Архив за етитет: ОБЩИНСКА СЕСИЯ

41-о заседание на Общинския съвет на 28 октомври

41-о заседание на Общинския съвет на 28 октомвриЕто и проекта за дневен ред:
Предложения от Минко Акимов – Кмет на Община Троян, относно:
1. Кандидатстване по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Схема „BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации“ . /Вх.№ 520/13.10.2010 г./
2.Кандидатстване по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос І „Добро управление“, Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество“, Бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02. /Вх.№ 521/13.10.2010 г./ Продължете да четете 41-о заседание на Общинския съвет на 28 октомври