Община Троян влиза в нова битка за спасяване на общинското ВиК дружество

Община Троян отново е на боксовия ринг в защита на интересите на гражданите На 10.06.2024 г. МРРБ публикува на Портала за обществени консултации беше внесен пети официален проект на Закон за водоснабдяване и канализация (ЗВиК), след предходните варианти от 2020 г., 2022 г. и 2023 г. Отново като основен мотив за разработването на закона се посочва изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Държавата вече се отказа от „неоспоримия“ аргумент „Европа така каза“, тъй като на въпроси на български евродепутати в Европалламента Еврокомисията отговори, че предложението за консолидация (по-коректно е да се каже „национализация“) е на българската страна в хода на преговорите за регионалната оперативна програма от предходния програмен период. Основните две промени в Закона от последния му вариант са следните: 1.В раздел „Регулиране на цените на ВиК услуги“ за първи път се въвежда двукомпонентност на цената на водата: ➢ фиксиран компонент за достъп до услугите по чл. 59, ал. 1 по видове (доставяне на вода за питейно – битови цели; доставяне на вода с непитейни качества; отвеждане на отпадъчните води от имотите на потребителите чрез канализационната мрежа; и пречистване на отпадъчните води). Този компонент ще се заплаща независимо от ползването или не на услугата. ➢ променлив компонент за цена на куб.м потребени количества от услугите по чл. 59, ал. 1 по видове.
  1. В Преходни и заключителни разпоредби (ПРЗ) са намалени сроковете за консолидация на ВиК операторите от 6 месеца на 3 месеца от влизане в сила на закона
Датата на приключване на публичното обсъждане  е 10.07.2024 г. НСОРБ изпрати в срок своето становище на МРРБ. Становището е одобрявано вече четири пъти от УС, в рамките на всяко от предходните обществени обсъждания. В общественото обсъждане на този пети вариант за законопроект община Троян участва с аргументи във вече внесеното становище на НСОРБ от името на българските общини. В четвъртък на заседание на УС на НСОРБ Донка Михайлова ще внесе предложение за становище на УС на НСОРБ за по-нататъшните действия по евентуалното обсъждане на законопроекта н Народното събрание и Министерски съвет. Община Троян има готовност да извърви целия необходим път, вкл. и до внасяне на евентуално приет закон в Конституционния съд, за да защити на интересите на гражданите на общината за плащат по-ниска цена на ВиК услугите, да продължи тенденцията за по-високи инвестиции в мрежата и по-добро управление на материалните активи, създадени с много усилия. The post Община Троян влиза в нова битка за спасяване на общинското ВиК дружество first appeared on TroyanPress.com.