42-ро заседание на Общинския съвет

42-ро заседание на Общинския съветТо е в четвъртък, 25 ноември, от 13.30  часа в салона на Община Троян при следния:

П Р О Е К Т  З А   Д Н Е В Е Н  Р Е Д

Предложения от Минко Акимов – Кмет на Община Троян, относно:

1. Анекс към договор за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляващ имот №093001 в м.“Мешелика“ по картата на възстановената собственост на землище с.Борима. /по решение № 526 на Общинския съвет от 28.10.2010 г./
2. Частична актуализация на поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт за 2010 г.
3. Съгласуване на Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Троян за периода 2011-2013 година.

4. Субсидиране на автобусни линии във високопланински и слабонаселени места.
5. Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот – частна общинска собственост, включващ две самостоятелно обособени помещения, находящи се на ул.“Христо Ботев“  №77, гр.Троян, за нуждите на Института за гората при Българската академия на науките.
6. Учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху недвижими имоти – общинска собственост за осъществяване дейността на Народно читалище „Напредък-1908 год.“, с.Борима и Народно читалище „Развитие“, с.Голяма Желязна
7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Църковно настоятелство при храм „Св.Параскева“, гр.Троян, върху недвижими имоти – общинска собственост, представляващи помещения, находящи се на стария и новия гробищен парк
8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху два броя сглобяеми къщички с дървена конструкция, находящи се в спортен комплекс до стадиона в гр.Троян

9. Продажба на недвижим имот – общинска собственост с идентификатор  12108.501.116 по кадастралната карта на с.Врабево .
10. Учредяване от „НЕК“ – ЕАД в полза на Община Троян на право на прокарване и право на преминаване за осигуряване на трасето на канализационен  колектор І А в кв.“Велчевски“ на гр.Троян.
11. Придобиване от Община Троян на имоти – частна собственост, попадащи в санитарно – охранителна зона, пояс I, на речно водохващане „Плачков дол“, землище с.Горно Трапе.
12. Допълнение към списъка на земеделските земи от Общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем или аренда, приет с Решение  № 483-ІІ, т.1/25.10.2001 г. на Общинския съвет – Троян.
13. Определяне на ликвидатор на „Комунални услуги“ – ЕООД, гр.Троян.
14. Приемане Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Комунални услуги – Троян“.

От т.1 до т.14 вкл. докл.
Минко Акимов – кмет
на община Троян.

Напомняме, че заседанията на Общинския съвет са открити и всеки гражданин може лично да присъства и да проследи както поведението, така и активността на тези, които е избрал.

2 thoughts on “42-ро заседание на Общинския съвет”

 1. Обърнете внимание на точка първа от дн.ред:
  1. Анекс към договор за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляващ имот №093001 в м.“Мешелика“ по картата на възстановената собственост на землище с.Борима. /по решение № 526 на Общинския съвет от 28.10.2010 г./

  обърнете внимание на текста в скобите – „/по решение № 526 на Общинския съвет от 28.10.2010 г./“

  Ето и самото Решение номер 526

  Р Е Ш Е Н И Е № 526

  На основание чл.84 ал.1 и ал.2 и чл.63 ал.2 т.4 от Правилника за работата и дейността на Общинския съвет, Общинският съвет Троян отлага разглеждането на предложението за Анекс към договор за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляващ имот №093001 в м.”Мешелика” по картата на възстановената собственост на землище с.Борима за следващо заседание на Общинския съвет.

  Гласували 28 общински съветника
  „ЗА” – 20 общ. съв.
  „Против” – 2 общ. съв.
  Въздържали се” – 6 общ. съв.
  *
  В материалите за тази сесия НЯМАШЕ представен нито Анекс, нито Проект за решение за тази точка. Решение 526 е за отлагане разглеждането на точката от 41-вата сесия за 42-та сесия.
  Пита се – Какво са гласували общинските съветници по т.1 от дневния ред на 42-та сесия?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.