Плащането на новите данъци и такси започва от 1 март

Плащането на  новите данъци и такси започва от 1 март От отдел „Местни приходи“ в Троян информират, че кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2011 г. започва на 1 март. От тази дата и всички собственици на превозни средства  – граждани и фирми с постоянен адрес  или седалище  и адрес на управление на територията на Троянска община, ще могат да се издължават на касата на отдела или по банков път по сметка на община Троян в  Общинска банка.Данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци ще се плаща на две равни вноски – от 1 март  до 30 юни и до 30 октомври. Отстъпка от 5 на сто ще бъде направена за лицата, които  платят пълния размер на данъка и таксата до 30 април. Същото се отнася и за плащането на данъка върху превозните средства.

От  първия работен ден на 2011г. се плащат задължения за предходни периоди по всички видове данъци и патентен данък за настоящата година.

Има една съществена промяна  в чл. 264, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според която прехвърляне на собственост върху превозни средства ще се осъществява след представяне  пред нотариуса на документ, издаден от отдел „Местни приходи“, че за превозното средство няма неплатен данък.  Същият документ, издаден от Отдела / а не квитанция за платен данък/, ще се представя и при годишния  технически преглед на автомобила.
От тази година данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за нежилищните имоти на фирми ще бъдат начислявани върху по-високата от данъчната оценка по Приложение щ2 от ЗМДТ или отчетната стойност, декларирана от собствениците. Промяната е приета с цел избягване на недобросъвестно определяне на данъчната основа за облагане с данък и такса и гарантиране на данъчните постъпления на общинските бюджети.
Считано от 1 юли 2011г. отпада  декларацията по чл. 17 от ЗМДТ, с която фирмите декларираха собствеността си върху недвижими имоти. След тази дата, при придобиване на недвижим имот, фирмите ще подават декларация по чл.14,  в която ще се вписва и отчетната стойност на имота.
В срок до 31 януари данъчни декларации трябва да подадат лицата, подлежащи на облагане с патентен данък.   Ако дейността започне след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започване на дейността. Платилите целия размер на данъка в срок до 31 януари ще получат отстъпка от 5 на сто. Останалите три вноски се издължават в следните срокове – до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври 2011г.
Има промяна в реда за ползване на облекчения за извършващите патентна дейност.  Според тази промяна, при извършване с личен труд на две или три дейности през цялата данъчна година, патентен данък се заплаща само за тази дейност, за която определеният данък е най-голям; при извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.
Промени има и в административно – наказателните разпоредби на ЗМДТ. Увеличен е размерът на имуществената санкция за неподадена  декларация по чл.14 за фирми – от 500 до 3000 лв.и за физически лица глоба от 10-400лв. За деклариране на неверни данни, водещи до намаляване размера на таксата или до освобождаване от такса битови отпадъци на физическите лица, се налага глоба от 50 до 200 лв., а на предприятията – имуществена санкция от 100 до 500 лв. За маловажни случаи на административни нарушения отдел „Местни приходи“ ще може да налага глоби с фиш в размер  от 10 до 50 лв.
На мястото на досегашната туристическа такса се въвежда туристически данък. Данъчно задължени са лицата, които предлагат нощувки. Размерът на дължимия данък за месеца се получава, като броят на предоставените нощувки се умножи по  размера на определената от Общинския съвет ставка според категорията  на мястото за настаняване. Независимо от реално предоставените през годината нощувки, задължението за туристически данък на годишна база е не по-малко от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет на мястото за подслон и настаняване.
Съгласно параграф 27 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, лицата, предоставящи услугата настаняване в средства за подслон и места за настаняване,в срок от два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена декларация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред община Троян.
Гражданите и представителите на фирми могат да заплатят задълженията си към общинския бюджет за 2011г. или предходни периоди на каса в Паричния салон на отдела, намиращ се в гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски“ 55, или по банков път по сметка на Община Троян: BG16S0MB91308433730544 при Общинска банка, уточняват от отдел „Местни приходи“, Община Троян.
От  първия работен ден на 2011г. се плащат задължения за предходни периоди по всички видове данъци и патентен данък за настоящата година.
Маргарита Генкова, Връзки с обществеността в община Троян

4 thoughts on “Плащането на новите данъци и такси започва от 1 март”

  1. Много от новините, които се публикуват на сайта на Община Троян – http://www.troyan.bg, се изпращат и на други медии. Тази е точно такава.

  2. Много „критици“ се навъдиха в последно време, сигурно е за добро. 😉 Претенции към снимката нямате ли? А, Fakenews?

  3. Елементарно е да се схване, че пиарът на общината праща на всички медии своите информации, за да стигнат до повече хора. Тук е посочен източникът на информация, така че нахалството го търсете другаде – имате пипе! Ама нали първо требе да врещим, пък кво са разбрали някои на заден план остава…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.