикални състави и музикална преподавателска дейност без осигуряване на ефикасни обезшумителни мерки.
Чл. 15. Провеждането на празнични илюминации или използването на фойерверки създаващи силен шум да се извършва от лицензирани фирми, като не се смущават обитателите на други жилища извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч., с изключение на дните на официалните празници или с разрешение от Кмета на община Троян за конкретното мероприятие, за което се информира РУП-Троян.
Чл. 16.   В жилищните сгради и в урегулираните поземлени имоти се забранява:
1. Отвеждането на дим и газове през прозорци и отвори в стени или по друг начин непредвиден за целта в техническата характеристика на сградите.
2. Използването на удължители за простиране на дрехи или др. извън пространството на вътрешни дворове.
3. Използване на самоделни устройства за отопление, готвене или прехвърляне на течни и въздухообразни горими вещества.
4. Изливане в канализацията или на други неразрешени за това места на химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества и отпадъчни битово фекални води, ако същото не представлява престъпление.
5. Поставянето на недобре закрепени предмети на балкони, прозорци или фасадите, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите.
6. Изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци  и/или изливане на вода и други течности от балконите и прозорците.
Чл. 17. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в жилищни сгради, блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите извършващи монтаж на климатични, вентилационни  или отоплителни инсталации, са длъжни:
1. Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях, установено с протокол от РЗИ.
2. Да отведат кондензата, отделяща се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други площи за движение на граждани.

РАЗДЕЛ VІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 18. На видно място на фасадата / витрината/ на търговския обект се поставя надпис на български език с фирмата на търговеца, вида и наименованието на обекта.На входа на обектите за търговия и услуги задължително се поставя надпис с информация за фирмата и седалището на търговеца, работното време, името и фамилията на лицето, отговорно за обекта.
Чл. 19. Работното време на обектите за търговия и услуги се определя със заповед на стопанисващия обекта, като се спазват изискванията за осигуряване на тишината и спокойствието на гражданите.Заповедта за определяне на работното време се издава при започване на дейността на обекта и заверено за вярност копие от нея се представя в общинска администрация в 30 дневен срок от издаването й.
Чл. 20. (1) Работното време на заведенията за хранене и развлечения се определя със заповед на стопанисващия обекта. Заповедта за определяне на работното време се издава при започване на дейността на обекта и заверено за вярност копие от нея се представя в общинска администрация в 30 дневен срок от издаването й.
(2) Работното време на заведенията за хранене и развлечения е както следва:
1. Заведения, посочени в т.І, ІІ, ІІІ и ІV на Приложение № 4 към чл.3, ал.1, т.3 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, които са в самостоятелни сгради, могат да работят от 06.00 часа до 01.00 часа.
2. Заведения, посочени в т.І,ІІ,ІІІ и ІV на Приложение № 4 към чл.3, ал.1, т.3 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, които се намират в етажна собственост, могат да работят 06.00 часа до 23.00 часа през периода от 01.06 до 15.09 след взето решение на общо събрание на етажната собственост и от 06.00 часа до 22.00 часа през останалата част на годината;
3. Заведенията за развлечения, посочени в т.V на Приложение № 4 към чл.3, ал.1, т.3 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – барове, които са в самостоятелни сгради, могат да работят от 06.00 часа до 04.00 часа. В тях задължително се разполагат камери за постоянно вътрешно и външно видеонаблюдение и запис, обхващащ целия търговски обект и прилежащите му площи и задължително да имат охранител от лицензирана фирма. Същият да следи пропускателния режим и броя на клиентите, който да не надвишава капацитета на заведението.
4. Масите за консумация, разположени в открити търговски площи към заведения, могат да работят от 06.00 часа до 23.00 часа през периода от 01.06 до 15.09. и от 06.00 часа до 22.00 часа през останалата част на годината.
Чл. 21. (1) Удължено работно време с до 1 час, по изключение могат да имат заведения за хранене и развлечения, които не се помещават, не граничат и не са в свързано строителство с жилищни сгради, както и тези, които не са на открити площадки в непосредствена близост до жилищни сгради. Стопанисващият обекта търговец представя в Общинска администрация следните документи:
• Заявление по образец за издаване на разрешение от Кмета на Община Троян за удължено работно време;
• Писмено становище на РЗИ – за съответствие на заведението с установените хигиенни и шумови изисквания;
• Писмено становище на РСПБЗН – Троян – за съответствие на заведението с противопожарните изисквания;
• Правилник за вътрешния ред на обекта – с описани задължения на персонала, план за предотвратяване на нарушения на обществения ред, противопожарната безопастност, пропускателен режим и охрана на обекта;
• Договор за охрана на обекта с лицензирана фирма за физическа защита, която да осигурява пропускателен режим.
(2) Удължено работно време не се разрешава за обекти, в които през последните три месеца е констатирано нарушение на обществения ред.
(3) За всяко подадено заявление по ал.1 Кметът на общината издава разрешение за удължено работно време. Основание за отказ за удължаване на работното време е липса на някой от документите по ал.1 или наличие на обстоятелствата по ал.2. Ново разрешение за удължено работно време може да се издаде след изтичане на не по-малко от три месеца.
(4) При провеждане на тържества и при официални празници, работното време на заведенията за хранене и развлечения по изключение може да бъде удължено с до 2 часа, след представяне на молба от организатора, но не по- късно от 7 дни преди датата на тържеството. Разрешението за удължаване на работното време се издава от Кмета на общината, ако в предходните три месеца в заведението не са констатирани нарушения на обществения ред.
(5) За така издаденото разрешение по ал.1 и ал. 4 се уведомява РУП-Троян.
Чл. 22. В случаите по чл. 21 ал. 1 търговецът, стопанисващ обекта или организаторът по чл. 21 ал. 4 заплаща такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян. При прекратяване на удълженото работно време, внесената такса по чл. 21, ал. 1 съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян не се възстановява.
Чл. 23.  Забранява се:
1. Продажбата и консумацията в търговските обекти на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, както и допускането им в зали за хазартни игри.
2. (нова, Решение № 769/27.11.2014 г.) Продажбата и внасянето на алкохолни и енергийни напитки, тютюн и тютюневи изделия на територията на детски и учебни заведения.
3. (предишна т. 2, изм. Решение № 769/27.11.2014 г.) Допускането в търговските обекти, продажбата и сервирането на алкохол на клиенти в явно нетрезво състояние.
4. (предишна т. 3, Решение № 769/27.11.2014 г.) Продажбата и разпространението на печатни издания, видеокасети, фотоматериали и други стоки с порнографско съдържание на малолетни и непълнолетни деца.
(предишна т. 4, отм., Решение № 769/27.11.2014 г.)
5. (нова, Решение № 769/27.11.2014 г.) Извършването на амбулантна търговия извън определените за целта пазари в гр. Троян, а в селата извън определените от кмета /кметския наместник места за извършване на такава дейност;
6. (нова, Решение № 769/27.11.2014 г.) Изваждането на отпадъци от контейнерите за сметосъбиране и тяхното разхвърляне;
7. (нова, Решение № 769/27.11.2014 г.) Отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число паркове, градини, улици, тротоари, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли, заведения за социални грижи.
8. (нова, Решение № 47/21.01.2016 г.) Ползването на общински терени за извършването на търговска и друга дейност на открито без издадено разрешение по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян.
Чл. 24. (1) (отм., Решение № 769/27.11.2014 г.)
(2)Дейностите в пазарите се уреждат с правилник, утвърден от Кмета на общината.
(3) (отм., Решение № 769/27.11.2014 г.)
Чл. 24а. При извършване на строително-ремонтни дейности, налагащи прекъсване или ограничаване на водоснабдяването или снабдяването с електрическа енергия на населението, инвеститорът уведомява най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително потребителите за времето и продължителността на прекъсване или ограничаване чрез съобщение в местни медии и по друг подходящ начин, освен ако действащото законодателство не изисква друг ред за уведомяване. При действия, предварително планирани, срокът за уведомяване на населението е най-късно 10 дни. Ако инвеститорът на строително-ремонтните дейности е държавно или общинско учреждение, съобщението се публикува задължително и в официалната интернет страница на Община Троян.
Чл. 25. (изм., Решение № 769/27.11.2014 г., изм. с Решение № 47/21.01.2016 г.) (1) (нова, Решение № 47/21.01.2016 г.) За извършване на амбулантна търговска дейност и услуги в общински терени и ползване на такива терени за търговска дейност на открито, общината издава разрешение, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян.
(2) (нова, Решение № 47/21.01.2016 г.) За извършване на дейност на открито по благотворително събиране на средства, Кметът на Общината издава разрешение, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян.
(3) (нова с Решение № 47/21.01.2016 г.) За издадените разрешения по ал.2 Община Троян уведомява РУ на МВР гр. Троян.
Чл. 26. Временни търговски щандове и базари могат да се разкриват при празници, панаири и други мероприятия с разрешение на Кмета на общината, след съгласуване с РУ”Полиция” и РС”ПБЗН”.
Чл. 27. При извършване на търговска дейност по чл. 24, 25 и 26 в общински терени, таксите се заплащат в общината или кметствата и кметските наместничества за съответните населени места.
Чл. 28. Кметът на общината отнема издаденото разрешение, когато общинският терен не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставен, при неспазване на посочените в него място и площ, при неплащане на месечна такса в продължение на един месец или когато обществени нужди налагат това.

РАЗДЕЛ VII
РЕД  И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ,
МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

Чл. 29. (1) За свикване на събрание или митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват Кмета на общината и РУП -Троян, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга и предполагаемия брой на участниците.
(2) Организаторът осигурява собствена или наета охрана за спазване на обществения ред, медицинско обслужване и транспорт ако е необходимо.
Чл. 30.(1) За провеждане на манифестация или шествие се изисква спазване на условията по предходния член, като срока за уведомяване на Кмета на Общината е най-малко пет дни, преди датата на провеждане на мероприятието, като се изисква посочване на началния и крайния пункт, маршрута, броя и вида на транспортните средства, ако се използват такива, както и предполагаемия брой на участниците.
(2) При неотложни случаи срока е двудневен.
Чл. 31. Ако са постъпили уведомления за провеждане на обществени прояви от различни организатори за едно и също време, място, маршрут или с пресичащи се маршрути, кметът на общината съдейства за постигане на съгласие между организаторите.
Чл. 32. Кметът на общината уведомява органите на РУ”Полиция” да съдействат за нормалното протичане на обществената проява и да вземат на мерки за спазване на безопасността на движението и неговото отклоняване по друг маршрут, ако това се налага, за което своевременно уведомява населението по местните средства за масова информация.
Чл. 33. (1) Препис от акта за забрана на обществената проява произтичаща от Закона за събранията, митингите и манифестациите в определените от същия закон срокове се изпраща от общината в РУП-Троян за изпълнение.
(2) РУП-Троян привежда в изпълнение акта за забрана на обществената проява съгласно предходната алинея или писменото разпореждане на Кмета на общината за прекратяването й, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени от Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 34. Редът и условията за даване на разрешение за провеждане на масови спортни прояви, концерти, фестивали и други подобни се определя със Заповед на Кмета на Община Троян.
Чл. 35. (1) Организаторите на обществени прояви на открито се задължават:
1. Да не допускат нарушаване правата и свободите на гражданите;
2. Да осигуряват спазването на обществения ред;
3. Да осигуряват опазването на частната и публична собственост;
4. Да не допускат замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата проява;
5. Да не допуска повреждане на тревни площи и друга растителност;
6. Да съгласуват провеждането на проявите по време и място с Кмета на общината, като задължително трябва да притежават неговото писмено разрешение;
7. Да осигурят за своя сметка достатъчно на брой, съгласно действащите нормативи и указания на РУП-Троян, охраняващи проявата лица;
8. Да не се допускат в близост до и на мястото на провеждане на проявата лица, носещи оръжие, други общоопасни вещества, наркотични и /или други упойващи вещества, взривоопасни, огнеопасни и задимяващи средства, както да не допускат внасянето на предмети, създаващи опасност за здравето и живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни;
9. Да не допускат присъствието на лица във видимо нетрезво състояние и/ или под влиянието на наркотични и упойващи вещества;
10. Да организират почистването и сметоизвозването след приключване на проявата и възстановяване на нанесените щети за своя сметка.
(2) Предварително организаторите в писмен вид декларират отговорността си по предходната алинея или сключват договор с Кмета на Община Троян, в който се определят конкретните права и задължения на страните, свързани с провеждането на обществената проява.
(3) В изключителни случаи и при условията на чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, Кметът на Община Троян може да забрани или да спре провеждането на обществената проява.
РАЗДЕЛ VIII
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА

Чл. 36. (1) Собствениците или ползвателите на заведения за хра­не­не и развлечения; кина и театри и др. определят конкретните усло­вия за достъп на деца в тях, доколкото това не противоречи на императивни норми на действащото законодателство и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.
(2) Условията по ал. 1 се конкретизират съобразно броя на децата, спецификата на обекта или вида на проявата.
(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1 . се поставя трайно и на видно за клиентите място.
(4) Забранява се изграждане на детски площадки на открито и в закрити помещения без издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра.
Чл. 37. Лицата по чл. 36, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, пред­прие­мат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:
1. Преведат съществуващите детски площадки съгласно изискванията на § 3 от ПЗР на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
2. Не допускат превишаване на максималния капацитет от посетители (клиенти) на обекта;
3. Осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;
4. Организират и контролират пропускателния режим;
5. Не допускат в обекта:
а. лица, които носят оръжие или други общо опасни средства, наркотични или други упойващи вещества;
б. лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;
Чл. 38. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на обществени места, са длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:
1. Уведомяват началника на РУП-Троян, но не по-късно от 48 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;
2. Осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт;
3. Отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при уста­но­вя­ва­не на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността и здравето на децата, за което уведомяват  органите на МВР и съответните компетентни държавни и общински органи.
Чл. 39. (1) Когато е организирана проява свързана с придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.
(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя на децата и специфичните им нужди, но не по-малко от един придружител на 5 деца до 7 годишна възраст.
(3) Ръководителят на групата и придружителите:
1.предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безо­пас­ността на децата в посещавания обект и зоната около него;
2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи.
(4) Ръководителят на групата носи  отговорност съгласно действащото законодателство за осигуряване безопасността, живота и здравето на децата.По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.
Чл. 40. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и чл. 10 на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 41. Забранено е:
1. посещението на обществени места и компютърни зали след 20,00 часа, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 часа ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст без родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за дете.
2. Посещението на деца на обществени места, в които се представят програми с еротично съдържание;
3. Участието в хазартни игри от деца;
4. Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на територията на учебни и здравни заведения.
Чл. 42. Родителите, настойниците и попечителите са дължи да придружават децата си или да осигурят пълнолетен придружител на малолетни и непълнолетни деца за посещения на обществени места след 22,00 часа.
Чл. 43. Родителите, настойниците, попечителите и придружителите на малолетни деца до 12 годишна възраст са длъжни да полагат непрекъсната, непосредствена грижа за тях извън дома.
Чл. 44. Родителите, настойниците, попечителите и придружителите на малолетно и непълнолетно лице са длъжни да не допускат детето до възможност за самостоятелно управление на моторно превозно средство.

РАЗДЕЛ IX
ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПОЖАРИ

Чл. 45. Забранява се нерегламентираното изгаряне на суха трева, храсталаци и други горими материали по слогове, крайпътни ивици, ливади, гробищни паркове, сметища, покрай железопътни линии, дворове, други площи и в близост до горския фонд.
Чл. 46. В горски масиви и територии се забранява:
1. Паленето на огън в горски масиви извън определените, обозначени с табелки и пожарообезопасени места в близост до ручей, извор, чешма и други.
2. Оставянето на огнището без постоянно наблюдение или напускането му без огъня да е изгасен.
Чл. 47. Приготвянето на зимнина и извършването на термична обработка на храни, чрез запалване на огън, става само на места които отговарят на следните изисквания:
1. Огнището да е с кръгла форма, с диаметър не по-голям от един метър.
2. Огнището да е оградено с плътен венец от камъни или други негорими материали с височина не по-малка от 20 см. или да е вкопано в земята на дълбочина не по-малко от 20 см., като пръстта е посипана по периферията му.
3. Горенето в огнището се следи така, че височината на пламъците не надвишава 50 см., а дебелината на тлеещите въглени е по-малка от половината от височината на огнището
4. Около огнището се осигуряват съдове с поне 20 л. вода или маркуч присъединен към източник на вода.
5. Огнището се наблюдава непрекъснато. Преди напускане на огнището, огъня се загасява.
Чл. 48. Забранява се ползването на огън по горната алинея при наличието на вятър.
Чл. 49.Забранява се ползването на нестандартни, необезопасени и неизправни отоплителни уреди и инсталации, оставянето им без наблюдение и разпалването им чрез леснозапалими течности. Горими материали ( ламперии, пердета, каси на дограми) трябва да отстоят на минимум 0,80 метра от нагретите части на отоплителния уред.
Чл. 50. Комините на сградите се почистват преди отоплителния сезон и периодично по време на ползване.
Чл. 51. Забранява се ползването на комини за скари, пържолници, фритюрници и други подобни, без предвиждане на съоръжение за абсорбиране на пảрите.
Чл. 52. Горими конструкции ( дървени колони и греди, дограми и др.) трябва да отстоят на минимум 10 см. от коминните тела. Допуска се допиране на комините до горими подови настилки ( дюшеме, паркет, первази) ламперии или обзавеждане, ако комините са измазани с негорима замазка с дебелина поне 30 мм.
Чл. 53. Забранява се ползването на отоплителни уреди с директно извеждане на кюнците в атмосферата без комин. Не се допуска вертикално включване на кюнците в комина.
Чл. 54. Забранява се съхраняването на газови бутилки, леснозапалими и горими течности в тавански помещения, мазета и други помещения непредназначени за това. Допуска съхраняване на леснозапалими и горими течности в искронеобразуващи и негорими съдове в количества не по- големи от 50 литра за трудногорими течности и 20 литра за леснозапалими течности.
Чл. 55. Забранява се поставянето, складирането на горими материали и други предмети в коридори, фоайета, проходи, предверия и др. в жилищни сгради по начин по който се стеснява широчината на пътищата за евакуация.
Чл. 56. Забранява се монтажа на решетки в стълбищни клетки, коридори и пътища за евакуация, както и залостването на врати и поставянето на прегради, които могат да препятстват евакуацията на сградата или действията на специализираните екипи.
Чл. 57. (1) Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ и дърва може да бъде открито и в стопанските постройки.
(2) Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояния между тях не повече от два метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра. Не се препоръчва групите да са повече от две.
(3) Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна растителност и направят минерализовани ивици с ширина най-малко два метра.
(4) Забранява се открито складиране на груб фураж:
1. На разстояния, по-малки от шест метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/, на три метра от оградите на съседите и на осем метра от постройките им.
2. На тротоарната ивица или уличното платно;
3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.
(5) Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние.
Чл. 58. Жителите и пребиваващите на територията на община Троян, физически и юридически лица, включително и организатори на масови прояви са длъжни да спазват следното:
1. При извършване на ремонтни дейности на водопроводи, прекъсване подаването на вода в противопожарните съоръжения, огневи дейности и употреба на запалими материали да уведомят предварително РСПБЗН гр. Троян;
2. При аварии, бедствия, катастрофи, пожари, промишлени аварии и други извънредни ситуации с произшествия да известяват службите за спешно реагиране на тел. 112 (единен европейски номер);
3. Да оказват помощ на застрашени или пострадали от пожари, катастрофи и други произшествия хора, ако с действията си не застрашават задравето и живота на себе си и на околните;
4. Да оказват съдействие на службите за спешно реагиране;
5. Да не ползват вода от противопожарните хидранти и други водовземни съоръжения предназначени за пожарогасене без предварително разрешение от експлотационните дружества и РСПБЗН гр. Троян;
6. Да не паркират ППС или поставят съоръжения върху или в непосредствена близост до противопожарни хидранти, при което се затруднява или би се затруднила възможността за безпрепятственото им използване по предназначение от екипите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“;
7. Организаторите на театрални, циркови, вариететни и други постановки, карнавали, увеселителни и други прояви, при които се използват пиротехнически средства, източници за огън, леснозапалими течности или други пожароопасни материали или действия, трябва да получат разрешение за използването от РС ПБЗН.
РАЗДЕЛ Х
АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.59. За нарушение на разпоредби по Раздел ІIІ, чл.7 и разпоредбите от Раздел V, на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лева.
Чл.60. За повторно нарушение на разпоредби по Раздел ІIІ, чл.7 и разпоредбите от Раздел V на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 1000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 200 до 3000 лева.
Чл.61. За системно нарушение на разпоредби по Раздел ІIІ, чл.7 и разпоредбите от Раздел V на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 2000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева.
Чл.62. За нарушение на чл.18, чл.20, чл.23, чл.35, ал.1, чл.37 и чл.41 на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 1000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 200 до 5000 лева.
Чл.63. За повторно нарушение на чл.18, чл.20, чл.23, чл.35, ал.1, чл.37 и чл.41 на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 2000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 1000 до 10000 лева.
Чл.64. За системно нарушение на чл.18, чл.20, чл.23, чл.35, ал.1, чл.37 и чл.41 на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 500 до 5000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева.
Чл.65. За нарушение на разпоребите на тази наредба, извън случаите от чл.59 до чл.64 включитело, на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 50 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 20 до 100 лева.
Чл.66. За повторно нарушение на разпоребите на тази наредба, извън случаите от чл.59 до чл.64 включитело на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 150 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 300 лева.
Чл.67. За системно нарушение на разпоребите на тази наредба, извън случаите от чл.59 до чл.64 включитело на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лева.
Чл.68. (1) Заплащането на наложеното наказание глоба или имуществена санкция се извършва по начина, указан в наказателното постановление.
(2) При плащане на наложената глоба или имуществена санкция до изтичане на 7 дневния срок за обжалване на наказателното постановление, размера на дължимата глоба или имуществена санкция е 80% от постановеното наказание.
(3) При изплащане на наложената глоба или имуществена санкция до изтичане на 30 дни от влизане в сила на наказателното постановление, размера на дължимата глоба или имуществена санкция е 90% от постановеното наказание.
Чл. 69. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от служители на РПУ, РС”ПБЗН”, както и други длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.
(2) (изм.и доп. с Решение № 47/21.01.2016 г.) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.
(3) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Р А З Д Е Л ХІ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на тази наредба:
§ 1. “Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
§ 2. “Системно нарушение” е нарушението, извършено повече от два пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
§ 3. “Дете” е всяко физическо лице на възраст до навършването на 18 години.
§ 4. Настоящата наредба отменя Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Троян, приета с Решение № 138/31.07.2008 г. на Общински съвет – Троян и влиза в сила три дни след публикуването й в поне една печатна местна медия.
§5. (нов, Решение № 769/27.11.2014 г.) По смисъла на Наредбата „Амбулантна търговия“ е търговията на дребно на публични места – улици, тротоари, паркинги и площади, извършвана:
1. във и от превозни средства;
2.  на сергии и други подобни.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.