Позиция на НМФ по отношение отправени неверни твърдения и обвинения свързани с дейността на Национален младежки форум

ПРАВО НА ОТГОВОР:

Национален младежки форум остро осъжда направените, за пореден път, внушения, твърдящи политическата обвързаност на организацията с отделни политически субекти, които бяха отправени на 15.06.2021г. по време на пресконференция на г-н Красен Кралев, бивш министър на младежта и спорта и настоящ кандидат за депутат от ПП ГЕРБ.

Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата младежка платформа, защитаваща интересите и правата на всички млади хора в държавата, разпозната от Европейските институции и Европейски младежки форум, като Национален младежки съвет на Република България. Вземайки предвид основната мисия на организацията – да представлява младите хора, НМФ обединява в себе си 44 младежки организации, от които такива занимаващи се с младежка работа, доброволчество, спорт, студентско представителство, както и различни младежки структури на политически партии (ВМРО, БСП, АБВ и други). Членството в организацията е доброволно, равнопоставено и демократично, като всички членове са видни на сайта на сдружението, тъй като НМФ винаги се стреми към пълна прозрачност в своята работа. Неверни са твърденията за политическа зависимост, тъй като Национален младежки форум обединява и защитава интересите на всички свои организации членове.

Идентична е ситуацията със състава на Управителен съвет на Сдружението, който включва 11 представители, излъчени от организациите членове, които са видими както на страницата на Сдружението, така и в Търговския регистър към Агенция по вписванията при направена справка и извадка за актуалното състояние – фигурира следния състав на УС на НМФ:

“12д. Органи на управление

Наименование на органа на управление: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СИМОНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА,

АДЕЛА РУМЕНОВА БОЗМАРОВА-ПЕТРОВА,

РОЗАЛИНА ДИЯНОВА НЕДКОВА,

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАНЧЕВ,

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ТОМОВА,

ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА,

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА,

ИВАН ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ,

СТЕФАН ГРИШЕВ ПАВЛОВ,

ТИХОМИРА ВАЛЕРИЕВА НАНЕВА,

ХРИСТИНА БИСЕРОВА АТАНАСОВА”

Г-жа Мина Кутева е била част от Управителен съвет на Национален младежки форум, номинирана от МО на БСП, в периода 2017 – 2019 г. Освен нея, по същото време част от УС са още 12 физически лица представители на организации-членове, а решенията вземани от страна на Управителен съвет са видни от публично достъпните протоколи на сайта на организацията, в унисон с прозрачността която Сдружението винаги е демонстрирало.

Към момента на подаване на проектно предложение № 41-00-143, а именно 18.06.2020, г-жа Кутева, вече не е част от организацията и не изпълнява ръководна или друга роля в нея. Тя никога не е заемала и роля по отношение и на споменатия проект.

Некоректно е и твърдението, че Национален младежки форум е финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за Хазарта, тъй като Сдружението никога не е изпълнявало проектна дейност по тази програма.

Проект “Национална младежка академия”, с номер 41-00-143/18.06.2020, изпълнявам в период от 3 месеца между 15.07.-15.10.2020 г. е получил финансиране в размер на 14 696 лв. по Национална програма за младежта (втората младежка програма администрирана от ММС) и стъпва на експертиза в неформалното обучение и младежките политики градена в рамките на 10-годишната история на НМФ, а резултатите от неговото изпълнение на всички етапи са видими и ясно проследими на всички комуникационни канали на организацията и в съответствие с изискванията за публичност на Програмата.

В изпълнение на своите цели – да извежда на преден план проблемите на младите хора и младежките организации и да работи за тяхното разрешаване – Национален младежки форум през годините многократно изпраща препоръки, провежда редица работни срещи и е посочва проблемните сфери на политиките, изпълнявани от страна на Министерство на младежта и спорта, сред които:

Липса на прозрачност в работата на Министерството

1. В периода от 2017 г. досега Министерство на младежта и спорта изпълнява 2 ключови проекта за младежките политики в страната по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”:

BG05M9OP001-3.012 Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики – на стойност 505 000 лв.

– BG05M9OP001-3.019 ‚,РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ“ на стойност 4 997 200 лв.

Към момента на страницата на Министерството има публикувано единствено кратко резюме на проектите. Не са предоставени график на проектите, текущ прогрес по изпълнението, както и резултати от извършените дейности. На страницата на https://nism.bg/ е публикувана покана за провеждане на заключителна пресконференция по проект “Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики” 2 дни преди нейното провеждане, но не са видими изготвените по проекта документи.

2. От 2018 г. Министерство на младежта и спорта обяви стартиране на процес по изготвяне на Национална стратегия за младежта за периода първоначално 2020-2030, а впоследствие 2021-2030 г. Както в началото на работата, така и към днешна дата на различните платформи на Министерството няма достъпна информация за графика за изготвяне на документа с конкретните предприети стъпки и срокове (по подобие на други стратегически документи като Национална програма за развитие “България 2030”), не е налична оценката на въздействие на предходната Стратегия за младежта, както и не е известно как е обезпечено участието в процеса на различните заинтересовани страни. Известно е единствено

провеждането на серия от “срещи с младежи и младежки организации” без ясен резултат и методология на консултиране.

Проблеми при финансирането на проекти по Национална програма за младежта и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закон за Хазарта

1. Нееднократно Национален младежки форум акцентира върху необходимостта от преразглеждане на процедурата за кандидатстване по програмите за младежта. Липсата на фиксирани или поне примерни дати за обявяване на процедурите за кандидатстване, придружени с изключително кратките срокове най-често 10-12 календарни дни, са предпоставка за ниско качество на проектните предложения и възпрепятстване на участието на повече младежки организации в процедурите. (За справка сроковете за кандидатстване по програмите Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност са не по-малки от 30 дни). Кратките срокове и сложността на документацията при подаване на проектни предложения по програмата прави процедурата тежка и младежки недостъпна , защото ощетява и ограничава младежките организации работещи основно на доброволни начала и/или действащи в малки населени места. Този проблем се адресира и взема предвид в редица европейски програми, които се стремят към оптимизирани и облекчени процедури при кандидатстване и отчитане на младежки проекти.

2. Финансирането на организации, които нямат интернет страници и страници в социалните мрежи и чиято дейност трудно или изобщо не може да бъде проследена (каквито са 3 от 4-те организации спечелили проекти по Направление 1 на НПИМД за 2021 г.), със значителни суми в последователни години поражда съмнението за нередност и липса на обективност в критериите за оценка на проектните предложения в програмата. Това от своя страна води до липса на мотивация за участие в програмата на качествени младежки организации с доказана експертиза.

В допълнение към това през 2021 г. таванът на проектите по Направление 1 (С най-голямо финансиране) е вдигнат от 250 на 675 хил. лв. без ясна обосновка, а сроковете за разработване и подаване на проектните предложения са само 15 дни. (Несъпоставими с други програми предлагащи сходно по размер финансиране).

В отговор на твърдението на г-н Кралев, искаме да уточним и подчертаем, че печеленето на проекти не се възлага, а се случва на базата на прозрачна

процедура и ясни критерии, а качеството на проектите се измерва по въздействието и проследимостта на резултатите на проекта.

Липса на финансова и административна подкрепа за младежките организации в периода на Извънредното положение в Република България

1. Във връзка издадената заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. засягаща усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България. От страна на отговорните институции за сектор – младеж, в частност Министерство на младежта и спорта, не са предоставени никакви мерки подпомагащи младежките организации на територията на страната. Отчитайки спецификата за работа на терен с млади хора, както и специфичните изисквания по програмите, финансиращи младежки дейности, много от младежките организации трябваше да преустановят своята дейност, както и да замразят проектите, които изпълняват, за период от срока на заповедта за извънредно положение. С липсата на достатъчно координация и променящите се противоепидемични мерки редица организации се оказаха във финансова криза. От страна на държавата и ММС не бяха представени никакви административни или финансови средства за подкрепа на тези организации. В резултат от това бездействие редица организации бяха принудени да преустановят както своята дейност, така и своето съществуване.

2. По време на изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, младите хора и младежките организации са изключени от процеса по формулиране на приоритетни области, като отново се забелязва липсата на прозрачност и обществено консултиране със заинтересованите страни. Резултат от това е, че в Плана за възстановяване липсва каквато и да е политика насочена към развитие на младежта, както и каквато и да е подкрепа за младежки организации на територията на държавата.

Именно във връзка с всички свои наблюдения и сигнали, през 2020 г. Национален младежки форум осъществи проект с финансовата подкрепа на Фондация “Фридрих Еберт”, в който след анализ на редица нормативни документи, проведени фокус групи и

индивидуални интервюта с експерти в областта на младежките политики е изготвен – доклад “Младежката политика в България – предизвикателства и перспективи”, в който ясно са посочени проблемните области и елементи на етапите на планиране, изпълнение и оценка на младежките политики в страната. Сред тях са:

1. Основните проблеми се свързват не толкова със съдържанието на документацията, колкото с неговото изпълнение, отчитане и разбиране. (По отношение на Закон за младежта и Национална стратегия за младежта).

2. Общото мнение е, че с малко изключения младежите и младежките организации не участват в изготвянето на политиките, които ги засягат защото не са разпознати като възможни партньори с потенциал и капацитет на съответните нива. Това от своя страна води до отказ от участие от страна на младите в процеса на вземане на решения, „обезсърчаване“ на младежките организации и чувство за непредставеност.

3. Регистрира се прекъснат диалог – от една страна, между отговорните за младежките политики на национално и на местно ниво, а от друга, между администрацията и младежките организации като цяло.

4. Отбелязва се и липсата на капацитет за управление на координационни механизми, които да управляват хоризонталното сътрудничество

5. Не е идентифициран ясен механизъм, който да проследява връзката между заложените цели, постигнатите цели и въздействието от политиката за младежта.

Отправени са редица препоръки, сред които:

1. По-активно въвличане на младите хора и младежките организации 2. Актуализации на националните програми за младежта

3. По-чести срещи на местно и национално ниво между институциите 4. Разработване на единна система за наблюдение за политиките за младежта 5. Разработване на общи указания за изпълнение на Национална стратегия за младежта и други.

Национален младежки форум изразява своята готовност да подкрепи въвеждането и прилагането на препоръките в доклада с цел повишаване на качеството на младежката политика на национално ниво и остава отворен за диалог с отговорните институции.

Национален младежки форум застава твърдо зад организациите, които се борят за осъществяването на качествени младежки политики и за осигуряване на възможности за младите хора в страната, въпреки трудностите в това число и ограничаване на достъпа до финансова подкрепа.

Национален младежки форум осъжда действията свързани с уронване имиджа на организации с доказана експертиза и опит в сферата, които вършат работата си отговорно и прозрачно в полза на младите хора в страната.

Симона Димитрова,

Председател на НМФ