Издължаваме се към Общината

SAMSUNG DIGITAL CAMERA● Плащането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци може да се извърши и преди получаване на съобщение

На 13 февруари започна кампанията по събиране на местните данъци и такси, съобщават от отдел „Местни приходи“ на Община Троян и напомнят на гражданите и на ръководителите на предприятия сроковете за внасяне на задълженията за 2015 година. Данъкът върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства също се плаща на две равни вноски, като сроковете и в този случай са до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се плаща на четири вноски: за първото тримесечие – до 31 януари, за второто – до 30 април, за третото – до 31 юли, и за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Туристическият данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

От отдел „Местни приходи“ добавят, че плащането на данъците може да се извърши в брой на касите на отдел „Местни приходи“, ул. „Раковски“ ¹ 55 (бившето Данъчно подразделение), в кметствата по селата и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път по следната сметка:

Общинска банка АД кл. Ловеч, офис Троян

Банкова сметка – BG 16 SOMB 9130 84 33730544

BIC – SOMBBGSF

Код за вид плащане:

– патентен данък – 44 14 00

– данък недвижими имоти – 44 21 00

– данък върху превозните средства – 44 23 00

– такса битови отпадъци – 44 24 00

– туристически данък – 44 28 00

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

Отдел „Местни приходи“ е с работно време от 8,00 – 17,30 часа, без прекъсване.

Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за основно жилище и за лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на решението на ТЕЛК.

Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. От Община Троян напомнят на онези граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да се издължат по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

Източник:  Троянски глас

1 thought on “Издължаваме се към Общината

  1. Pingback: Ловеч Днес.com | Издължаваме се към Общината

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.