45 Сесия ОБС Троян – 17. Февруари, 2011

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И   С  Ъ  В  Е  Т  –  Т Р О Я Н

П Р О Т О К О Л

44

ОТ ПРОВЕДЕНО   ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ТРОЯН НА 27 януари  2011 г. от 13:30 ЧАСА  В САЛОНА

НА  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

Съгласно приложените  списъци на заседанието присъстваха 28 и отсъства един  общински съветник.

1. Петко Пенков

На заседанието присъствуваха още: г-н Минко Акимов   – Кмет  на община Троян; г-н  Мариян Балев  – Зам.-кмет  на Община Троян; г-жа Недка Топалова – заместник кмет на Община Троян;    Началник отдели от общинската администрация, Управители на общински дружества, кметове на населени места и кметски наместници  в общината, журналисти и граждани.

Инж. Ангел Балев – председател на Общинския съвет:

На основание чл.23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.53 ал.1 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Троян откривам днешното  заседание. Преди да започнем днешното заседание искам да направя едно съобщение. Виждате че са ви раздадени покани за общественото обсъждане на бюджета за 2011 г., което ще се проведе на трети февруари и искам само да допълня, че самите  капиталови разходи ще бъдат качени утре сутринта и ще може да ги разгледате и да знаете за какво става дума.

Давам думата за изявление от партия Атака.

инж.Илиян Пеевски: Политическите правила на „играта”, наречена политика предполага в началото на всяка година т.н. групи  в ОбС да станат и да кажат какво са работили изтеклата година и да кажат какво смятат да правят следващата година. Това важи най-вече за управляващите и за тези, които ги подкрепят. Ръководствата на тези групи са само когато са си сменили на ротационен принцип председателите и тоз или онзи напуснал – е и много важно. Тези хора не си вършат работата като председатели. То е обяснимо. Тя политиката е нещо по-различно от зеленчукопроизводството.

Ще бъда кратък, защото каквото и да кажа така или иначе троянските медии пак няма да го публикуват, защото те публикуват други, други неща. Те публикуват там само една истина. Другомислието в този град е забранено и не се тиражира от троянските медии. Тема която повдигам постоянно и ще продължавам.

Ще припомня само за нашето предложение за създаването на фирма, която да подпомогне администрацията при работата с европроекти, искахме  с това да помогнем и малкия и среден бизнес само че както каза г-н Сираков на предното заседание тази точка не била приета по някакви други съображения. За съжаление не разбрахме какви са тези други съображения. ОбС през април миналата година извърши най-голямото кощунство и зло. Характерното тогава беше че те съзнателно или несъзнателно се обърнаха срещу своя кмет, срещу своето общинско ръководство, нанасяйки му един много жесток удар, защото извинявайте но няма община в която с необходимост от съкращаване на бюджетни разходи да си позволи да назначава нови хора, да вдига заплати да прави звено, което да се занимава с това и  за тогава ви предупредих. Втория случай е когато аз ви намекнах септември месец за вашата оставка, за вашето нищо 3 годишно правене в този ОбС, за това че нямате програми, че гласувате ден за ден, година за година, гласувате тук и си отивате и какво става в този град, не ви интересува – това е моето мнение, че не ви интересува и само вие не виждате какво става в този град, че той от ден на ден пропада. Вие, пък и ние сме хората които трябва да поведем хорото, но какво направихме – нищо! Вие сте от това, което внася администрацията, да това  трябва да бъде гласувано, но  ние сме  генератора.

Атака беше обвинена, и то в мое лице, че съм спрял да го притискам. Извинявайте другарки и другари, не мога да продължа да притискам г-н Акимов след това, което вие свършихте април, май, миналата година. След като вие тръгнахте срещу собствения си кмет – извинявайте, аз какво да правя? Да отида да нанеса някакви поражения – няма да стане.

Само за следващата година с две изречения – ние ще продължим да работим така, както сме работили до сега  ще продължим да правим предложения, това си е ваша работа че не ги приемате. Г-н кмета няма да го притискаме като администрация. Започнали  са да го притискат своите хора, така че ние няма да създаваме допълнителни проблеми и ще го оставим спокойно да свърши поне малкото, което сте му гласували. Ние ще се опитаме да не политизираме сесиите до края на мандата!

Инж.Ангел Балев: Проверка на кворума. Присъстват 26 общински съветници.

Преминаваме към гласуване на дневния ред с едната допълнително внесена точка която е обсъждана в комисиите. /приложена към протокола – «Даване на разрешение на директора на СОУ “Васил Левски”, гр.Троян, за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на терен с площ 2 кв.м.,находящ се в сградата на училището, за поставяне на машина за варене на царевица.» /Вх.№ 24/24.01.2011 г./      предлагам тази точка да стане т.21 в дневния ред.

Който е съгласен с така предложения дневен ред с допълнението, моля  да гласува.”

С 26 гласа “за”, без „против” и „въздържали се” – Общинският съвет Троян прие следния:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р Е Д:

1. Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Троян за 2010 г.; /Вх.№17/17.01.2010 г./

2. Приемане на рамка на приходната и разходната част на бюджета на общината за 2011 г. /Вх.№ 22/18.01.2011 г./;

3. Промени в Наредба за определянето размера на местните данъци на

територията на Община Троян./Вх.№ 21/18.01.2011 г./;

4. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян. /Вх.№ 23/18.01.2011 г./;

5. Изпълнение решения на Общински съвет – Троян, приети през периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., както и тези, които в предходен период са отчетени като решения в процес на изпълнение./Вх.№ 4/12.01.2011 г./

6. Преразглеждане на решения № 521 и № 522 от 28.10.2010 г. за кандидатстване по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, с Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PО002/10/1.6-02; /Вх.№ 5/13.01.2011 г./

7. Утвърждаване на държавния план-прием по профили и професии в училищата на територията на община Троян за учебната 2011/2012 г.; /Вх.№ 6/14.01.2011 г./

8. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Троян през 2011 г.; /Вх.№ 8/17.01.2011 г./;

9. Информация относно хода на приватизационния процес в община Троян през 2010 г. /Вх.№ 9/17.01.2011 г./;

10. Приемане на Годишен план за работа на Община Троян по Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 г. /Вх.№ 10/17.01.2011 г./;

11. Предоставяне на „ВиК-Стенето” – ЕООД, гр.Троян за стопанисване, поддържане и експлоатация В и К системите и съоръженията на мах.”Габърска” на с.Балабанско, с.Горно Трапе и мах.”Длъжковска”, на с.Горно Трапе. /Вх.№ 11/17.01.2011 г./;

12. Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Общински пазари” – ЕООД, гр.Троян, върху поземлен имот с идентификатор 35290.164.653 по кадастралната карта на с.Калейца. /Вх.№ 12/17.01.2011 г./;

13. Даване на разрешение на „Общински пазари” – ЕООД, гр.Троян, за отдаване под наем на терени, разположени върху имоти на дружеството. /Вх.№13/17.01.2011 г./;

14. Продажба на недвижим имот – общинска собственост с идентифокатор 18109.312.49 по кадастралната карта на с.Гумощник. /Вх.№15/17.01.2011 г./;

15. Изменение на Решение №448/25.03.2009 г., касаещо определянето на обема и начина на годишното ползване на дървесина от общинския горски фонд за 2011 г. и определяне на допълнителни количества на годишното ползване за 2010 г. /Вх.№14/17.01.2011 г./;

16. Кандидатстване пред Министерство на труда и социалната политика по проект „Красива България” за бюджет 2011 г. /Вх.№16/17.01.2011 г./;

17. Промяна предназначението на имоти – общинска собственост за неземеделски нужди. /Вх.№  20/18.01.2011 г./;

18. Отпускане на еднократна помощ във връзка с напълно опожарено основно жилище. /Вх.№19/18.01.2011 г./;

19. Молба за опрощаване на държавна такса по дело срещу Община Троян от Никола Моев Йончев от гр.Троян. /Вх.№18/18.01.2011 г./

20. Избор на кмет на Кметства с.Добородан, с.Терзийско и  с.Бели Осъм – Община Троян. /Изх.№ 4/17.01.2011 г./

21.Даване на разрешение на директора на СОУ “Васил Левски”, гр.Троян,

за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на терен с площ 2 кв.м.,

находящ се в сградата на училището, за поставяне на машина за варене на

царевица. /Вх.№ 24/24.01.2011 г./

22. Питане от жители на община Троян, чрез общински съветник инж.Илиян Пеевски, относно подмяна водомерите на територията на Община Троян. /Вх.№3/12.01.2011 г./

Т О Ч К А  П Ъ Р В А

Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Троян за 2010 г.; /Вх.№17/17.01.2010 г./

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса са се произнесли и имат положително становище   всички постоянни  комисии. Давам ви думата за изказване.

Инж.Илиян Пеевски: Някой от управляващото мнозинство да стане, защото тези сесии ги правим за гражаданите. Да обясни това което е свършено или не свършено в годината. Тази година ще ви предложа само един слайд – няма и смисъл от мното дълги файлове, защото така или иначе медиите няма да го публикуват и това ще си остане в тази зала. /направена призентация по отношение на приходите за управелнието през трите години/

Йордан Данков: Първоначалното планиране наприходита на бюджета не се планират следните неща – субсидии за учебници, закуски, трансвери и т.н. Само за миналата година това представлява 1,648 млн. След товоа в края на годината служебно се актуализира бюджета с тези суми и заради това сумите тук които виждаме са различни. Те обаче влияят както в плановата, така и в отчетната  част на бюджета.

Даниел Сираков: Имам само един въпрос. Размерана общинския дълг към 31.12.2010 година.

Инж.Илиян Пеевски: г-н Данков, не случайно говорих само за приходната част. Товоа което говорите за трансфери и т.н. е в разходната част. Аз давам в приходнта част. Е как едновременно взимаш и даваш? Вие сами си вкарвата автогол. Вие сами си го набуткавате като казвате, че не е изпълнен бюджета, а той на практика е изпълнен. Пишете че сте заложили 1,9 млн., а ста изпълнили 1,8 млн. На практика бюджета е преизпълнен. Разбирате ли за какво ви говоря?

Как, какво и защо го отчитате трябва да бъде разбираемо и за гражданите, а не за партийните функционери и т.н.

Йордан Данков: Не може  в едан пиходна част да планираш какво ще разходиш за да го планираш, защото не го планираш в разходната част , бюджет означава да се равнят двете части. Разходите се планират след извършването им. Това е системата в общината и не зависи от тези в общината. След като се извършат разходите се субсидират и се прибавят както в приходната така и в разходната част на бюджета. Това е методиката която е отгоре, не съм я измисли аз.

Инж.Пеевски: г-н Данков в началото на годината в приходната част имаме източници от които разчитаме да получим пари. Кои са те? Това е държавна субсидия, това е субсидията за капиталови разходи, това е изравнителната субсидия, това е субсидията транфер за зимно почистване. Тези пари предварително са ни спуснати. Другото са нашите прогнозни приходи, които казваме, че ще съберем от местни данъци от неданъчни приходи – слагаме чертата и толкова. Другото са стартовите излишъци от предна година. Това  са трите източника от които формираме бюджета. Като сложим чертата отдолу се получават прогнозните прихди. От тук нататък  разходната част не може да е по-голяма независимо от това какво ще плащаме – трябва да се поберем в тези пари. Това е желязната логика. Всичко останало е някакво стъкмистика.

Йордан Данков: В методиката за съставяне на бюджета има определени разходи, които не се планират, а след това по отчет се субсидират и  се изравнява приходната с разходната част. Колко пъти да го повторя! Въпроса е прост. Има определена група разходи които се извършват, след това се допълнително субсидират и се отразяват и в разходната и в приходната част – от републиканския бюджет. Отпускат се допълнително на база направените разходи.

Минко Акимов: Явно г-н Сираков иска това да го чуе някой друг понеже това е многоподробно описано в материала. Качен и на сайта вероятно всеки може да го види. Общинския дърг към днешна дата е около 6,2 млн.лв. всички знаете за единия кредит, който всички сме гласували 3 млн. от ФЛАГ. Той не еразплащан. Трябва да бъде възстановен до 30 юли. Другото е 707 000 лв. от стария кредит за ул.»Ботев» и 2,543 млн. От общинска банка. Това са нещата. От заема възстановихме една малка сума – това ви е записано. Имахме уверение че до 25 януари ще ни бъдат възстановени суми по една оперативна програма около 2 млн. За съжаление сега гладам че по сметка са постъпили само около 200 000 лв. надявам се до края на месеца да получим парите  и тогава ще видим къде ще възстановяваме – към ФЛАГ и тази сума по кредита, където е раволвиращ. Лихвените проценти по двата кридита са различни и ще направим по-изгодното за общината.

Даниел Сираков: Не само за избирателите, посто следвам принципа на прозрачността. Благодяря ви за отговора.

Инж.Илиян Пеевски: Ще ви помоля г-н Акимов, когато гледаме бюджета нека тези извънбюджетните взаимоотношения на общината с трети лица да бъдат извеждани в отделна точка. Тези суми които сте дали в план-сметката действително малко объркват нещата. Тези суми не са бюджетни средства. Единствената връзка между тези неща са лихвите, които ни идавт със знак минус. То повече важи за следващата точка.

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 566

1. Íà îñíîâàíèå ÷ë.21, àë.1, ò.6 îò ÇÌÑÌÀ è â èçïúëíåíèå íà ÷ë.30, àë.1 îò Çàêîíà çà îáùèíñêèòå áþäæåòè, Îáùèíñêè ñúâåò Òðîÿí ïðèåìà Отчета çà èçïúëíåíèå íà áþäæåòà, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг íà Îáùèíà Òðîÿí çà  2010 ãîäèíà.

2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и раздел V от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Троян одобрява извършените командировъчни разходи от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г. на Кмета на община Троян – Минко Цочев Акимов в размер на 1 382 лева /80 лв. – в страната и 1 302 лв. – в чужбина/.

Гласували 27 общински съветника

„За”                         –   26 общ. съв.

„Против”                –       „няма”

„Въздържали се”  –   1  общ. съв.

Т О Ч К А  В Т О Р А

Приемане на рамка на приходната и разходната част на бюджета на общината за 2011 г. /Вх.№ 22/18.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса са се произнесли и имат положително становище всички постоянни комисии. Само комисията по ТСУ и инвестиционна политика не го е разглеждала. Имате думата за изказвания.

Инж.Илиян Пеевски: Бих помолил някой от общинските съветници да вземе думата. Ако не излезе някой от Атака тук никой няма да излезе да говори. Разбудете се малко. Сесия е. Жителите на този глад трябва да знаят че тук има будни общински съветници. Така. Извинявам се за встъплението.

Всяка година казвам че трябва да се спре смесването на риходите от държавата с местните приходи.  Не мога да разбера защо го правите. После когато отчитате бюджета тези суми са си в параграфа и когато отчитате местните приходи отчитате точно това, което аз ви показвам /представен слайд с разяснения по конкретните цифри/

Отчет приходи 2010 г. – 18,605 млн. Отчет разходи 15,… млн. Разликата е 3,55… млн. лв. стартовия ви излишък е 2,.. млн. да, но на мен ми се губят едни 948000 лв., които не мога да ги намеря? Ще помоля бюджетара да излезе и да обясни къде са. Тогава няма да се чудим защо сега рамката е 16,… млн. Защото ако тази сума си е тук – нещата горе-долу ще си дойдат на мястото.

Йордан Данков: Тук имаме 2,647 млн. вижте в т.1.1. Вижте в точка 1.2. – остатък по сметка … като съберемтези две цифри… защо приходната част е по-малка от отчета за 2010 г. защото в нея липсват субсидия за учебници, закуски,, пътнически субсидии и т.н. цялата сума прави 1,648 млн.лв. като я прибавим кам 16 млн. се получават 18 млн. тъй като в тази сума 1,648 разходи няма да се плануват  по разгърнатата форма на бюджета, а разходите които се направят след това ще дойдат като субсидия и ще се отразят и в приходната и разходната част на бюджета и по план и по отчет и тогава в края на годината цифрите ще бъдат други, но съжалявам такава е методиката и никой не може да си позволи да прави бюджет извън методиката, защото този бюджет се пиема от МФ и ако не е по подадената форма намя да бъде приет в МФ.

Инж.Илиян Пеевски: Това са отчетите на бюджетите 2008, 2009, 2010. странно защо бюджетните излишъци без тази година са разликата между отчета на прихода и отчета на разхода. Тазиа година обаче не е така, защото има някаквотайно изискване, което не  го знам. Обяснете на жителите. Това питам   и е много прост въпрос. А това че пози номер ми го извъртяхте на предната и по-преднатасесия този път няма да ви мине номера. На никой втази община не му става ясно какво става  с техните пари. В крайна сметка хората искат да знаят и трябва цифрите да бъдат точни.  За това нещата не вървят.

Минко Акимов: за местни дейности смятам че вече трета ходина спорим потози въпрос. Законите втази държава се правят за да се спазват. За това има закон за държавния бюджет и указание за спазване. В указанията на МС е записано къде се отнася изравнителната субсидия. Тя се отнася в местни дейности. Няма как да не я отчетем там. Цялата страна се отчита така,о не може само Троян да се отчита по друг начин. За всяко нещо, което разходваме – тук може би се чудите от къде са се взели едни 400 000 лв. Ами вероятно добре сме се молили и тези пари ги платихме от държавата и за това там сега 400 000 лв. несе таксуват, но веднага след този месец дойдоха писма от упавляващия орган в които е записано в кой параграф, къде да бъдат отчетени тези пари така става с всяка сума, която сме получили от държавния бюджет. Служителите се надявам че носят указанията, ако трябва ще ги  прочетем, но ние миналата година ги четохме.

Що се отнася до втори явъпрос. Вие помните, че ми гласувахте 3 млн.лв. средства от бюджета които ние разплащаме предварително по ОП. Ако не са те ние ще трябва да теглим още 3 млн.  кредит и да плащаме лихва. Няма никаква логика. Това е едно от добрите неща на перходния остатък с който плащаме по ОП. В противен случай ще теглим кредит. Ако не са тези 2 млн.? До сега данъците сае плащаха на 4 пъти. Сега се говори че ще се плащат на два пъти. Има реална опасност хората да чакат до последно и да внасят пари към края на юни. Бих попитал ако нямаме този остатък с какво ще се издържа общината до 30 юни. Тия  948 000 са остатъка от парите които са вътрешния заем. Които при първото плащане сега ще бъдат възстановени вътре в бюджета и отново ще ги ползваме – вероятно ще ви предложим февруари пак да гласувате  вътрешни заеми. Миналата година аз исках такъв заем, но ни беше отказано. Тук е разликата. Вътрешния кредит който е теглен за разплащане по проекти.

Инж.Илиян Пеевски: Съгалявам, но не мога да се съглася. Ето го бюджетао на Община Троян. Приходната част. Разходната част – всичко е на едно. В приходната част ето от къде са дошли парите – вие сте го написали. Не мога да разбера, то няма логика, но ще отида при г-н Дянков и ще го попитам как така когато планираме бюджета на общината вие сте пуснали пиасмо парите които ни дава държавата да пишем че са местни прихди, а после когато ги отчитаме да ги пишем че вие сте ги дали. То е лишено от грам локига. На кого му трябва това? Трябва някакъв пуц за бавно развиващи се малоумници те да го разберат. Аз не го разбирам. Планираш го по един начин – отчиаташ го по друг начин. Това е несериозно.

Получих отговор къде са тези 948 000 лв. независимо от това те липсват. Те могат да бъдат сложени както миналата година да гласуваме да се иазтеглят от там както миналата година.  Те са дошли от предния бюджет – това е малко нарушение, но в името на гражданите съгласен съм данаправим такова нарушение. Сега същото става с тези 948 000. аз не помня да сме гласували такова нещо.  Бюджетни средства за разплащане на иазвънбюджетни пограми. Хубаво  е да неу теглим кредит и да не плащаме лиахви, но случея не е такъв.  В краен случай трябваше да бъдат възстановени, ако не са  не трябваше да бъдат там. Аз не казвам че са взети и трето и трето и петоо, но на хората трябва да им е ясно.

Аз съм представял съвсем друга филосовия на Атака по отношение на тези излишъци.  Не може къщата да ти капе, а в края на годината да пищиш, че си мокър но да кажеш че имаш излишъци.

Даниел Сираков: един дооуточняващ въпрос. На стр.28 накрая записаното в приходната част иамаме две суми. Отразени със знак минус. Това е идеята очакването да се извършват разплащания по ОП. Ако това обаче не се случи няма ли да гътнем и параметрите в разходната част защото те са заложени в приходната. Това дали в края на годината няма да постави общината пед един сериозен дефицит. Благодаря!

Донко Банковска: Няма да влизам в конкретика на цифрите. В предходните години ние писмено бяхме уведомявани до каква дата иамаме право да представяме предложения за новия бюджет. Сега разбрах че имаме покана за трети, като утре ще видим конкретните параметри. Сега гледайки рамката и материала по нея откривам че са били изготвени апредварителни разчети за текущи ремонти и инвестиционни разходи и е набрана информация от общински съветници и кметове. Този мотив не може да бъде тук. Той може да се постави когато гласувамебюджета по пълна бюджетна класификация. Имаме ли право да сряда да правим конкретни предсложения и има ли вероятност част от тях да бъдат включени в бюджета или всичко е вече подредено и ние трябва в сляда само да го изкоментираме.

Минко Акимов: макар и неправилно ще се хвана за репликатана г-н Пееовски. Тези пари които влагаме за проекти – сямтам че от всяка общинска дейност не може да се търси дивидент, но не е ли дивидент това че в момента приключват пробите на пречиствателната станция? Това не е ли дивидент за града, за това че са изградени двете свлачища – ако правилно съм рабзбар въпроса. Ако бяхме теглили кредит щяхме да сме на загуба, а без кредит  не може да се работи по ЕП. От там идва внуждата да се теглят вътрешни заеми. Смятам, че това е гласувано от ОбС. Не сме допуснали някаква грешка. Към момента имаме депозинрани искания за плащания които не са възстановени на стойност 5,831 млн. лв. всеки месец възникват най-различни неща и от там не идват плащанията.  Тия плащания обаче в по-голямат част вероятно ще бъдат възстановени – не мога предварително да кажа дали ще постигнем точно параметрите на пречиствателната станция  и какво ще стане там, но така или иначе тя е готова и ще се задейства. Там има едни проблеми с Лесопласт от години, но ще прадължим да се борим защото наистина и природата тлябва да  е чиста, но и тези 500 човека е хубаво да работят там, защото ако и те останат без работа ще стане лошо.

За предложенията на г-жа Банковска. Вие вече сте 4-та година общински съветници и знаете че бюджет се прави януари. Никога никого не сме върнали, и сме обмислили най-приемливите, знаете че не може да се удовлетворят всички постъпили предложения. Разглеждаме ги нече от два месеца. Има предложения от всички кметове по населени места и на тази база ще ги качим утре на сайта. Наистина е било хубаво да ги подадете по-рано, но ако има съществени предложения щенаправим вътрешни размествания – разбира се че може да ги дадете, но колкото по-рано по-добре, защото на седми трябва да внесем материала пред вас. По закона този срок който трябва да спазим изтича на 15 –ти. Надявам се че няма да ни обесят за две дена и за това насрочихме сесията за 17-ти.

Инж.Илиян Пеевски: това смесване на европрограми с бюджет е немислимо. Добре, всеки ще даде предложения. Защо? Изпълнихте ли философията на предния бюджет и каква беше тя? Нула! Нямахте философия.  За това писках някой да стане и да каже. Пак се връщаме в началото. Няма програма.  Какво да отчитаме. Аз не можехданаложа програмата на атака. Давах ви я –  вие не щете, нямате ваша.  Да направим обща – пак не щете. Нямаме програма и на самия ОбС. Ние такова чудо не сме сънували.

Даниел Сираков: моя въпрос беше дали не трябва да пиоретизираме участието ни в пограми за да имаме по-сериозна успеваемост за реализиране на идеите. Чувам че по някои програми не идват пари от Европа?

Минко акимов: Аз наистина пропуснах. Да, възможно е да преоретизираме и може би трябва. Но всеки е наясно с един факт. Два фонда в България вече две години вървят изключително трудно. Това са фонд Земеделие – вероятно ще си късаме главите с Шипково и програма Околна среда. Сложни са процедурите, мудни и т.н.  сега по проектите  по коит оработим дано вървят нещата, но не мога да ги реша там нещата. Явно нещата които се обещават вървят много трудно.  Големите градове успяват да направят договорка с европейската банка, но малките градове не можем да се доберем. Ако започна да ви казвам за  какво става дума ще трябва да загубим три часа. Техки са тези неща. За вътрешния заем – тези пари не ги взимаме от капиталовите разходи в никакъв случай. От тези 2 млн. които са излишък влеизат в общия кюп на бюджета  и те ще бъдат разпределени попоименните списъци  и по разходите за издръжка по капиталовите разходи на 17 февруари. Ще бъдат разпределени, но логично ли е аз като видя че в сметката са 5 млн. да тегля крединт – да му плащам лихве вместо да си тегля от тези 5 млн. един кердит без лихва и да платя. Те стоят свободни в момента.  Щом гласува ОбС може да стане. И самата държава търси такива възможности за да може да се върви напред.

Инж.Илиян Пеевски: Щастлив съм, че след три години, най-после г-н Сираков разбра, че трябва да имаме една програма по която пограма да кандидатстваме по ЕП. А не да оставим администрацията сама самичка да кандидатства. Въпроса е че ние отново смесихме  извънбюджетните разходи с бюджетните. Един ден когато свършат еропрограмите, а те свършват само след година и половина ще  се хванем за палците, и не само ние – мого общини ще се хванат за палците.

Питам какво ще правим с бюджета като свъшат тези програми и какво ще дадем на следващите след нас. На какво ще стъпят?

Даниел Сираков: Много ясно г-н Пеевски. Ще увеличаваме данацъите и ще увеличаваме приходната част.

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 567

I. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Троян приема рамка на приходната и разходната част на бюджета на общината за 2011 година, както следва:

1. Приходи 16 731 139 лева

в това число:

1.1. Приходи с  държавен характер                                           8 531 720 лева

от тях:

– Обща субсидия                                                                             7 626 998 лева

– Остатък в лева по сметки от предходния период                         886 352 лева

– Временни безлихвени заеми

(възстановен заем от ИБС)                                                               18 370 лева

1.2. Приходи с местен характер                                                8 199 419 лева

от тях:

– Данъчни приходи                                                                        1 770 000 лева

– Неданъчни приходи                                                                     2 513 530 лева

– Целева субсидия за капиталови разходи                                    654 800 лева

– Обща изравнителна субсидия                                                   1 624 600 лева

– Трансфер за зимно поддържане                                                   129 700 лева

– Остатък в лева по сметки от предходния период                     1 760 446 лева

– Временни безлихвени заеми

(възстановен заем от ИБС)                                                             6 708 651 лева

– Трансфери между бюджетни и

извънбюджетни  сметки                                    минус              “-“ 3 670 000 лева

– Заеми от банки в страната – нето (+/-)        минус                “-“ 3 292 308 лева         (погашения по дългосрочни заеми – 292 308 лева

погашения по заем фонд “ФЛАГ” – 3 000 000 лева)

2. Разходи 16 731 139 лева

Гласували 26  общински съветника

„За”                         –   24 общ. съв.

„Против”                –       «няма»

„Въздържали се”  –    2 общ. съв.

Т О Ч К А  Т Р Е Т А

Промени в Наредба за определянето размера на местните данъци на

територията на Община Троян./Вх.№ 21/18.01.2011 г. и Вх.№ 21/24.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: Искам да кажа, че комисията по „Туризъм” няма решение – имаше три предложения в нея, но не събра гласове. 

Йордан Данков – Председател на ПК по  “Бюджет, финанси и икономика” докладва Решение № 3 на комисията. /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

Даниел Сираков: Няма да казвам всичко предшестващо до днес. Консултативни съвети, комисия по туризъм и околна среда, други дебати и т.н. мисля че е ясно. Преди да дам предложението на консултативния съвет на председателя искам да кажа че т.н. браншовици утре или на следващия консултативен съвет може вече да не са в него, защото той се определя със заповед на кмета на общината. Колегите се съобразиха с изискванията на закона и се хванаха за три ключови думи. „населените места” средствата за подслон и настаняване – всичко записано в закона за туризма. На база това за да не излезе, че правя популизъм и съм в конфликт на интереси и аз преди да продължа г-н Балев искам да кажете дали тук присъстващи общински съветници могат да гласуват ако са пряко заинтересовани от това нещо, защото предварително декларирам – аз съм един от тя. Предложението на консултативния съвет е следното. Колегите отново зонираха Община Троян  на принципа и подхода за патентния данък за миналата година. /предложението на консултативния съвет е връчено на председателя на ОбС и приложено към протокола/

Решението е принципно и не става въпрос за пет или десет стотинки. Това е един колективен орган, представляващ сектора на територията на общината и поради това е включен в състава на този консултативен съвет и ще е много  погрешно ако не се съобразим н неговото решение. Той предлага вие – решавате. Господ  да ни е на помощ!

Пета Ковачева: Първо ми позволете да благодаря на консултативния съвет и администрацията, че най-после се сетиха че трябва да се намали т.н. туристическа такса на територията на община Троян от максимума към по-ниските ставки към т.н. туристически данък. Не случайно държавата е дала право на общините с такъв голям марш от 0,20 до 3,00 лв. И възможност за зониране да се варира е да се получи удовлетвореност както за хората, предлагащи такива услуги така и за общината. Моето предложение е следното: /връчено на председателя на ОбС и приложено към протокола/

Много така несериозно ми звучеше мотива на бюджетната комисия, че със зонирането ще затрудним администрацията, която трябва да събира данъка. Трудно ми е в момента, като няма конкретни данни поради липса на проучване да кажа дали това зониране, което ние имаме е най-коректното, но съм склонна да се съобразя с това което е  предложено в проекта на администрацията. Предлагам не случайно и нов чл.58 да се добави, въпреки, че го има в закона. Много ви моля още един път да помислим и за хората, които предлагат нискотегорийни обекти, които преобладават на територията на общината. Данъка, който общинската администрация е заложила да получи 50 000 лв. Дори на 0,20 да бъде за всички обекти на територията на общината пак ще бъде 70 000 лв. Благодаря!

Донка Банковска: това че комисията по туризъм не е излязла с конкретно решение не значи, че не е родила продукт, а обратното. Значи че много работи. Бяха представени много предложения и становища – бяха изслушани много мотиви и ако някой се е съмнявал, че комисията работи трябваше да дойде на това заседание. Първо да благодаря на администрацията, които спомагаха  за да вземем решение и беше отговорено на един въпрос  – какво правим с онези 34 нерегистрирани обекти, които предлагат такава услуга. Явно при сблъсъка на всички тези предложения не би могло да се стигне до решение на комисията. Виждам че след комисията в дебати се е родило ново предложение и за това аз няма да внасям моето предложение, което направих което беше с максимална стойност на ставките. Но от материала, който беше предоставен за ставките по другите общини се вижда, че няма някаква закономерност или тенденция, която да се следва. Мисля, че като община която претендира за добър туризъм не трябва да олеква и да тръгва с най-ниската ставка. Трябва да намерим консенсусното решение. Няма да правя моето конкретно предложение. Бих ви  приканила г-н Сиракв понеже моето предложение и вашето е между администрацията да отстъпим единия надолу, другия нагоре и да се обединим около едно решени, защото в противен случай ще зациклим  с гласуването и няма да стигнем до решение.

Мариела Шошкова: аз ще подкрепя предложението на консултативния съвет, което е малко, но по-различно от това на администрацията. Първо защото съм член в този съвет. Освен това ще бъда за по-ниската ставка не защото са решаващи петте стотинки, а защото просто данъците в Троян са по принцип едни от най-високите в страната. В икономическа комисия си позволих да покажа една таблица, /представена пред ОбС/ за Ловеч, Казанлък, София и Троян. Данъка както виждате е най-висок. Аз предложих в икономическа комисия да се преразгледа и да се сравни поне с този в Ловеч. Оказа се че съм изпуснала срока до 31 декември да дам предложение, разбира се както не са ни изпратили писма да предложим как да бъде разпределен и бюджета, така и не ни изпращат писма и за такива срокове, а ние всички работим на други места и изпускаме сроковете и така или иначе давам тази таблица не защото мога да променя а защото наистина недоумявам защо в тази наша малка и вече позакъсала община, защото едно беше преди три години друго е сега, когато има толкова безработни хора. Сега на база на какво ще слагаме по-големи размери от други които са по-добре развити. Дори и за Априлци разбрах, че е останал на 0,60 лв. Ще завърша с това, че ще бъда за реалистични ставки на данъка, но за по-добра събираемост. По повод на данъка за превозните средства разбрах, че много коли не се регистрират в нашето данъчно и почти няма механизъм да се хванат. Има факти за това, така че може би ще ги дам на медиите. В икономическа комисия никой не ме подкрепи, но пък кмета няколко пъти каза че заради изборите няколко пъти проявявам популизъм. Искам да кажа че трите години не съм спряла да давам предложения и да питам и не мисля да спирам до изборите да го правя. Благодаря ви.

Инж.Илиян Пеевски: понеже обещах на жителите че няма да допусна тук да ми се разиграва пред очите тъпа елементарна демагогия  и то при положение че някой ми е тровил живота преди три години. Само ще ви припомня протокол №5 от февруари 2008 г. когато беше предложено да се вдигнат с 50% данъка на автомобилите и 34% данъка на сградите. Помните ли каква война водих тук? Помните ли че г-н Сираков излезе тук и каза, това е което се предлага трябва да се приеме за да не се вдигат след време шоково. Следващата сесия същата година тук от тази трибуна имаше странно слово на г-жа Шошкова, как е перфектен бюджета, много добре балансиран. За това искам да се записват тези сесии, защото рекъл казал… защо гласувахте вдигането с 50%. Защо – още тогава бяха високи и никъде не се свалят – няма такова нещо никъде да се прави. Само аз тогава исках. Тогава бяхте добрички и сега шест месеца преди изборите какво правим – демагогия. Шест месеца преди изборите г-жа Шошкова повтаря моите думи от преди три години.

Даниел Сираков: Няма демагогия в това което ще кажа. Има една сравнителна таблица по общини. Те са предмет на наблюдение и анализи защото са идентични с това, което правим ние като община. Априлци – 0,20, 0,30, 0,40 0,60; Елена – 0,25; 0,30 ; 0,35;  0,60 ; 1,00; Рибарица – 0,20, 0,30, 0,50 0,80; 1,00 …

Инж.Пеевски: С изключение на колежката Ковачева, която единствено в професионален аспект направи своето предложение аз ще го разгледам  в по-друг аспект. Какво се случва на практика. Всички говорят за тези стотинки. Тези пари вече са данък, а не такса. Някой ни заблуди че тези пари ще се разходват както беше таксата – това не е вярно. Те влизат директно в бюджета. На населените места няма да връщаме пари и те да ги разпределят.  Това вече на практика си е чист данък, който го плаща хотелиера. Какъв е политическия извод. Едно добро намерение чрез един калпав закон бе обърната философията в една общност каквато е Троян. Първо имаме отстъпление от гражданското общество. Те ще правят само програма за туризма, но тя няма ли да се прави от комисията по туризъм и от Общински съвет – да заедно с тях.. от друга страна това е данък който няма да бъде понесен от населението. Сигурно ще се вземат някакви мерки, но тук говоря че никой не може да даде смислено обяснение защо 20, защо 30 и защо толкова стотинки. Ако имахме комисия по туризъм от лятото до сега тя трябваше да излезе с някакво решение. Само че не – те само много работили – г-жа Банковска – много работила комисията – какво? Не могат да дадат смислено обяснение.

Даниел Сираков: понеже упрека от преждеговорившия юнак, че нямаме обяснение и мотиви и защо предлагаме тези такси. Исках да е по-лаконично  изказването, но сега ще му прочета на този юнак. ОбС определя с размера на данъка границите от 0,20 до 3,00 лв. За всяка нощувка, съобразно населеното място. Това е логиката. Благодаря1

Кольо Кацаров: Уважаеми колеги. Не за пръв път сме свидетели в тази зала на такива големи  еквилибристики и опити на някой да се упражнява върху нас. Поради тази причина всеки носи глава на раменете си. Има раздаден материал, различни предложения, всеки се е консултирал с когото е преценил и въпрос на едно гласуване е какъв ще бъде този данък. Така че уважаеми г-н председател аз предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване. Повече експерименти не са необходими, поне аз върху себе си не искам да се правят. Ако трябва кмета да бъде чут като вносител нека го чуем.

Инж.Илиян Пеевски: Да обърна внимание на уважаемите граждани, че БСП три години спи тук и когато се води някакъв смислен дебата да се направи нещо тук  БСП излиза за прекратяване на дебата. Този номер го прави и г-н Съев и трети и четвърти от БСП. Те не искат да се работи. Ако спечелят спечелят, ако не четири години спят и чакат другите избори. Аз правя обратно процедурно предложение – дебатите да продължат, защото това засяга единствената сериозна многопластова икономика в този град. Не ви отива да правите това другари и другарки от БСП.

Минко Акимов:  Общината прояви достатъчно разум  и разговори с всички съветници и консултативния съвет. Смятам, че нашите предложения вървяха, надолу, надолу, докато се стигне до общ консенсус. Смятам, че предложението на общината кореспондира даже е с 0,05 ст. По ниско от предложението на консултативния съвет – не говоря за зонирането в момента. Не бих се съгласил, че нашата община предлага по-високо от  другите. Намерил съм само три общини, които са по-ниско. На всички други общини са дали по-високо. Както виждате, да не ви губя времето – всичко тук в жълто е по-високо. Да не правим наистина демагогия, а да гледаме реално на нещата. Тук думите на г-н Пеевски, но явно някой го е подвел. В чл.61 е записано: приходите от ТД се разходват по мероприятия по чл.10 ал.2 от Закона за туризма. Няма да повтарям госпожата – тя прочете за какво се разходват.

По зонирането – в нито една от тези общини няма зониране. От това се ръководехме. Вярно е че малко се съобразихме – няма да излъжа и от това че ще затрудним администрацията – наистина е по-трудно по зони да се прави разделението. Моята молба е да приемем да няма зониране и да приемете цените предложени от нас.

Иска ми се да го преразгледам състава на този консултативен съвет, защото гледайки състава му и хотелите които бяха наградени може и да греша, но се възмущавам до някъде. Няма да го спомена но само три от хотелиерите дължат на общината около 100 000 лв. Към 31.12. е няма как да изпълняваме законите. Може би такива които не си плащат данъците не трябва да бъдат сред най-добрите хотели. Там трябва да са такива, които са изрядни. Такива хора не трябва да има и в консултативния съвет.

За нерегламентираните обекти – наистина има място за работа. Има такива и някои държавни органи трябва да ни помогнат при решаването на този проблем.

Инж.Ангел Балев: Гласуваме процедурното предложение за  прекратяване на дебатите.

Предложението се приема с 22 гласа „за”, 3 „против” и 2 „въздържали се”.

Дебатите се прекратяват.

Инж.Илиян Пеевски: обяснение на вот. Явно е че този ОбС не иска да работи! Защо гласувах против. Някой да обясни. Някой хотел, който има над 50% годишна пълняемост и който до сега е трябвало да плаща такса по 1,00 лв. Защо сега намаляме и трябва да плаща 0,60 лв. Някой ще даде ли разумно обяснение. Какво става взимаме от бедните и даваме на богатите. Няма социална справедливост. Точно БСП лиши града от дебат по този въпрос. Тях не ги интересува. Те са социална партия на думи. Най-вярното решение според мен е да почнем от минимума. Ще съберем 70 000 лв. Кога сме събирали толкова. Никога! Нали знаете кога се прави изравнителната сметка.

Инж.Ангел Балев: Сега искам за конфликта на интереси да прочете отговорите на запитванията които направихме за да сте на ясно след почивката как да гласувате. /Отговорите на запитванията, относно конфликта на интереси/ е приложен към протокола. Становището на юриста на общината бе прочетено /приложено към протокола/

Ако някой иска да подаде или да сезира в момента комисията преди да преминем към гласуването да заповяда. Ако искате 5 мин.почивка.

Инж.Балев: Проверка на кворума след почивката. Присъстващи 28 общински съветника. Заседанието е законно.

Даниел Сираков: Заявявам, че няма да гласувам поради конфликт на интереси по темата която обсъждаме  решението което ще вземете. Желая ви успех.

Мичо Генковски: Съпругата ми се занимава  с туристическа дейност, за това декларирам че няма да гласувам при вземането на решение.

Йордан Данков: Аз се занимавам с туристическа дейност и няма да гласувам. Благодаря ви. Каквото решите.

Светослав Дочков: Поради  конфликт на интереси няма да участвам в гласуването на таз точка.

Инж.Ангел Балев: Сега преминаваме към гласуване. Първо преминаваме към гласуване на предложението на г-н Сираков. Първо тук имаме три зони, както патентния данък като се предлага първа зона една звезда 0,40 лв. Две звезди – 0,50; три – 0,60; четири звезди – 0,70 лв. За втора зона една звезда 0,30 лв. Две звезди – 0,40; три – 0,50; четири звезди – 0,60 лв.и за трета зона една звезда 0,20 лв. Две звезди – 0,30; три – 0,64; четири звезди – 0,50 лв. Подлагам това предложение за гласуване.

Инж. Ангел Балев: Това предложение не се приема. Гласували са 24 съветника. За – 1; „против” – 1 и „въздържали се” – 22.

Следва предложението на г-жа Петя Ковачева: Тук имаме две зони – сигурно са както е предложението на кмета. първа зона една звезда 0,35 лв. Две звезди – 0,45 три – 0,55; четири звезди – 0,65 лв. За втора зона една звезда 0,25 лв. Две звезди – 0,35; три – 0,45; четири звезди – 0,55лв. Подлагам това предложение за гласуване.

Това предложение не се приема. Гласували са 24 съветника. За – 5; „против” – 1 и „въздържали се” – 18.

Инж.Ангел Балев: Сега предложението на Илиян Пеевски, който предлага единна туристическа такса в размер на 0,20 лв. За 2011 г. Подлагам го на гласуване.

Това предложение не се приема. Гласували са 23 съветника. За – 4; „против” – 6 и „въздържали се” – 13.

инж. Ангел Балев: Сега, предложението на кмета, относно таксите. Да, на администрацията или на кмета – то е подписано от кмета.

Гласували са 24 съветника. За – 20; „против” – 1 и „въздържали се” – 3.

С това размера на общинския данък е гласуван.

Сега ще преминем към гласуване  предложението на г-жа Петя Ковачева за нов чл.58 /предложението е приложено към протокола/

Гласували са 24 съветника. За – 10; „против” – 2 и „въздържали се” – 12. Предложението не се приема.

Отиваме към гласуване на решението на икономическата комисия, където имаше да отпадне един текст за туристическите хижи, но това не е съгласно закона.

Гласували са 23 съветника. За – 20; „против” – няма и „въздържали се” – 3. – Предложението се приема.

Сега преминаваме към гласуване на промените в наредбата като цяло, които бяха приети.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 568

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал.2 от ЗМДТ Общински съвет – Троян одобрява следните промени в Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Троян:

§1. В чл.2 се добавя нова т.7-туристически данък.

Чл.5, ал.2 се изменя както следва:

Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.7, ал.4 се отменя.

В чл.8, ал.2 в края се добавя „или съответната част от него”.

В чл.8 се създава нова алинея 5, със следният текст: „ За имот държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.“

Чл.11, ал.1 се изменя както следва: „Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

Чл.11, ал.2 се изменя както следва: „На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто“.

Чл.20 се изменя както следва: „Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация съгласно Закона за местните данъци и такси.

В чл.41, ал.8 числото „150” се заменя с „250”.

Чл.41, ал.12 се изменя както следва: „Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движението по пътищата е в размер на 75лв.“

Чл.46, ал.1 се изменя както следва: „Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“

Чл.51, ал.1, т.2 се изменя както следва: „Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от Приложение №1, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.

§2. Приема се нов Раздел VІ „Туристически данък“ със следното съдържание:

чл.56 (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 57. (1) Размерът на данъка, за всички населени места на територията на Община Троян, съобразно категорията на средствата за подслон и местата за настаняване се определя както следва:

1. – категория  4 звезди – 0,65 лв. за нощувка

– категория   3 звезди – 0,55 лв. за нощувка

– категория   2 звезди – 0,45 лв. за нощувка

– категория   1 звезда – 0,35 лв. за нощувка

За самостоятелни стаи, категория 1 звезда-0,25 лв. за нощувка.

2. Туристически хижи:

– категория  3 еделвайса – 0,20 лв. за нощувка

– категория  2 еделвайса – 0,20 лв. за нощувка

– категория  1 еделвайс – 0,20 лв. за нощувка

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на Община Троян, по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:

Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД,

където:

Р е разликата за внасяне;

РД – размерът на данъка по ал. 1;

ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;

Д – брой дни в годината;

ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

(6) Декларацията по чл. 56, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.

§ 3. Приема се нов §14 в Преходни и заключителни разпоредби със следният текст: „Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок до 01.03.2011г. предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма.

§4. Приема се нов §15 в Преходни и заключителни разпоредби със следният текст: „Промените в тази наредба, приети с Решение № 568/27.01.2011г. на Общински съвет Троян, влизат в сила от 01.02.2011 г.

Гласували 25  общински съветника

„За”                         –  22 общ. съв.

„Против”                –   2 общ. съв.

„Въздържали се”  –   1 общ. съв.

Инж.Илиян Пеевски: Уважаеми общински съветници, гласувах против защото не ми беше ясно кой какво иска и кой какво цели с това нещо в рамките и при условията на еодно много по-различно третиране на бившата такса, днешен данък. Благодарение на БСП не можах да обоснова защо внася единна такса в размер на 0,20 лв.за да можем догодина да направим едни справедливи туристически данъци. За това гласувах «против». Нямаме информация затуристо-потока.

Малко преди последното гласуване вие гласувахте нещо противв закона. Това беше предложението наг-жа Ковачева и вие не го приехе, а е записано в закона.

Т О Ч К А  Ч Е Т В Ъ Р Т А

Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян. /Вх.№ 23/18.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса са се произнесли и имат положително становище постоянните комисии по:

“Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

“ТСУ и инвестиционна политика” – ще помоля г-н Енкин да докладва решението на комисията за направените промени. /протокола от заседанието на комисията е приложен към протокола – Решение №2 на комисията/

Минко Акимов: понеже се чуха думи в залата за увеличаване на данъците, аз искам да кажа, че точно тук вие виждате, че общината за пореден път намаля, а не увеличава данъците. Излишъка от миналата година ще поеме сумата от 100 000 лв. За депото, а за догодина тази тежест ще се мисли ще можем ли да я понесем, но това вече ще го мисли друг общински съвет. В събранията по селата много хора се оплакаха че е висок данъка за празните терени. Тук в наредбата намаляме почти два  пъти този дял от таксата. Била е 2,3 – сега е 1,4 за едната такса. Другата е била 0,9 – сега я правим 0,5 за да може тези хора да плащат значително по-малък данък за тези празни терени. Понеже тук беше направено едно сравнение за превозните средства. Във вчерашния „Труд” има статия където са сравнени промилите за населението. Хубаво е да ги видите за населението и само три общини от всичките 30 които са публикувани в общината имат по-ниска такса от нас. Всички останали имат по-високи. Така, че е хубаво когато правим сравнение да гледаме всички данъци. Има някои данъци в нашата община, които са по-високи, но има и някои по-ниски. Другата промяна също е за намаление. С оглед  да не връщаме големите инвеститори ние предлагаме една промяна при проектите за въздушни и подземни линии – за това сме въвели „но не повече от…”

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложенията на двете постоянни комисии, които са еднакви.

Гласували са 26 общински съветника – 24 са „за” и 2 „въздържали се” – това предложение се приема на комисиите и сега да гласуваме цялата наредба с промените от комисиите.

Който е съгласен, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 569

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и чл. 6, ал.1, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ Общински съвет – Троян одобрява следните промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян:

§1. Отменя чл.2, ал.1, т.7 и целия Раздел IV „Туристическа такса“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян.

§2. Навсякъде в Раздел I Такса за битови отпадъци от Наредбата след думата обезвреждане се добавят и думите: „рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;“

В чл.18а, т.1.1 от Наредбата, се променят: за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 2‰, за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 0,4‰ и за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 1,4‰.

В чл.18а, т.1.2 от Наредбата, се променят: за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 0,8‰, за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 0,2‰ и за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 0,5‰.

В чл.18а, т.3 от Наредбата, се променят: за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 9,1‰, за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 1,5‰ и за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 5,9‰. Общият промил за определяне на ТБО, за нежилищни имоти на предприятия, се определя на 16,5‰.

Чл.18, т.2 от Наредбата, се променя както следва:

„за нежилищни имоти – за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на местата за обществено ползване – съгласно определената основа в чл.20 и чл.21 от ЗМДТ или количество на битовите отпадъци.“

Чл.21, ал.1 от Наредбата се променя, както следва:

„Такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.“

Чл.21, ал.2 от Наредбата се променя, както следва:

„На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто“.

§3. Променя се и Чл. 36. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1.  за издаване на скица на недвижим имот –                                                    30,00 лв.

2. скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

(виза за проектиране)                                                                                    30,00 лв.

3. за презаверяване на скици, от издаването

на които са изтекли 6 месеца                                                                                2,50 лв.

4.  за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства

по териториалното и селищното устройство                                                   20,00 лв.

5.  за заверяване на преписи от документи и на

копия от планове и документацията към тях                                5,00 лв. за заверка

+0,40/стр.,но не по-малко от 10 лв.

6.за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, съгласно чл.56 от ЗУТ                                                                             10,00 лв.

7. за издаване :

а)  на разрешение за строеж, както следва:

ВИД СТРОЕЖ ТАКСА
1 Жилищни сгради до 200 кв.м РЗП 0,60 лв./кв.м.РЗП, но не по-малко от 100 лв.
2 Жилищни сгради над 200 кв.м РЗП 1,00 лв./кв.м.РЗП
3 Сгради за обществено обслужване и производствени дейности 2,00 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 250 лв.
4 Складове 1,00 лв./кв.м.,РЗП но не по-малко от 250 лв.
5 Сгради допълващо застрояване, селскостопански сгради и гаражи 0,50 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 50 лв.
6 Инфраструктурни линейни и въздушни мрежи населени места до 1000 жители-100 лв.

населени места до 1000 до 3000 жители-200 лв.

населени места над 3000 жители-300 лв.

7 Огради 0,20 лв./л.м., но не по-малко от 20 лв.

б) на разрешение на строеж по одобрен проект за комплексна инвестиционна инициатива, както следва :

ВИД СТРОЕЖ ТАКСА
1 Жилищни сгради до 200 кв.м РЗП 0,78 лв./кв.м.РЗП, но не по-малко от 130 лв.
2 Жилищни сгради над 200 кв.м РЗП 1,30 лв./кв.м.РЗП
3 Сгради за обществено обслужване, производство и складове 2,60 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 325 лв.
4 Сгради допълващо застрояване, селскостопански сгради и гаражи 0,65 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 65 лв.
5 Инфраструктурни линейни и въздушни мрежи 1,95 лв./л.м., но не по-малко от 195 лв.

Ново:

населени места до 1000 жители-130 лв.

населени места до 1000 до 3000 жители-260 лв.

населени места над 3000 жители-390 лв.

6 Огради 0,26 лв./л.м., но не по-малко от 26 лв.

в) презаверка на Разрешение за строеж – 50 % от таксите по чл.36, т.7а

В чл. 45. от Наредбата се правят следните изменения: Община Троян събира такси по Закона за устройство на територията и други Закони, както следва:

1.Проверка на достигнати нива при строителство по чл.159, ал.3 от ЗУТ 10 лв.
2.Издаване на акт за узаконяване 40 лв.
3.Одобряване от ОЕСУТ на:

– подробен устройствен план

– подробен устройствен план  при комплексен проект за инвестиционна

инициатива

– инвестиционен проект при комплексен проект за инвестиционна инициатива

80 лв.

104 лв.

2,50 лв./кв.м. РЗП, но не повече от 1000 лв.

4.Одобряване на инвестиционен проект (придружен с Доклад за оценка на съответствието към съществените изисквания на строежите)

<200 кв.м. РЗП=1.00 лв/кв. м.,но не по-малко от 100 лв.

200-1000 кв.м. РЗП=200лв +0.80 лв/кв/м/ за горницата  над 200 кв.м.

над 1000 кв.м. РЗП=840 лв. + 0.60 лв/кв.м. за горницата над 1000 кв.м.

4.1. Одобряване на инвестиционен проект за мрежи на техническата инфраструктура (придружен с Доклад за оценка на съответствието към съществените изисквания на строежите)

населени места до 1000 жители-0,50лв/л.м. но не повече от 200 лв;

населени места до 1000 до 3000 жители-0,50лв/л.м. но не повече от 300 лв;

населени места над 3000 жители-0,50лв/л.м. но не повече от 600 лв;

§4. Отменят се чл.41 и точка 6.10. на чл.54, ал.6 от Наредбата.

В чл.59 се правят следните промени:

„Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1- 5 от ЗМДТ.“

§5. Чл.54, ал.5, т.5.2. се променя както следва:

“5.2. За използване на автомобил с високоговорител за рекламна цел:

–  за 1 час – 10.00 лв.

§6. Създава се нов §11 в Преходни и заключителни разпоредби със следният текст:

„Размерът на таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица, които имат задължения за тази такса за предходните години се определя по общия ред и не могат да ползват облекчените условия на чл.19.“

„§11 влиза в сила от 01.02.2011г, с изключение на подалите декларации, съгласно чл.19 до 30.11.2010г.“

§7. Създава се нов §10 в Преходни и заключителни разпоредби със следният текст:

„Собствениците на имоти, предвидени за отчуждаване, не заплащат цена на услуга при издаване на Удостоверение за данъчна оценка, след представяне на документ удостоверяващ това.“

Гласували 28 общински съветника

„За”                         – 27   общ. съв.

„Против”                –       „няма”

„Въздържали се”  –   1 общ. съв.

Т О Ч К А  П Е Т А

Изпълнение решения на Общински съвет – Троян, приети през периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., както и тези, които в предходен период са отчетени като решения в процес на изпълнение./Вх.№ 4/12.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса има положително становище само комисията по “Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

Мариела Шошкова: по тази точка имам две питания, защото както казва г-н Пеевски и за гражданите трябва да става ясно. Бих искала г-н Акимво да ни изясни по решенията за изместването на битака и какви са резултатите от конкурса за изграждане на паметника на Иван Хаджийски и какви са намеренията на администрацията в тази връзка. Смята ли да отдели пари в люджета за този паметник. На практика само от медиите разбрахме какво се е случило.

Даниел Сираков: Решение №457 – селищно образование – Беклемето. Включен е в общинския план за развитие. Има ли резултат или информация това вписано ли е в областната стратегия?

Минко Акимов: Смятам, че в комисиите отговорих на тези въпроси, но за гражданите. По отношение битака. Общината не е собственик на всички терени, където имахме намерение да преместим битака. В тази връзка ние направихме искане към БДЖ София за отдаване само в четвъртък право за ползване терена, който е тяхна собственост. Отговора е отрицателен от тях, че товоа е публична общинска собственост и не могат да разполагат с него. Асмо МС може да даде наистина такова разрешение ако погледнем закона. След като занимавахме с това министъра на транспорта нещата се промениха и ни беше обещано, че ще ни бъде предоставен този терен. След един месец обаче отново получихме отрицателен отговор. Продължаваме да водим разговор с тях. Вероятно отново трябва да се ходи при министъра, че искаме само до подобрим този терен  и да го ползваме чрез договор.

По втория въпрос. Достатъчно говорихме и се писа по вестниците. Беше проведен конкурс. Първанаграда не беше дадена.  Беше дадена втора награда – спечелена от арх.и скулптори от В.Търново. предстои сключване на договор. Обещаха, че те ще намалят цената на техния хонорар, а ние да преговаряме с едно от двете педприятия в България, които отливат такивав скулптури. Предстоят още разговори, но ссе надявам, че през месец февруариа ще бъде подписан договора с тези изпълнители и ще започне строителството по паметника. Пари в бюджета ще бъдат заложени, разбира се не пълната сума – част от нея ще се търси по набирателна сметка.  Ще го видите при бюджета на 17-ти попера.

За Беклемето – отправили сме писмо до областния управитела с което сме поискали нашето искане за селищно образование от национален характер да бъде включено в областната стратегия. Все още областната стартегия не е готова. Искат от нас от общините да дадем нашите становища и вероятно в първите месеци ще бъде готова. Вероятно ще бъде включено, но какво ще стане по-нататък не мога да се ангажирам.

Даниел Сираков: търси ли се друга възможност като излезе от областната управе за пред министерството на регионалното развитие. Търси ли се друг подход това да влезе за разглеждане в министерството на здравеопазването тъй като ние търсим ефекта от климатологична зона – респективно считайте че това се отнася за селищно образование Беклемето.

Инж.Илиян Пеевски: Тук се каза нещо неверно. Няма решение на ОбС за преместване на никакъв паметник. Мисля че крайно време е в някоя от следващите сесии да се изровят главите от пясъка, защото не ми е ясно с това естетизиране, което стана и с едни конкурси, които се направиха правим паметник за къде. Някой знае ли къде ще бъде местото, не че не трябва да има паметник на Иван Хаджийски. Поздравявам администрацията, че всички точки които си е внесла, вие сте ги гласували – почти тук няма ваши точки. Тя си ги е изпълнила, и е работила, сега питам къде са вашите точки?

Мариела Шошкова: аз и минали пят казах г-н Пеевски- имам партийна забрана да се занимавам с вас, но сега ще я наруша и докато говорихте глупости за бюджета, защото наистина сте много невеж в тази сфера. Сега пък се чудя на кой свят съм защото лично аз предложих създаване на комисия за естетизиране на площадното пространство между музея и конака. Следствие работата на тази комисия се обяви конкурс за изграждане паметника на Иван Хаджийски, то а ясно къде ще бъде, а съм съгласна че други япът трябва да видим какво ще правим, защото ако се молим на леярите да ни свалят от цената на бронза, аз ви казах г-н Акимов, че лично познавам единия леяр и до никъде няза да я докараме, защото това все пак е едно произведение на изкуството и не можем да правим компромис. Както намираме пари за други неща, смятам че ИванХаджийски заслужава. Повече от ясно е къде ще бъде, защото самия проект съдържа мястото. След като този проект спечели второ място може би този проект не ни задоволява напълно.

Инж.Илиян Пеевски: Не е важно каков сте си говорили там в т.н. художествена галерия, която сте я превърнали в офис.важното е какво е гласувал томно ОбС – отворете си точката и вижте какво точно сте гласували. Третото което искам да кажа защото ме предизвика другарката Шошкова. Община Троян трябва да кандидатства за Гинес, защото е единствената община която е поръчалапаметник по принцип – точно така сме го поръчали, защото тогава извихтеръцете на кмета и аз помолих точката тогава да се оттегли, защото го вкарва в капан. Това ми е репликата към другарката Шошкова и само една скоба. Аз никога не съм очаквал, че възпитаник на Ловешки икономически ПУЦ ще разбере какво му говоря за бюджета.

Даниел Сираков: Не би трябвало да се павят такива квалификации, защото ако продължаваме  по този начин бихме могли да се затъпчем от определения. Но да продължим по същество.

Имам два въпроса. Конкурса за малкия пазар и газификацията.

Минко Акимов: За малкия пазар мисля че трети пъто тоговарям. За малкия пазар съда отмери решението накомисията. Повече инвестиционни намерения за малкия пазар не е имало и общината нов конкурс не е обявявала.

За газификацията все още няма решение на държавната комисия за енергийно и водно регулиране по обявение от тях окнкерс от 2009 г.

Инж.Пеевски: С газифицирането се случи това, което аз предопределих преди година и половина от тази трибуна. С това да равите тези конкурси, да си създавате врагове, да настроите Черноморсак компания срещу вас, вие решение няма да видите. Така че  Троян от тук нататък ще гледа газифициране през крив макарон, защото няма тоз глупак който да хвърли милиони за град, който няма достатъчно потребление.

Даниел Сираков: Уважаеми господин Пеевски, от тази трибуна всеки общински съветник може да задава въпроси от всякакво естество, а колкото до газификацията има протоколи и е ясно кой и какво позиция е заемал. Когато вие искате да опитате формата на политическа  демагогия от тази трибуна сверявайте си часовника, защото не се получава повече.

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 570

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – Троян приема :

Предложения отчет на Кмета на община Троян за изпълнение решенията на Общинския съвет – Троян взети през периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., както и тези, които в предходен период са отчетени като решения в процес на изпълнение.

Гласували 26 общински съветника

„За”                                               –  26  общ. съв.

„Против” и „Въздържали се”  –   „няма”

Т О Ч К А  Ш Е С Т А

Преразглеждане на решения №521 и №522 от 28.10.2010 г. за кандидатстване по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, с Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PО002/10/1.6-02; /Вх.№ 5/13.01.2011 г./

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса се е произнесла и има положително становище постоянната комисия по “Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 571

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет – Троян отменя свои решения №521 и №522 от 28.10.2010 г.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – Троян дава съгласие кмета на Община Троян да подпише споразумение за общинско сътрудничество с Община Елванген, Германия, за разработване, подаване и изпълнение на проект “Ефективност и качество за добро управление” по по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02, съгласно приложението.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, чл.60 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Общинският съвет – Троян одобрява подписаното споразумение за общинско сътрудничество за разработване, подаване и изпълнение на проект “Ефективност и качество за добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02, съгласно приложението.

Гласували 26 общински съветника

„За”                                               –  26  общ. съв.

„Против” и „Въздържали се”  –   „няма”

Т О Ч К А  С Е Д МА

Утвърждаване на държавния план-прием по профили и професии в училищата на територията на община Троян за учебната 2011/2012 г.; /Вх.№ 6/14.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС:

По въпроса се е произнесла и има положително становище постоянната комисия по “Образование, спорт, култура и граждански организации” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

Понеже тук има промяна от вносителя искам да дам думата.

Мариян балев – зам.-кмет на Община Троян: след комисията във вторник постъпи ново решение на педагогическия съвет СОУ «Климент Охридски» и беше предоставено на администрацията. Регионалния инспекторат коригира своето педложение като на стр.19 на книжката профил чуждоезиков отпада и на следващата стр. Също за СОУ «Климент Охридски» професионалната паралелка – профил 85 също отпада по тяхна прогноза няма да могат да реализират прием. Предлагам да се гласува този списък с тези паралелки.

инж. Ангел Балев: Подлагам на гласуване това предложение и целия списък.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 572

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.55, т.6 от Закона за професионалното образование и обучение, Общински съвет – Троян реши: дава съгласие за формиране на държавния план-прием по профили и професии в училищата на територията на община Троян през учебната 2011/2012 г., съгласно приложение №1.

Гласували 26 общински съветника

„За”                                               –  26  общ. съв.

„Против” и „Въздържали се”  –   „няма”

Т О Ч К А  О С М А

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Троян през 2011 г.; /Вх.№ 8/17.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса са се произнесли и имат положително становище постоянните комисии по:

“Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

“Туризъм и околна среда” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

Даниел Сираков: отпаднали са няколко анексни договори. Има ли съществена причина за да се прекратят тези  договори.

Въпроса ми е свързан с Беклемето. Защо никъде не виждаме териториите в тези програми. Въобще какво става с тази територия?

Донка Банковска: да помоля кмета да обясни предложението за продажба на имота на автогарата.

Минко Акимов: За прекратените арендни договори – са по молба на хората които са ги ползвали.

За Беклемето – всички знаете, че втора годна се опитваме да правим ел.регистър на всички имоти. Този процес не е толкова лесен тъй като разполагаме с над 3000 имота. Не можем всички да ги сложим за продажба тази година. Предлагаме само тези, които администрацията е преценила. Ако при някой общински съветници са отишли и са пискали е хубаво да ни кажат за да ги включим. Що се отнася до Беклемето нямаме свободни терени на които да е предвидено реализиране на големи инвестиционни проекти. Освен изграждане на обществени обекти, адм.сграда и др. И изграждане на индивидуални вили, които обаче не са  обект на големи инвеститори. Когато някой дойде и поиска терен за Беклемето – ще ти покажем – те са останали три, четири терена, които са малки по площ, но голям свободен терен там няма.

За автогарата. Всички знаете атаките че нямаме голяма верига магазини в Троян. Провел съм разговори с всички големи вериги поне по десет пъти. Всички искат в централната градска част. Не е удобно да им предоставим централния площад. Преценихме че единствено двете площадки са на автогарата и до пазара. Със собственика на автогарата вече трети месец водим преговори за да решим казуса. Естествено тук г-жа Шошкова когато каза, че за произведения на културата не трябва да спастряме средства – аз не съм съгласен – кмета трябва да се грижи за всичко и не бих могъл да продам този терен за 20 лв. На автогарата, макар че някои съседни градове са продавали и на 3 лв. Мисля обаче, че ако продам на 3 лв. Съм взел 6 за своя джоб, което не мога да го допусна и да се съглася, че е правилно. Водим трудни разговори с тях. Искаме да има предварително сключен договор за изграждане на такъв магазин, а не да им продадем терена и общината да остане излъгана. Надявам се че тези разговори февруари, март дано бъдат финализирани. Не бих се съгласил за цената и не бих се съгласил, че въпреки такъв магазин трябва да направим подарък с терена на автогарата. Проведени са разговори с РПК Стара планина. Там обаче е проблем  с високата оценка на сградния фонд, който е около 500 000 лв. Веригите магазини казват че тази цена е висока и не са съгласни да платят на тази цена земята със сградите. Продължаваме да водим разговори и това е истината. За автогарата държим и да запазим ½ ид.части за да не може никой да го продаде и да запазим Автогарата.

Даниел Сираков: ние тук говорим за очаквани приходи и най-вече разпореждането с общинската собственост. Ако вие криво ме разбрахте, аз ще ви кажа право. Не съм казал, че трябва да продаваме терени на Беклемето, но прозрачно и ясно трябва да ги обявим и ако има интерес да отиде и да го поиска. Този инвеститор вече не идва при мен. Аз не съм вече комисионер, не се занимавам с недвижимости и от местни приходи могат да кажат, че нямам и такава декларация. Занимавах се по-рано. Бяхме упреквани че само ние водим инвеститори в този град, вярно взимахме и комисионни – вярно бяхме в конфликт на интереси, но ако има 14 дка. Свободна територия и- разпръсната, да и тя е определена в 80% за обществени нужди е редно да публикувате подобна информация в сайта. За това става въпрос. Прозрачност до край.

Инж.Илиян Пеевски: Атака имаме много специфично отношение по отношение на разпродаването на общински имоти. Знаете три години вече. В интерес на истината тази администрация през изтеклите години не залагаше на продажби. Дали имаме пръст в тази работа, но това е факт. В района на автогарата трябва много внимателно да се пипа. Според мен там трето лице да не влиза. Директно играете вие. Ако ще правят там магазин, ако няма да правят това е отделен въпрос. Странно е търговска верига да иска да е на пъпа на града. Не знам защо тези вериги искат това или е форма да се оправдават. Ние сме тесен град и не можем да осигурим много парко-места. Идеята ми е да не пускате междинен човек. Другото многостранно ми е председателят на комисия  по туризъм да пита какво става с туризма на Беклемето? Благодаря!

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 573

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.3б, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – Троян приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска обственост в Община Троян през 2011 г.

Гласували 27 общински съветника

„За”                         –  26  общ. съв.

„Против”                –        „няма”

„Въздържали се”  –   1 общ. съв.

Инж.Балев: Едно чисто процедурно предложение ще подложа на гласуване за продължаване заседанието до изчерпване на дневния ред. Приема се с 23 гласа «за» и 3 «въздържали се».

Т О Ч К А  Д Е В Е Т А

Информация относно хода на приватизационния процес в община Троян през 2010 г. /Вх.№ 9/17.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса са се произнесли и имат положително становище постоянните комисии по:

“Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

“Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 574

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – Троян приема информацията за хода на приватизационния процес в община Троян през 2010 г.

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.6 и чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинския съвет – Троян, реши:

1. Отменя откритата със свое Решение №490/18.05.2006 г. процедура за приватизация на общински нежилищен имот, не включен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ поземлен имот с кад. №920 с площ от 434 кв. м., попадащ в парцел Х-“За обществени нужди” в  кв.24 по плана на с. Терзийско, заедно с построените в имота двуетажна полумасивна сграда със застроена площ от 86 кв. м. и едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 19 кв. м., при граници на продавания имот: север-улица с ОК 114-127; изток-поземлен имот с кад. №979; юг-улица с ОК 129-130 и запад- поземлен имот с кад. №921.

2. Изважда от списъка, приет на основание чл.3, ал.2, изречение второ, и ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, обнародван в бр.75/02.08.2002 г. и допълван в бр. 111/26.11.2002 г., бр.5/17.01.2003 г., бр. 18/25.02.2003 г., бр.27/25.03.2003 г., бр.51/03.06.2003 г., бр.56/20.06.2003 г., бр.63/15.07.2003 г., бр.78/02.09.2003 г., бр. 111/22.12.2003 г., бр.33/23.04.2004 г., бр.54/23.06.2004 г., бр.94/22.10.2004 г., бр. 85/25.10.2005 г., бр. 33/21.04.2006 г., бр.48/13.06.2006 г., бр.59/21.07.2006 г., бр. 70/29.08.2006 г. и бр. 48/13.06.2006 г. на “Държавен вестник”, общински нежилищен имот, не включен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ поземлен имот с кад. №920 с площ от 434 кв. м., попадащ в парцел Х-“За обществени нужди” в  кв.24 по плана на с. Терзийско, заедно с построените в имота двуетажна полумасивна сграда със застроена площ от 86 кв. м. и едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 19 кв. м., при граници на продавания имот: север-улица с ОК 114-127; изток-поземлен имот с кад. №979; юг-улица с ОК 129-130 и запад- поземлен имот с кад. №921.

Гласували 26 общински съветника

„За”                                               –  26  общ. съв.

„Против” и „Въздържали се”  –   „няма”

Т О Ч К А  Д Е С Е ТА

Приемане на Годишен план за работа на Община Троян по Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 г. /Вх.№ 10/17.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса се е произнесла само комисията по “Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 575

На основание чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет – Троян приема Годишен план за работа на Община Троян по Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 г., съгласно Приложение №1.

Гласували 26 общински съветника

„За”                                               –  26  общ. съв.

„Против” и „Въздържали се”  –   „няма”

Т О Ч К А  Е Д И Н А Д Е С Е Т А

Предоставяне на „ВиК-Стенето” – ЕООД, гр.Троян за стопанисване, поддържане и експлоатация В и К системите и съоръженията на мах.”Габърска” на с.Балабанско, с.Горно Трапе и мах.”Длъжковска”, на с.Горно Трапе. /Вх.№ 11/17.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса са се произнесли и имат положително становище постоянните комисии по:

“Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

“ТСУ и инвестиционна политика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 576

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198б., т.3 и чл.198г., т.2, във връзка с чл.198о., ал.1 от Закона за водите и §30 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр.47/2009 г.), Общинският съвет – Троян реши:

Възлага на Кмета на Община Троян да предприеме необходимите действия за сключване на договор с “В и К – Стенето” – ЕООД, гр. Троян, за срок от 10 години, за   възлагане на дейностите по стопанисването, подържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, в следните населени места:

1. Махала Габърска на с. Балабанско

 • Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина  2554 м в т.ч.:

–           1266 м уличен водопровод от полиетиленови тръби (PEND) с диаметър Ф 90/10 мм;

–           1288 м. уличен водопровод от етернитови тръби с диаметър Ф 60 мм и напорен водоем с обем 100 м3, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02302.53.61 по кадастралната карта на с. Балабанско.

 • Външна водопроводна мрежа с обща дължина 600 м от етернитови тръби с диаметър Ф 60 мм и 3 броя каптирани извори, находящи се както следва:

–       Каптиран извор 1, попадащ в поземлен имот с идентификатор 02302.137.26  по кадастралната карта на с. Балабанско;

–       Каптиран извор 2, попадащ в поземлен имот с идентификатор 02302.137.17 по кадастралната карта на с. Балабанско

–       Каптиран извор 3, попадащ в поземлен имот с идентификатор 02302.137.17 по кадастралната карта на с.Балабанско.

2. Махала Длъжковска на с. Горно Трапе

 • Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина  2649 м в т.ч.:

–           1905 м уличен водопровод от полиетиленови тръби (PEND) с диаметър Ф 90/10 мм.

–           744 м уличен водопровод от етернитови тръби с диаметър Ф 60 мм и напорен водоем с обем 50 м3, находящ се в поземлен имот с идентификатор 16986.29.83 по кадастралната карта на с. Горно Трапе.

 • Външна водопроводна мрежа с обща дължина 880 м от етернитови тръби с диаметър Ф 60 мм и 3 броя каптирани извори „Шошковци”, находящи се в поземлен имот идентификатор 02302.137.19 по кадастралната карта на с. Балабанско

3. с. Горно Трапе

 • Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина  6160 м от етернитови тръби с диаметър Ф 60 мм и напорен водоем с обем 150 м3, находящ се в поземлен имот с идентификатор 16986.38.146 по кадастралната карта на с. Горно Трапе;
 • Външна водопроводна мрежа с обща дължина 1340 м от етернитови тръби с диаметър Ф 60 мм, 4 броя каптирани извори и речно водохващане „Плачков дол”, както следва:

–       Каптиран извор 1, попадащ в поземлен имот с идентификатор 03486.47.1 по кадастралната карта на с. Бели Осъм;

–       Каптиран извор 2, попадащ в поземлен имот с идентификатор 03486.47.1 по кадастралната карта на с. Бели Осъм, горска територия;

–       Каптиран извор 3, попадащ в поземлен имот с идентификатор 16986.21.38 по кадастралната карта на с. Горно Трапе;

–       Каптиран извор 4, попадащ в поземлен имот с идентификатор 16986.21.35 по кадастралната карта на с. Горно Трапе;

–       Речно водохващане „Плачков дол” състоящо се от: преграждащ праг, дънен праг, дънна решетка и водовземна траншея и сграда включваща пясъкозадържател и утаител.

Гласували 27 общински съветника

„За”                                               –  27  общ. съв.

„Против” и „Въздържали се”  –      „няма”

Т О Ч К А  Д В А Н А Д Е С Е Т А

Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Общински пазари” – ЕООД, гр.Троян, върху поземлен имот с идентификатор 35290.164.653 по кадастралната карта на с.Калейца. /Вх.№ 12/17.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: Тук трябва да има 20 гласа за приемане на това решение. Няма комисия, която да е взела решение по тази точка. Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 577

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – Троян, реши:

1. Възлага на кмета на община Троян да учреди на “Общински пазари” – ЕООД, гр. Троян, за срок от 5 години, безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 35290.164.653 с площ 8099 кв.м. по кадастралната карта на с. Калейца, урбанизирана територия (бивш контролно технически пункт на КАТ), заедно с построените в имота сгради: едноетажна сграда с идентификатор 35290.164.653.1 с площ 229 кв.м., двуетажна административна сграда с идентификатор 35290.164.653.3 с площ 861 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор идентификатор 35290.164.653.4 с площ 97 кв.м., контролно-пропускателен пункт – масивна едноетажна сграда с идентификатор 35290.164.653.2 с  площ 24 кв.м. и трафопост с идентификатор 35290.164.653.5.

2. “Общински пазари” – ЕООД, гр. Троян, има право да отдава части от предоставения му недвижим имот по т.1 при спазване изискванията на Наредбата за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и да формира цени на предоставени от дружеството права и услуги, свързани с ползването на имота.

Гласували 27 общински съветника

„За”                         –  26  общ. съв.

„Против”                –       „няма”

„Въздържали се”  –   1 общ. съв.

Т О Ч К А  Т Р И Н А Д Е С Е Т А

Даване на разрешение на „Общински пазари” – ЕООД, гр.Троян, за отдаване под наем на терени, разположени върху имоти на дружеството. /Вх.№13/17.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса се е произнесла само комисията по “Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/ Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 578

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, т.15 и чл.14 от Наредбата за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел и писмо с вх. №П_04-48/05.01.2011 г. от управителя на “Общински пазари”- ЕООД, гр. Троян, Общинският съвет – Троян разрешава на “Общински пазари”- ЕООД, гр. Троян, да отдаде под наем, без търг или конкурс, за срок от три години при месечна наемна цена не по-ниска от началните базисни цени на 1 кв. м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, определени от Общинския съвет – Троян, следните терени на Централен кооперативен пазар, представляващ поземлен имот с кад. №73198.502.290 по кадастралната карта на гр. Троян, на съответните собственици на павилиони:

 • терени №№1, 2, 3, всеки с площ 18 кв. м.;
 • терен №6 с площ 13 кв. м.;

Гласували 26 общински съветника

„За”                                               –  26  общ. съв.

„Против” и „Въздържали се”  –   „няма”

Т О Ч К А  Ч Е Т И Р И Н А Д Е С Е Т А

Продажба на недвижим имот – общинска собственост с идентифокатор 18109.312.49 по кадастралната карта на с.Гумощник. /Вх.№15/17.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса се е произнесла само комисията по “Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 579

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.29, ал.1, т.1, чл.30, чл.75, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – Троян възлага на кмета на Община Троян да организира и проведе публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 18109.312.49, с площ от 12105 кв.м., представляващ ливада – седма категория, по кадастралната карта на с.Гумощник, м.”Цареви ливади”, община Троян, при граници на имота: север – поземлен имот с идентификатор 18109.153.1014, поземлен имот с идентификатор 18109.56.208; изток – поземлен имот с идентификатор 18109.312.50; юг – поземлен имот с идентификатор 18109.312.48; запад – поземлен имот с идентификатор 18109.312.45 и поземлен имот с идентификатор 18109.312.46, при начална тръжна цена в размер на 36315 лв.

Гласували 27 общински съветника

„За”                         –  26  общ. съв.

„Против”                –       „няма”

„Въздържали се”  –   1 общ. съв.

Т О Ч К А  П Е Т Н А Д Е С Е Т А

Изменение на Решение №448/25.03.2009 г., касаещо определянето на обема и начина на годишното ползване на дървесина от общинския горски фонд за 2011 г. и определяне на допълнителни количества на годишното ползване за 2010 г. /Вх.№14/17.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса са се произнесли и имат положително становище постоянните комисии по:

“Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

“Здравеопазване и социална политика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 580

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.70, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – Троян изменя свое Решение №448-II/25.03.2009 г., както следва:

1. заличава в точка 2.1

– поземлен имот с идентификатор 02448.64.1  в м. “Мечи рът” по кадастралната карта на землище с. Балканец, попадащ в отдел 135, подотдели “в” и “д” по лесоустройствената карта, в териториалния обхват на дейност на “ДГС-Троян”ДП, по Лесоустройствения проект на Община Троян ползване в размер на 250 пл.куб.м. с клони;

– поземлен имот с идентификатор 24476.718.99 в м. “Хълмът”, по кадастралната карта на землище с. Дълбок дол, попадащ в отдел 177, подотдели “д1” и “е1”   по лесоустройствената карта, в териториалния обхват на дейност на “ДГС-Троян”ДП, по Лесоустройствен проект на Община Троян ползване в размер на 175 пл.куб.м, с клони;

– поземлен имот с идентификатор 24476.718.120 в м. “Хълмът”, по кадастралната карта на землище с. Дълбок дол, попадащ в отдел 177, подотдел “г” по лесоустройствената карта, в териториалния обхват на дейност на “ДГС-Троян”ДП, по Лесоустройствен проект на Община Троян ползване в размер на 220 пл.куб.м, с клони.

2. допълва точка 2.2 с

– поземлен имот с идентификатор 02448.64.1  в м. “Мечи рът” по кадастралната карта на землище с. Балканец, попадащ в отдел 135, подотдели “в” и “д” по лесоустройствената карта, в териториалния обхват на дейност на “ДГС-Троян”ДП, по Лесоустройствения проект на Община Троян ползване в размер на 250 пл.куб.м. с клони;

– поземлен имот с идентификатор 24476.718.99 в м. “Хълмът”, по кадастралната карта на землище с. Дълбок дол, попадащ в отдел 177, подотдели “д1” и “е1”   по лесоустройствената карта, в териториалния обхват на дейност на “ДГС-Троян”ДП, по Лесоустройствен проект на Община Троян ползване в размер на 175 пл.куб.м, с клони;

– поземлен имот с идентификатор 24476.718.120 в м. “Хълмът”, по кадастралната карта на землище с. Дълбок дол, попадащ в отдел 177, подотдел “г” по лесоустройствената карта, в териториалния обхват на дейност на “ДГС-Троян”ДП, по Лесоустройствен проект на Община Троян ползване в размер на 220 пл.куб.м, с клони.

Гласували 27 общински съветника

„За”                                               –  27  общ. съв.

„Против” и „Въздържали се”  –      „няма”

Т О Ч К А  Ш Е С Т Н А Д Е С Е Т А

Кандидатстване пред Министерство на труда и социалната политика по проект „Красива България” за бюджет 2011 г. /Вх.№16/17.01.2011 г./;

инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: По въпроса са се произнесли и имат положително становище постоянните комисии по:

“Бюджет, финанси и икономика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

“ТСУ и инвестиционна политика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

“Здравеопазване и социална политика” /протокола от заседанието на постоянната комисия е приложен/

Инж.Илиян Пеевски: Искам да попитам защо кандидатстваме само по един проект? Знам отговора в икономическата комисия, но независимо от това искам да покажа какво нещо е да имаме три-четири готови проекта. Явно администрацията има сили до толкова за толкова проекти, защото тя не може да прави всичко и затова трябваше да има фирма.

инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.

След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 581

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет – Троян, реши:

1. Възлага на кмета на Община Троян да кандидатства пред Министерство на труда и социалната политика по Проект “Красива България”, Мярка 02 “Подобряване на социалната инфраструктура”, с обект „Дом за стари хора в с. Добродан, община Троян”, с обща стойност на проекта в размер на 299 919,00 лв.

2. За нуждите на кандидатстването по т.1 в бюджета на Община Троян за 2011 г. да се осигурят средства за съфинансиране, в размер на 66,65% от стойността на проекта, или общо 199 896,00 лв.

Гласували 26 общински съветника

„За”                                               –  26  общ. с%

5 thoughts on “45 Сесия ОБС Троян – 17. Февруари, 2011”

 1. Браво на вас господин Пеевски. Какво развитие господин кмете на къде се развива Троян? Към дъното на къде върви безработицата,икономическата криза? .Защо не направите среща с бизнеса и гражданите?Господин Пеевски свържете се с мен.

 2. Ако ИП е Пеевски искам да го поздравя за безумието му на което се е отдал като е станал съветник. Дори от 1600 км мога да забележа комсомолското дирижиране на тези общински сесии. Той, Анчо сигурно е бил активен комсомолец, няма начин.
  От изгледаната последна сесия до половината почти, разбрах, и повярвах вече, че всички съветници са били активни комсомолци, освен Пеевски – а може и той да е бил, но поне се е осъзнал.

  Пеевски, защо не можеш да осъзнаеш, че в Троян хората не искат промени? Искат всичко да си тече както си е било? Никой не го интересува бъдещето му, защото троянци са роби и такива ще си останат. На тях не им пука кой ги тъпче, Енкин, Пенкин, Акимов или някой следващ. Сещам се на Хари за протежето, той май щеше да внесе малко разнообразие, вероятно и да вкара пари за изграждането на джамия в Троян по европейски проект.

  Признавам, че този линк за този сайт ми беше изпратен от един мой приятел. Благодаря ти Цецо! Оставих си мнението, както пожела. Нищо добро не можах да напиша след чутото и видяното. Измъквай се от Троян ако ти прилегне. Успех.

 3. Браво господин Станев за коментара

 4. Млади хора гледайте сесията и коментирайте клипа, дайте си мнението крайно време е вече на дъното сме

Коментари са забранени.